„Miejsce cieniem kryte” w domu nr 4 z Kościelisk, pow. Olesno, woj. Opolskie (próba rekonstrukcji) - problem budownictwa podcieniowego w kulturze przeworskiej

Main Article Content

Andrzej Michałowski

Abstrakt

The article brings about another attempt to reconstruct the shape of house No. 4 from Kościeliska, Olesno district (Hedwigstein, Kr. Rosenberg) within the context of arcaded houses noticed at the Przeworsk culture settlements. The undertaken analysis makes possible a reinterpretation of the already published materials and proposes a new research strategy that addresses this issue more efficiently. This makes it possible to prove the existence of comer arcades in the architecture of the Przeworsk culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michałowski, A. (2018). „Miejsce cieniem kryte” w domu nr 4 z Kościelisk, pow. Olesno, woj. Opolskie (próba rekonstrukcji) - problem budownictwa podcieniowego w kulturze przeworskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 157-176. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.07
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Dąbrowski K. 1953 Prace archeologiczne w Piwonicach, pow. Kalisz, „Sprawozdania PMA”, t. 5, s. 88-89.
 2. Dąbrowski K. 1955 Badania archeologiczne we wsi Piwonice w pow. kaliskim w roku 1954, Spr. Arch., t. 1, s. 49-63.
 3. Dąbrowski K. 1956a Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w okolicy Kalisza i wsi Piwonice, pow. Kalisz w 1952 [Sum. Results of 1952 Surface Inwestigations in the Kalisz Envirous and at Piwonice the Kalisz District], Mat. Star., t. 1, s. 173-178.
 4. Dąbrowski K. 1956b Sprawozdanie z prac wykopaliskowych we wsi Piwonice pow. Kalisz w 1953 r. [Sum.Report on excavations carried at Piwonice, the Kalisz District (1953)], Mat. Star., t. 1, s. 183-191.Report on excavations carried at Piwonice, the Kalisz District (1953)], Mat. Star., t. 1, s. 183-191
 5. Dąbrowski K. 1958a Osadnictwo z okresu późnolateńskiego i rzymskiego na stan. I w Piwonicach pow. Kalisz [Sum. Settlements of the late La Tene and Roman Period at Piwonice. The Kalisz District], Mat. Star., t. 4, s. 7-89.
 6. Dąbrowski K. 1958b Bilans badań archeologicznych osady w Piwonicach pod Kaliszem, „Z otchłani wieków”, R. 24, s. 176-182.
 7. Dąbrowski K. 1959 Sprawozdanie z badań terenowych Stacji Archeologicznej 1HKM w Kaliszu, przeprowadzonych w 1956 roku, Spr. Arch., t. 6, s. 56-67.
 8. Dąbrowski K. 1964 Badania archeologiczne osady lateńsko-rzymskiej w Piwonicach w 1962, Spr. Arch., t. 16, s. 95-101.
 9. Dąbrowski K. 1965 Badania archeologiczne w Piwonicach w 1963 roku, Spr. Arch., t. 18, s. 101-108.
 10. Dąbrowski K. 1968 Badania archeologiczne w Piwonicach w 1965 roku, Spr. Arch., t. 19, s. 99-104.
 11. Godłowski K. 1969 Budownictwo i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku [Sum. Buildings and the layout and size of settlements of the Przeworsk Culture in Upper Silesia], „Wiadomości Archeologiczne”, t. 34, s. 305-331.
 12. Hufnagel F. 1940 Eine Siedlung der Guttentager Kultur in Hedwigstein, Kr. Rosenberg, „Altschlesien”, T. IX, s. 84-111.
 13. Jadczykowa I. 1973 Budynki mieszkalne osady produkcyjnej w Przywozie koło Wielunia [Sum. Houses of the industrial settlement at Przywóz, District of Wieluń], PMMAE, nr 20, s. 249-291.
 14. Jadczykowa I. 1981 Budownictwo mieszkalne ludności kultury przeworskiej na obszarze Polski [Sum. The houses of the Przeworsk Culture in Poland], PMMAE, nr 28, s. 109-247.
 15. Jażdżewska M. 1988 Najciekawsze obiekty na stanowisku kultury przeworskiej w Siemiechowie nad górną Wartą [Sum. Selected features from the Przeworsk culture site at Siemiechów on the upper Warta], PMMAE, nr 20, s. 249-291.
 16. Kaźmierczyk J. 1970 Wroclaw lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu. Część II [Rés. La rive gauche de Wrocław au haut moyen - àge], Wrocław - Warszawa - Kraków.
 17. Kobyliński Z. 1988 Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza [Sum. The settlement structures in the Polish lands at the decline of the antiquity and the beginnings of the early middle ages], Wrocław - Warszawa - Kraków - Łódź - Gdańsk.
 18. Linde M.S.B. 1858 Słownik języka polskiego, Lwów.
 19. Moszyński K. 1967 Kultura ludowa Słowian, t. 1, Warszawa.
 20. Nosek S. 1946 Znalezisko w Biskupinie a współczesna kultura Słowian, Lud, t. 36, s. 289-312.
 21. Pyrgała J. 1972a Budownictwo okresu lateńsko-rzymskiego i wczesnych fa z wczesnego średniowiecza na Mazowszu Płockim [Rés. Architecture de la période laténo-romaine et des phases anterieures du haut moyen ages en Masovie de Płock], „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 20, z. 2, s. 219-241.
 22. Pyrgała J. 1972b Mikroregion osadniczy między Wisłą a dolną Wkrą w I w. p.n.e. - IV w. n.e. [Sum. Settlement microregion lying between the Wisła and the lower Wkra in the Roman period], Warszawa.
 23. Trudzik Z. 1959a Osada z V w. n.e. w Kościeliskach, pow. Olesno Śląskie [Zus. Eine Siedlung aus dem V. Jahrhundert u.Z. in Kościeliska, Kreis Olesno Śląskie], „Archeologia Śląska” t. III, s. 65-105.
 24. Trudzik Z. 1959b Sprawozdanie z prac wykopaliskowych osady z V w. n.e. w Kościeliskach, pow. Olesno Śl., „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. II, s. 31-37.
 25. Trudzik Z. 1960 Z prac wykopaliskowych osady z okresu póżnorzymskiego w Kościeliskach, pow. Olesno Śl., „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. III, s. 19-29.
 26. Wróblewski T. 1958 Chłopskie budownictwo podcieniowe w Wielkopolsce w XIX i XX w. [Zus. Das Bauerlische Laubenbauwesen in Gross-Polen im 19. und 20. Jh.], „Zeszyty Naukowe UAM”, Archeologia i Etnografia, z. 1, s. 99-222.