Analiza odcisków tkanin na IX-XI-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. 1
PDF

Jak cytować

Sikorski, A. (2018). Analiza odcisków tkanin na IX-XI-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. 1. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 243–254. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.09

Abstrakt

Results of the analysis of fabrics impressions on pottery brings about a valuable information about materials used in potter’s workshops. It seems that old rags were most commonly used there. Craftsmen employed them for the following purposes: (a) to get a molded vessel unstuck from pad and/or wheel (the rag was put under the bottom - possibly instead of filling); (b) to smooth vessel’s surface (after it has been formed); (c) to carry finished, albeit still soft pot; (d) to put a drying vessel on the fabric. A study of “pottery” fabrics, often completely ignored by scholars, is not of trivial importance for the reconstruction of textile products, not only in the Middle Ages.

https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.09
PDF

Bibliografia

Anonim tzw. Gall .

Kronika Polska (przel. R. Gródecki), Wrocław - Warszawa - Kraków.

Buko A. 1990 Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań [Sum. Introduction into Research of the Early Medieval Polish Pottery], Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.

Cuda 1997 Cuda Sw. Wojciecha (przekład J. Plezia), wstęp i komentarz M. Plezia, (w:) W kręgu żywotów św. Wojciecha, Kraków, s. 201-213.

Dąbrowski E. 1999 Obraz gospodarki wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich w poglądach nauki niemieckiej i polskiej [Zus. Wirtschaftsbild der Fruhmittelalterlichen Westslaven in den Anschaugen der Deutschen und der Polnischen Wissenschaft], Rocznik Lubuski, t. XXV, s. 35-67.

Długosz J. 1962 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, ks. I-II, Warszawa.

Kóčka-Krenz H., Sikorski A. 1992 Góra, gin. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. I. Wstępne wyniki badań z lat 1985-1991 [Zus. Góra, Gem. Pobiedziska, Woiwodschaft Poznań, Fst. 1 - vorlaufige Ausgrabungsergebnisse aus den Jahren 1985-1991], Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. I, Poznań, s. 135-148.

Kóčka-Krenz H., Sikorski A. 1995 Wyniki badań średniowiecznego zespołu osadniczego w Córze, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1, w 1993 i 1994 r. [Zus. Ergebnisse der Ausgrabungen in einem Mittelalterlichen Siedlungskomplex in Góra, Gem. Pobiedziska, Woi. Poznań (Fst. 1) im Jahre 1993 und 1994], Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. III, Poznań, s. 93-106.

Maik J. 1988 Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza [Sum. The Textiles o f Pomerania in the Roman Period and in the Middle Ages], Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.

Munsell 1973 Munsell Soil Color Charts, Baltimore.

Niesiolowska-Wędzka A. 1965 Wyniki badań nad tkaninami z najstarszych warstw grodu w Santoku [Rés. Résultats des recherches sur les tissus découverts dans les plus anciennes couches du Castrum de Santok], Archeologia Polski, t. X, z. 1, s. 318-337.

Sikorski A. 1995 Ceramika naczyniowa z Łekna, stanowisko nr 3 (wykopy Vili i IX) [Sum. Pottery from Łekno, stand 3 (Excavation VIII and IX)], (w:) Studia i materiały do dziejów Pałuk (red. A.M. Wyrwa), Poznań, s. 95-120.

Sikorski A. 1998 Wyniki analiz fragmentów tkanin odciśniętych na ceramice z osady wczesnośredniowiecznej w Nowej Wsi, st. 12 (43a), (w:) Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, 1.1, Ziemia Lubuska (red. R. Mazurowski), Poznań, s. 191-195 .

Sikorski A. 2000 Odciski tkanin na renesansowym kaflu z Łekna [Sum. Cloth Imprints on a Renaissance Stove-Tile from Łekno], Archaeologia Historica Polona, t. 8, s. 143-152. w druku Wyniki analiz fragmentów tkanin z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Gieczu (stan. 4), Studia Lednickie, t. VII.

Sikorski A., Wrzesińska A., Wrzesiński J. 1988 Tkaniny z grobów [Zus. Gewebe aus den Grabem des Fruhmittelalterlichen Skelettgraberfelds in Dziekanowice, Fst. 22], Studia Lednickie, t. V, s. 71-94.

Strzelczyk J. 2000 Otton HI, Wrocław - Warszawa - Kraków.

Trawkowski S. 1985 Ubiór i pielęgnacja ciała, (w:) Kultura Polski średniowiecznej X-XI1I w. (red. J. Dowiat), Warszawa, s. 67-86.