Dla obcego inny grób? Wielkopolskie groby typu bustum jako przykład przyswojonej inności religijnej

Main Article Content

Daniel Żychliński

Abstrakt

The paper is an attempt to present a model of an attitude towards strangers: getting to know, tolerating, accepting, and finally assimilating them, in terms of funeral rites, and thus of different religion. Such is a case manifested by an appearance of bustum type graves within the Przeworsk culture cemeteries in Wielkopolska (Greater Poland) in the Roman Iron Age.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żychliński, D. (2018). Dla obcego inny grób? Wielkopolskie groby typu bustum jako przykład przyswojonej inności religijnej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 221-230. https://doi.org/10.14746/fpp.2017.22.10
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Błażejewski A. 1998 Obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK „Sudety”.
 2. Błażejewski A. 2007 Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
 3. Błażejewski A. 2015 W kwestii definicji grobów warstwowych z okresu rzymskiego. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari superiores et inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014 (s. 199–209).
 4. Łódź – Wieluń.
 5. Ciesielski M. 2015 Cmentarzyska „warstwowe” kultury przeworskiej w Wielkopolsce wschodniej. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari superiores et inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014 (s. 211–223). Łódź – Wieluń.
 6. Dymaczewski A. 1958 Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Młodzikowie, pow. Środa. Fontes Archaeologici Posnanienses, 8–9, s. 179–443.
 7. Gadamer H.-G. 2007 Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Gellner E. 1982 Relativism and universals. W: M. Hollis, S. Lukes (red.), Rationality and relativism (s. 181–200). London: Blackwell.
 9. Gennep van A. 2006 Obrzędy przejścia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 10. Jasnosz S. 1952 Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Wymysłowie, pow. Gostyń. Fontes Praehistorici, 2, s. 1–282.
 11. Józefów B. 2008 Typologia obiektów kremacji w okresie rzymskim. Na przykładach wybranych z terenów prowincji rzymskich i Barbaricum. W: J. Skowron; M. Olędzki (red.), Kultura przeworska. Odkrycia – Interpretacje – Hipotezy, 2 (s. 211–242). Łódź: Instytut Studiów Międzynarodowych Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.
 12. Józefów B. 2009 Problematyka badań miejsc kremacji. W: M. Karwowski, E. Droberjar (red.), Archeologia Barbarzyńców 2008. Powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim (s. 543–557). Rzeszów: Mitel.
 13. Karpińska A. 1926 Kurhany z okresu rzymskiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem typu siedlemińskiego. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 14. Kostrzewski B. 1947 Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Koninie. Przegląd Archeologiczny, 7(2), s. 192–294.
 15. Niewęgłowski A. 1981 Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej na przełomie er. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 16. Olędzki M. 2015 Inferiores barbarii: Markomanowie i Kwadowie. Krótki zarys dziejów. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari superiores et inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014 (s. 73–87). Łódź – Wieluń.
 17. Pawlak E. 2008 Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Osieku, pow. Jarocin. W: H. Machajewski (red.), Wielkopolska w pradziejach. Archeologia o regionie (s. 207–213). Poznań.
 18. Pawlak E. 2011 Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Osieku koło Jarocina. Wstępne wyniki badań. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 12, s. 295–315.
 19. Pfützenreiter F. 1933 Die vor- und frügeschichtliche Besiedlung des Kreises Fraustadt. Schneidemühl.
 20. Przewoźna K. 1955 Osada i cmentarzysko z okresu rzymskiego w Słopanowie, pow. Szamotuły. Fontes Archaeologici Posnanienses, 5, s. 60–139.
 21. Schumacher L. 2005 Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolników. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 22. Skorupka T. 2001 Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.). W: M. Chłodnicki (red.), Archeologiczne badania ratownicze
 23. wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, T. 2: Wielkopolska (cz. 3). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 24. Skóra K. 2010 Intruz w kurhanie? O pochówkach wtórnych w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej i przeworskiej. W: K. Skóra, T. Kurasiński (red.), Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne (s. 27–43). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 25. Sztompka P. 2007 Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 26. Szydłowski J. 1965 Ze studiów nad ciałopalnym obrządkiem pogrzebowym kultury przeworskiej. Archeologia Polski, 9, s. 430–451.
 27. Żychliński D. 2013 The Absence of Cremation Sites within Cemeteries of the Przeworsk and Wielbark Cultures in the Roman Period in Great Poland. Sociology and Anthropology, 1, s. 111–117.
 28. Żychliński D. 2014 Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce. Prace Archeologiczne 1. Zielona Góra-Gniezno: Fundacja Archeologiczna. Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.