Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187.
PDF

Jak cytować

Bukowski, Z. (2018). Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 355–368. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.20
https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.20
PDF

Bibliografia

Barańczak S. 2000 Zbudź się w rzeczywistość, „Gazeta Wyborcza”, 26-27.08.2000.

Breddin R. 1989 Die bronzezeitlichen Lausitzer Graberfelder von Tornow, Kr. Calau, Część 1 - tekst, „Veròffentlichungen des MuseumsBreddin R. für Ur- und Frtihgeschichte Potsdam”, t. 23, s. 97-145.

Breddin R. 1992 Die bronzezeitlichen Lausitzer Graberfelder von Tornow, Kr. Calau, Część 2 - katalog, „Veròffentlichungen des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte”, t. 26, s. 7-211.

Breddin R. 1993 Zur Auswertung der bronzezeitlichen Graberfelder von Tornow, Kr. Calau, „Veroffentlichungen des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte”, t. 27, s. 26-31.

Buck D.-W. 1979 Die Billendorfer Gruppe. Część 2 - tekst, „Veròffentlichungen des Museums für Ur- und Frtihgeschichte Potsdam”, t. 13.

Buck D.-W. 1980 Probleme des Kultes und der sozialòkonomischen Entwicklung bei den Stammen der westlichen Lausitzer Kultur, (w:) Rola oddziaływań kręgu halsztackiego w rozwoju społeczeństw epoki żełaza w Polsce Zachodniej na tle środkowoeuropejskim, Wrocław, s. 169-182.

Buck D.-W. 1985 Siedlungsformen und Wirtschaftsweise bei den Stammen der westlichen Lausitzer Kultur, (w:) Produktivkrafte und Produktionsverhaltnisse in ur- und friihgeschichtlicher Zeit, Berlin, s. 83-105.

Bukowski Z. 1991 Zum Stand der demographischen und siedlungsgeschichtlichen Forschung zur Lausitzer Kultur im Stromgebiet von Oder und Weichsel, „Acta Praehistorica et Archaeologica”, t. 22, s. 85-119.

Bukowski Z. 1993 Niektóre szczegóły obrządku grzebalnego w świetle badań cmentarzysk birytuałnych kultury łużyckiej na Górnym Śląsku [Zus. Manche Bestattungseinzelheiten der birituellen Graberfelder der Lausitzer Kultur aus Oberschlesien], „Archeologia Polski”, t. 37, s. 57-88.

Bukowski Z. 1996 Kult- und Opferplatze der Bevòlkerung der Lausitzer Kultur im Stromgebiet von Oder und Weichsel, (w:) Archaologische Forschungen zum Kultgeschehen in der friihen Eisenzeit Alteuropas. Ergebnisse eines Kolloquiums in Regensburg, 4.-7. Oktober 1993. Regensburger Beitrage zur Prahistorischen Archaologie, t. 2 (red. P. Schauer), Regensburg, s. 301-333.

Ćaplović P. 1977 Dolny Kubín II, halśtatske popolnicové pohrebisko [Zus. Dolny Kubín II. Hallstattzeitliches Umengraberfeld], Martin.

Gedl M. 1973 Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu, pow. Głubczyce [Zus. Ein Graberfeld aus der Hallstattzeit in Kietrz, Kreis Głubczyce], Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.

Harding A.P., Ostoja-Zagórski J . , Piontek J. 1991 Archeologiczno-przyrodnicze badania mikroregionalne w Sobiejuchach koło Żnina [Sum. Archaeological and natural science microregional studies at Sobiejuchy near Żnin], (w:) Prahistoryczny gród w Biskupinie, Warszawa, s. 197-215.

Kadrów S. 1995 Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brąz.u w Małopolsce [Sum. Economy and society. Early Bronze Age in Little Poland], Kraków. Kultura pomorska

Kadrów S. 1995 Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? Materiały z konferencji w dniach 24-26 listopada 1993, Warszawa.

Malinowski T. 1988 Laski. Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej. Część 1 [Zus. Laski, Materialien aus dem Graberfeld der Lausitzer Kultur, 1. Teil], Słupsk.

Malinowski T. 1989 Laski. Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej. Część 2, Słupsk.

Michalski J. 1984 Zagadnienia systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (Ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej) [Sum. The problem of systematizing and interpretation archaeological studies - Contribution to the study of the open settlements of the Lusatian Culture], „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 5, s. 135-195.

Mierzwiński A. 1994 Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku [Zus. Die Siedlungswandlungen bei den Gesellschaften der Lausitzer Kultur in Schlesien], Wrocław.

Młodkowska-Przepiórkowska J. 1995 Praktyki wierzeniowe ludności grupy gómośląsko-małopolskiej [Zus. Die Kulturhandlungen der BevOlkerung der oberschlesisch-kleinpolnischen Gruppe der Lausitzer Kultur], „Śląskie Prace Prehistoryczne”, t. 4, s. 113-121.

Narożna-Szamałek U. 1993 Zagadnienie domniemanych miejsc ciałopalenia na cmentarzysku halsztackim w Gorszewicach, gm. Kaźmierze, woj. poznańskie, stan 1 [Zus. Archaologische Untersuchung in der Umgebung von Gorszewice am Bytyńskie See, Gem. Kaźmierz, Woiwodschaft Poznań], „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, s. 37^12.

Piontek J., Czerniak L. 1988 Prahistoria i paleodemografia. Próba określenia zadań i możliwości poznawczych prahistorii w badaniach nad demografią społeczeństw pradziejowych, (w:) Szkice z antropologii ogólnej, Poznań, s. 103-140.

Prahistoryczny gród 1991 Prahistoryczny gród w Biskupinie, Warszawa.

Woźny J. 1996 Symbolika wody w pradziejach Polski, Bydgoszcz.