Materiały ze zniszczonych grobów kultury iwieńskiej z terenu Kujaw i Pałuk
PDF

Jak cytować

Łoś, J., & Makarowicz, P. (2018). Materiały ze zniszczonych grobów kultury iwieńskiej z terenu Kujaw i Pałuk. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 79–89. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.04

Abstrakt

The article presents archive pottery from the Regional Museum in Bydgoszcz coming from destroyed burials of the Iwno culture. On the basis of typological and chronological analysis, and in one case by using radiocarbon dates, as well as numerous analogies especially from the Polish lowlands, three beakers studied here were attributed to particular phases of formal periodization of this culture development. A beaker from an unknown site near Żnin is dated to phase I in the development of the Iwno culture (ca. 2400-2250 BC) while two vessels from Mycielewo, site 1, and Tarkowo to phase II (ca. 2250-2000 BC).

https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.04
PDF

Bibliografia

Bantelmann N. 1982 Endneolithische Funde im rhenisch-westfalischen Raum, Neumilnster.

Beran J. 1990 Funde der Einzelgrabkultur im Bezirk Magdeburg, Neolithischen Studien IV, Halle.

Bokiniec A., Czebreszuk J. 1993 Smiardowo i Skrzatusz na nowo odkryte, czyli: czy wyważone drzwi byty otwarte? [Zus. Smiardowo und Skrzatusz neu endeckt, oder: war die Eingerannte Tür offnen?], „Archeologia Polski”, t. XXXVII, z. 1, s. 123-136.

Brunner K. 1905 Funde von Iwno, „Zeitschrift fiir Etimologie”, Bd. 37, s. 899-912.

Czebreszuk J. 1996 Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu [Sum. Kujawy societies in the Beginning of the Bronze Age], Poznań.

Czebreszuk J. 1998 The North-Eastern Borderland o f the Bell Beakers. The Case o f the Polish Lowland, (w:) Some New Approaches to The Bell Beaker „Phenomenom" Lost Parodies...? (red. M. Benz & S. van Willigen), „British Archaeological Report. International Series 690”, s. 161-174.

Grossman A. 1998 Kto użytkował wczesnobrązowy Biskupin? [Sum. Who was using the Early Bronze Age Biskupin: site 2a at Biskupin, Gąsawa Commune, Bydgoszcz in the light of recent study?], (w:) „Trzciniec": system kulturowy czy interkulturowy proces? (red. A. Kośko, J. Czebreszuk), Poznań, s. 179-192.

Harrison R.J. 1980 The Beaker Folk. Copper Age Archaeology in Western Europe, London.

Jacobs J. 1991 Die Einzelgrabkultitr in Mecklemburg - Vorpommem, Schwerin.

Knapowska-Mikolajczykowa A. 1957 Wczesny okres brązu w Wielkopolsce [Rés. La première de période du bronze en Grande Pologne], „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. VII. s. 31-111.

Kosko A. 1979 Rozwój kulturowy społeczeństw Kujaw w okresach schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu [Sum. Cultural Development of Kuiavian Communities at the Decline of the Neolithic and Early Bronze Age], Poznań.

Blajer W. 1981 Udział południowowschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska. [Sum. The share of the South-East European cultural models in the development of lowland communities of Funnel Beaker Culture. The Mątwy Group], Poznań.

Blajer W. 1991 Specyfika rozwoju kulturowego społeczeństwa Niżu Polski w dobie schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu. Zarys problematyki, (w:) Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (red. J. Gurba), „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, t. VII, s. 23-37.

Makarowicz P. 1993 Osada z początku interstadium epoki neolitu i brązu w Smarglinie, woj. włocławskie, stan. 53 [Sum. A Settlement from the Beginning of the Neolithic and Bronze Age Transition period (INB) in Smarglin, Włocławek Province, Site 53], „Sprawozdania Archeologiczne”, t. XLV, s. 113-146.

Blajer W. 1998 Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC) [Sum. The Role of Iwno Culture Societies in the Origins of Trzciniec Cultural Circle (2000-1600 BC)], Poznań.

Blajer W. 2000 Osadnictwo społeczności kultury iwieńskiej oraz trzcinieckiego kręgu kulturowego (2400-1400/1300 BC) [Sum. Settlement of communities of the Iwno Culture and the Trzciniec Cultural Circle (2400-1400/1300 BC)], (w:) Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III, Kujawy, cz. 4, Osadnictwo kultur późnoneolitycznycli oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900-1400/1300 BC (red. A. Kośko), Poznań, s. 457-550.

Makarowicz P., Czebreszuk J. 1995 Ze studiów nad tradycją pucharów dzwonowatych w zachodniej strefie Niżu Polski [Sum. Studies on the Tradition of the Bell Beakers in the Western Zone of the Polish Lowland], „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. VII, s. 98-133.

Przybytek M. 1996 Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Narkowie, woj. włocławskie, stan. 16 (maszynopis pracy magisterskiej w Bibliotece Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu), Poznań.

Sarnowska W. 1969 Kultura unietycka w Polsce, t. 1 [Sum. The Unètice Culture in Poland], Wrocław - Warszawa - Kraków.

Schafer K. 1987 Die Sclimirtenauer Kultur. Zur Ordnung derfriihen Bronzezeit im Netze - Warthe - Rauin, „Bonner Hefte zur Vorgeschichte”, Nr 23.

Schroeder R. 1951 Die Nordgruppe der Oderschnurkeramik, „Vorgeschichtlische Forschungen”, Bd. 14, Berlin.

Strahl E. 1990 Das Endneolithikum im Elb-Weser-Dreieck, Teil. 1-3, Hildesheim.

Woźniak M. 1988 Osadnictwo z interstadium epok neolitu i brązu, (w:) M.A. Andrałojć, M. Woźniak, Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Opokach, woj. włocławskie, stanowisko 7, Inowrocław, s. 36-67.

Zich B. 1996 Studien zur regionalen und chronologisclien Gliederung der nordlichen Aunjetitzer Kultur, „Vorgeschichtliche Forschungen”, Bd. 20, Berlin - New York.