Analiza odcisków tkanin na IX-XI-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. 1

Main Article Content

Andrzej Sikorski

Abstrakt

Results of the analysis of fabrics impressions on pottery brings about a valuable information about materials used in potter’s workshops. It seems that old rags were most commonly used there. Craftsmen employed them for the following purposes: (a) to get a molded vessel unstuck from pad and/or wheel (the rag was put under the bottom - possibly instead of filling); (b) to smooth vessel’s surface (after it has been formed); (c) to carry finished, albeit still soft pot; (d) to put a drying vessel on the fabric. A study of “pottery” fabrics, often completely ignored by scholars, is not of trivial importance for the reconstruction of textile products, not only in the Middle Ages.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikorski, A. (2018). Analiza odcisków tkanin na IX-XI-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. 1. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 243-254. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.09
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Anonim tzw. Gall .
 2. Kronika Polska (przel. R. Gródecki), Wrocław - Warszawa - Kraków.
 3. Buko A. 1990 Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań [Sum. Introduction into Research of the Early Medieval Polish Pottery], Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 4. Cuda 1997 Cuda Sw. Wojciecha (przekład J. Plezia), wstęp i komentarz M. Plezia, (w:) W kręgu żywotów św. Wojciecha, Kraków, s. 201-213.
 5. Dąbrowski E. 1999 Obraz gospodarki wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich w poglądach nauki niemieckiej i polskiej [Zus. Wirtschaftsbild der Fruhmittelalterlichen Westslaven in den Anschaugen der Deutschen und der Polnischen Wissenschaft], Rocznik Lubuski, t. XXV, s. 35-67.
 6. Długosz J. 1962 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, ks. I-II, Warszawa.
 7. Kóčka-Krenz H., Sikorski A. 1992 Góra, gin. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. I. Wstępne wyniki badań z lat 1985-1991 [Zus. Góra, Gem. Pobiedziska, Woiwodschaft Poznań, Fst. 1 - vorlaufige Ausgrabungsergebnisse aus den Jahren 1985-1991], Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. I, Poznań, s. 135-148.
 8. Kóčka-Krenz H., Sikorski A. 1995 Wyniki badań średniowiecznego zespołu osadniczego w Córze, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1, w 1993 i 1994 r. [Zus. Ergebnisse der Ausgrabungen in einem Mittelalterlichen Siedlungskomplex in Góra, Gem. Pobiedziska, Woi. Poznań (Fst. 1) im Jahre 1993 und 1994], Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. III, Poznań, s. 93-106.
 9. Maik J. 1988 Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza [Sum. The Textiles o f Pomerania in the Roman Period and in the Middle Ages], Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 10. Munsell 1973 Munsell Soil Color Charts, Baltimore.
 11. Niesiolowska-Wędzka A. 1965 Wyniki badań nad tkaninami z najstarszych warstw grodu w Santoku [Rés. Résultats des recherches sur les tissus découverts dans les plus anciennes couches du Castrum de Santok], Archeologia Polski, t. X, z. 1, s. 318-337.
 12. Sikorski A. 1995 Ceramika naczyniowa z Łekna, stanowisko nr 3 (wykopy Vili i IX) [Sum. Pottery from Łekno, stand 3 (Excavation VIII and IX)], (w:) Studia i materiały do dziejów Pałuk (red. A.M. Wyrwa), Poznań, s. 95-120.
 13. Sikorski A. 1998 Wyniki analiz fragmentów tkanin odciśniętych na ceramice z osady wczesnośredniowiecznej w Nowej Wsi, st. 12 (43a), (w:) Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, 1.1, Ziemia Lubuska (red. R. Mazurowski), Poznań, s. 191-195 .
 14. Sikorski A. 2000 Odciski tkanin na renesansowym kaflu z Łekna [Sum. Cloth Imprints on a Renaissance Stove-Tile from Łekno], Archaeologia Historica Polona, t. 8, s. 143-152. w druku Wyniki analiz fragmentów tkanin z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Gieczu (stan. 4), Studia Lednickie, t. VII.
 15. Sikorski A., Wrzesińska A., Wrzesiński J. 1988 Tkaniny z grobów [Zus. Gewebe aus den Grabem des Fruhmittelalterlichen Skelettgraberfelds in Dziekanowice, Fst. 22], Studia Lednickie, t. V, s. 71-94.
 16. Strzelczyk J. 2000 Otton HI, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 17. Trawkowski S. 1985 Ubiór i pielęgnacja ciała, (w:) Kultura Polski średniowiecznej X-XI1I w. (red. J. Dowiat), Warszawa, s. 67-86.