„Miejsce cieniem kryte” w domu nr 4 z Kościelisk, pow. Olesno, woj. Opolskie (próba rekonstrukcji) - problem budownictwa podcieniowego w kulturze przeworskiej
PDF

Jak cytować

Michałowski, A. (2018). „Miejsce cieniem kryte” w domu nr 4 z Kościelisk, pow. Olesno, woj. Opolskie (próba rekonstrukcji) - problem budownictwa podcieniowego w kulturze przeworskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 157–176. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.07

Abstrakt

The article brings about another attempt to reconstruct the shape of house No. 4 from Kościeliska, Olesno district (Hedwigstein, Kr. Rosenberg) within the context of arcaded houses noticed at the Przeworsk culture settlements. The undertaken analysis makes possible a reinterpretation of the already published materials and proposes a new research strategy that addresses this issue more efficiently. This makes it possible to prove the existence of comer arcades in the architecture of the Przeworsk culture.

https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.07
PDF

Bibliografia

Dąbrowski K. 1953 Prace archeologiczne w Piwonicach, pow. Kalisz, „Sprawozdania PMA”, t. 5, s. 88-89.

Dąbrowski K. 1955 Badania archeologiczne we wsi Piwonice w pow. kaliskim w roku 1954, Spr. Arch., t. 1, s. 49-63.

Dąbrowski K. 1956a Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w okolicy Kalisza i wsi Piwonice, pow. Kalisz w 1952 [Sum. Results of 1952 Surface Inwestigations in the Kalisz Envirous and at Piwonice the Kalisz District], Mat. Star., t. 1, s. 173-178.

Dąbrowski K. 1956b Sprawozdanie z prac wykopaliskowych we wsi Piwonice pow. Kalisz w 1953 r. [Sum.Report on excavations carried at Piwonice, the Kalisz District (1953)], Mat. Star., t. 1, s. 183-191.Report on excavations carried at Piwonice, the Kalisz District (1953)], Mat. Star., t. 1, s. 183-191

Dąbrowski K. 1958a Osadnictwo z okresu późnolateńskiego i rzymskiego na stan. I w Piwonicach pow. Kalisz [Sum. Settlements of the late La Tene and Roman Period at Piwonice. The Kalisz District], Mat. Star., t. 4, s. 7-89.

Dąbrowski K. 1958b Bilans badań archeologicznych osady w Piwonicach pod Kaliszem, „Z otchłani wieków”, R. 24, s. 176-182.

Dąbrowski K. 1959 Sprawozdanie z badań terenowych Stacji Archeologicznej 1HKM w Kaliszu, przeprowadzonych w 1956 roku, Spr. Arch., t. 6, s. 56-67.

Dąbrowski K. 1964 Badania archeologiczne osady lateńsko-rzymskiej w Piwonicach w 1962, Spr. Arch., t. 16, s. 95-101.

Dąbrowski K. 1965 Badania archeologiczne w Piwonicach w 1963 roku, Spr. Arch., t. 18, s. 101-108.

Dąbrowski K. 1968 Badania archeologiczne w Piwonicach w 1965 roku, Spr. Arch., t. 19, s. 99-104.

Godłowski K. 1969 Budownictwo i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku [Sum. Buildings and the layout and size of settlements of the Przeworsk Culture in Upper Silesia], „Wiadomości Archeologiczne”, t. 34, s. 305-331.

Hufnagel F. 1940 Eine Siedlung der Guttentager Kultur in Hedwigstein, Kr. Rosenberg, „Altschlesien”, T. IX, s. 84-111.

Jadczykowa I. 1973 Budynki mieszkalne osady produkcyjnej w Przywozie koło Wielunia [Sum. Houses of the industrial settlement at Przywóz, District of Wieluń], PMMAE, nr 20, s. 249-291.

Jadczykowa I. 1981 Budownictwo mieszkalne ludności kultury przeworskiej na obszarze Polski [Sum. The houses of the Przeworsk Culture in Poland], PMMAE, nr 28, s. 109-247.

Jażdżewska M. 1988 Najciekawsze obiekty na stanowisku kultury przeworskiej w Siemiechowie nad górną Wartą [Sum. Selected features from the Przeworsk culture site at Siemiechów on the upper Warta], PMMAE, nr 20, s. 249-291.

Kaźmierczyk J. 1970 Wroclaw lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu. Część II [Rés. La rive gauche de Wrocław au haut moyen - àge], Wrocław - Warszawa - Kraków.

Kobyliński Z. 1988 Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza [Sum. The settlement structures in the Polish lands at the decline of the antiquity and the beginnings of the early middle ages], Wrocław - Warszawa - Kraków - Łódź - Gdańsk.

Linde M.S.B. 1858 Słownik języka polskiego, Lwów.

Moszyński K. 1967 Kultura ludowa Słowian, t. 1, Warszawa.

Nosek S. 1946 Znalezisko w Biskupinie a współczesna kultura Słowian, Lud, t. 36, s. 289-312.

Pyrgała J. 1972a Budownictwo okresu lateńsko-rzymskiego i wczesnych fa z wczesnego średniowiecza na Mazowszu Płockim [Rés. Architecture de la période laténo-romaine et des phases anterieures du haut moyen ages en Masovie de Płock], „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 20, z. 2, s. 219-241.

Pyrgała J. 1972b Mikroregion osadniczy między Wisłą a dolną Wkrą w I w. p.n.e. - IV w. n.e. [Sum. Settlement microregion lying between the Wisła and the lower Wkra in the Roman period], Warszawa.

Trudzik Z. 1959a Osada z V w. n.e. w Kościeliskach, pow. Olesno Śląskie [Zus. Eine Siedlung aus dem V. Jahrhundert u.Z. in Kościeliska, Kreis Olesno Śląskie], „Archeologia Śląska” t. III, s. 65-105.

Trudzik Z. 1959b Sprawozdanie z prac wykopaliskowych osady z V w. n.e. w Kościeliskach, pow. Olesno Śl., „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. II, s. 31-37.

Trudzik Z. 1960 Z prac wykopaliskowych osady z okresu póżnorzymskiego w Kościeliskach, pow. Olesno Śl., „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. III, s. 19-29.

Wróblewski T. 1958 Chłopskie budownictwo podcieniowe w Wielkopolsce w XIX i XX w. [Zus. Das Bauerlische Laubenbauwesen in Gross-Polen im 19. und 20. Jh.], „Zeszyty Naukowe UAM”, Archeologia i Etnografia, z. 1, s. 99-222.