Wychodnie rud miedzi na terenie ukrainy zachodniej jako baza surowcowa metalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypolskiej
PDF

Jak cytować

Klochko, V. I., Manichev, V. I., Kompanec, G. S., & Kovalchuk, M. S. (2018). Wychodnie rud miedzi na terenie ukrainy zachodniej jako baza surowcowa metalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypolskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 47–77. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.03

Abstrakt

The article presents a study of copper ore from western Ukraine aimed at explanation of possibilities of their exploitation for the color metallurgy development during the period of Tripolye culture. It gives a short characteristics of lithological, mineralogical, and geochemical composition of copper ores from the Dneper area, Volhynia, and the Carpathians plateau. It further presents results of chemical and spectral analysis of ore-bearing rocks, evaluation of its current state and potential possibilities of their use in the past. Based upon a statement that metal objects produced during the existence of the Tripolye culture were made of pure copper two methods of its procurement were considered: (a) from a virgin copper, and (b) from oxygenated copper ore of sedimentary origin in which a small number of admixtures was noticed. The paper shows the potential of studies aimed at explanation of the correlation between contemporary and past copper ores and some copper goods from archaeological sites of the Tarnopol region.

https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.03
PDF

Bibliografia

Andreyeva-Grigorovich A.S., Stupnickiy V.M. 1976 Nannoplankton nizhnemelovykh otlozheniy yugo-vostochnovo Predkarpatya, „Geologicheskiy Zhumal”, t. 36, s. 139-143.

Biriyuleva L.V., Biriyuliev A.E., Kachor L.D. 1966 Mineralogii nizhnedevonskikh medictykh peschanikov Pridnestrovya (voprosy mineralogii ostadochnkh pbrazovanii), Lvov, s. 159-166.

Burov V.S., Glushko V.V., Pishvanova L.S. 1971 Neogenovye otlozheniya Pridkarpatskogo progiba (Geologicheskoye stroyeniye i goryuchie iskopayemye Ukrainskikh Karpat), Lvov, s. 42-54.

Czernykh E.N. 1966 Istoriya drevneyshey metallurgii Vostochnoy Evropy, Moskva.

Czernykh E.N. 1978 Gomoye délo i metallurgiya v drevneyshey Bolgarii, Sophiya.

Czernykh E.N. 1989 Metali i drevnye kultury: uzlovye problemy issledovaniya, (w:) Estestvennonauclmye metody v arkheologii, Moskva, s. 14—30. Geologicheskaya istoriya

Czernykh E.N. 1993 Geologicheskaya istoriya territorii Ukrainy. Paleozoy, Kiev.

Klochko V.I. 1994 Metallurgicheskoye proizvodstvo v eneolite - bronzovom veke, (w:) Remieslo epokhi eneolita - bronzy na Ukraine, Kiev, s. 96-132.

Kowalski M. 1936 Wyniki rozbioru chemicznego bazaltów i skal z nimi związanych z Wołynia, w poszukiwaniu śladów miedzi, Biuletyn P.I.G., t. 44, s. 316-328.

Krajewski R. 1935 Ślady miedzi rodzimej w Janowej Dolinie, Biuletyn P.I.G., t. 42, s. 407-415.

Krasheninnikov V.A. 1971 Stratigrapliiya miocenovykh otlozheniy Sredizemnomorya po phoraminipheram, Trudy Geologicheskogo Instituta SSSR, Moskva.

Khrushchov D.P., Kompanec G.C. 1988 Litologiya galogennykh i krasnocvetnykh phormaciy Predkarpatya, Naukova Dumka, Kiev.

Khrushchov D.P., Nechaev U.A., Kardash V.G., Galin S.A. 1977 Mednoe orudenenye strtiphicirovannogo tipa v otlozheniyakh, parageneticheski svyazannykh s solenosnymi phormacyami Ukrainy, Kiev.

Lazarenko E.K., Matkovskiy O.I., Vinar O.M., Shashyna V.P, Gnalv G.M. 1960 Mineralogiya viverzhenikh kompleksiv Zakhidnoy Volini, Lvov.

Lazarenko E.K., Srebrodo Iskiy B.I. 1969 Mineralogiya Podshlaya, t. 1, Lvov.

Lurye A.M. 1963 Medenosnost devonskikli krasnocvetov Pridnestrovya, Lvov.

Małkowski S. 1931 Z geologii Wołynia, „Rocznik Wołyński”, t. II, s. 384-402.

Małkowski S. 1933 Nowe wiadomości o występowaniu miedzi w dorzeczu Horynia., Biuletyn P.I.G, t. 36, s. 352-361.

Narbutas V.V. 1984 Krasnocvetnye phonnacii nizhnego devono Pribaltiki i Podolii, Vilnyus.

Nikiphorova O.I., Predtechenskiy N.N. 1972 Opomyj razrez silura i nizhnego devona Podolii, Moskva.

Ryndina N.V. 1971 Drevneyslieye metallobratyvayusheye proizvodsn’o Vostochnoy Evropy, Moskva.

Ryndina N.V. 1980 Metali v kulturakh slmurovoy keramiki Ukrainskogo Predkarpatya, Podolii I Volyni,

„Sovetskaya Arkheologiya”, t. 3, s. 24-41. 1998 Drevneyslieye metallobratyvayusheye proizvodstvo Yugo-Vostochnoy Evropy, Moskva, s. 16-18.

Spravochnik 1983 Spravochnik po litologii, Moskva.

Steininger F., Rogi F.1982 Stratigraphic correlation of the Tethys - Paratethhys Neogene: Project 25 (Geological Correlation), Paris, s. 66-67.

Stratigraphiya USSR 1975 Stratigraphiya USSR, Naukova Dumka, t. 10, Kiev.

Venglinskiy I.V., Goreckiy V.A. 1979 Stratotypy miocenovykh otlozheniy Volyno-Podolskoy płyty, Predkarpatskogo i Zakarpatskogo progibov, Kiev.

Wojciechowski I. 1939 Siady miedzi w serii osadów typu tufìtów bazaltowych w Hancewiczach na Polesiu, Biuletyn P.I.G., t. 14, s. 401-109.