Wczesnośredniowieczne grodzisko wklęsłe w Bninie koło Poznania w świetle dotychczasowych ustaleń dendrochronologicznych

Main Article Content

Michał Kara
Maciej Przybył

Abstrakt

The article presents results of dendrochronological investigations of wooden constructions of the rampart of early medieval stronghold in Bnin (current location Kómik-Bnin), of which a well preserved stone-wooden-earthen fortifications are among the best recognized in Wielkopolska. The site was excavated in the years 1961-1969. The relicts of two phases of the rampart construction discovered in so-called northern trench were dated to the end of the 12,h - beginning of the 13lh century. Based on results of dendrochronological dates of 25 samples taken in 1994, a discovered part of the rampart was constructed in two phases with a break in the year 939. The older construction was finished in 938, while the younger one in 940.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kara, M., & Przybył, M. (2018). Wczesnośredniowieczne grodzisko wklęsłe w Bninie koło Poznania w świetle dotychczasowych ustaleń dendrochronologicznych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 255-268. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.10
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Dzieduszycki W. 1982 Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 potowy X w. do połowy XIV w. [Sum. The early-urban Kruszwica ceramics from the second half of the 1011' to the mid-1411' centuries], Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 2. Dzieduszycki W.1990 Podstawy periodyzacji okresu wczesnośredniowiecznego w Wielkopolsce, (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce (red. Z. Kurnatowska), Poznań - Wrocław - Warszawa 1992, s. 155-159.
 3. Fogel J. 1993 Mit i rzeczywistość „grodu" ludności kultury łużyckiej w Bninie, w środkowej Wielkopolsce (nie odosobniony przykład funkcjonowania półprawd we współczesnej archeologii polskiej) [Zus. Die Mythe und die Wirklichkeit der „Burg” der Bevólkerung der Lausitzer Kultur in Bnin, im mittleren Grosspolen], Poznań.
 4. Górecki J. 1998 Lednicka łódź - powrót do źródeł, „Studia Lednickie”, t. V, s. 401-403.
 5. Hensel W. 1950 Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 1.1, Poznań.
 6. Hensel W. 1962 Budownictwo obronne za czasów pierwszych Piastów [Rés. La construction defensive aux temps des premiers Piasts], (w:) Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, t. I (red. K. Tymieniecki), Poznań, s. 163-186.
 7. Herrmann J. 1966 Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz, Berlin.
 8. Hilczerówna Z. 1967 Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku [Sum. The basin of the Upper and Middle Obra from the Vlth to the beginnings of the Xlth century], Wrocław - Warszawa - Kraków.
 9. Hilczer-Kurnatowska Z., Kara M. 1994 Die Keramik vom 9. bis zur Mitte des II. Jahrhunderts in Groflpolen, (w:) Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum I I. Jahrhundert (red. Ć. Staña), Brno, s. 121-141.
 10. Kara M. 2000a Anfange der Bildung des Piastenstaates im Lichte neuer archaologischer Ermittlungen, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 5, s. 57-85.
 11. Kara M. 2000b Przemiany kulturowe związane z procesem formowania się państwa Piastów, Poznań (maszynopis pracy doktorskiej w archiwum IAE PAN).
 12. Kara M. 2000c Stan badań dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski [Sum. The current state of dendrochronological dating of the early medieval strongholds of Wielkopolska (1990-1999)], (w:) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego (red. A. Buko, Z. Swiechowski), Warszawa, s. 55-68.
 13. Kara M. ,Krąpiec M. 2000 Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną oraz stan badań dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski, (w:) Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy (red. H. Samsonowicz), Kraków, s. 303-327.
 14. Krause E. 1976 Grodzisko stożkowate w Bninie koło Śremu [Zus. Turmhiigel (Motte) in Bnin neben Śrem], (w:) Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko stożkowate (red. J. Żak), Warszawa - Poznań, s. 3-115.
 15. Krąpiec M. 1998a Dendrochronological dating o f early medieval fortified settlements in Poland, (w:) Friilimittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa (red. J. Henning, A.T. Ruttkay), Bonn, s. 257-266.
 16. Krąpiec M. 1998b Oak dendrochronology o f the Neoholocene in Poland, „Folia Quaternaria”, t. 69, s. 5-133.
 17. Kurnatowska Z. 1998 Forschungen zu friihmittelalterlichen Burgen in Grofipolen, (w:) Friihmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa (red. J. Henning, A.T. Ruttkay), Bonn, s. 31-36.
 18. Kurnatowska Z., Łosińska A. 1990 Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Wielkopolsce, (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce (red. Z. Kurnatowska), Poznań - Wrocław - Warszawa, s. 105-153.
 19. Leśny J. 1976 Początki, rozwój i upadek kasztelanii na Ostrowie Lednickim, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. XII (23), z. 1, s. 5-37.
 20. Łosiński W. 1990 Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim, (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce (red. Z. Kurnatowska), Poznań - Wrocław - Warszawa, s. 23-49.
 21. Ossowski W. 1999 Studia nad lodziarni jednopiennymi z obszaru Polski [Sum. Study on logboats from Poland], Gdańsk.
 22. Ossowski W., Krąpiec M. 1999 Problemy datowania bezwzględnego najstarszych zabytków szkutniczych z terenu Polski metodą dendrochronologiczną [Sum. Problems of absolute dendrochronological dating of the oldest boatbuilding relicts from Poland], „Przegląd Archeologiczny”, t. 47, s. 155-165.
 23. Pałubicka A. 1975 Grodzisko wklęsłe w Bninie, pow. śremski [Zus. Niederungsburg in Bnin, Kreis Śrem], (w:) Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe (red. J. Żak), Poznań, s. 11-184.
 24. Szamałek K., Dudziak - Jankowiakowa J., Karolczak Z. 1979 Osadnictwo podgrodzia bnińskiego [Zus. Besiedlung der Vorburg in Bnin], (w:) Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Podgrodzie (red. J. Żak), Warszawa - Poznań, s. 5-263.
 25. Żak J. 1986 Bnin, (w.) Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 7, cz. 2, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź, s. 488, 489.
 26. Żak J., Fogel J. (red.) 1985 Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński, Poznań.