Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187.

Main Article Content

Zbigniew Bukowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bukowski, Z. (2018). Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 355-368. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.20
Dział
RECENZJE

Referencje

 1. Barańczak S. 2000 Zbudź się w rzeczywistość, „Gazeta Wyborcza”, 26-27.08.2000.
 2. Breddin R. 1989 Die bronzezeitlichen Lausitzer Graberfelder von Tornow, Kr. Calau, Część 1 - tekst, „Veròffentlichungen des MuseumsBreddin R. für Ur- und Frtihgeschichte Potsdam”, t. 23, s. 97-145.
 3. Breddin R. 1992 Die bronzezeitlichen Lausitzer Graberfelder von Tornow, Kr. Calau, Część 2 - katalog, „Veròffentlichungen des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte”, t. 26, s. 7-211.
 4. Breddin R. 1993 Zur Auswertung der bronzezeitlichen Graberfelder von Tornow, Kr. Calau, „Veroffentlichungen des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte”, t. 27, s. 26-31.
 5. Buck D.-W. 1979 Die Billendorfer Gruppe. Część 2 - tekst, „Veròffentlichungen des Museums für Ur- und Frtihgeschichte Potsdam”, t. 13.
 6. Buck D.-W. 1980 Probleme des Kultes und der sozialòkonomischen Entwicklung bei den Stammen der westlichen Lausitzer Kultur, (w:) Rola oddziaływań kręgu halsztackiego w rozwoju społeczeństw epoki żełaza w Polsce Zachodniej na tle środkowoeuropejskim, Wrocław, s. 169-182.
 7. Buck D.-W. 1985 Siedlungsformen und Wirtschaftsweise bei den Stammen der westlichen Lausitzer Kultur, (w:) Produktivkrafte und Produktionsverhaltnisse in ur- und friihgeschichtlicher Zeit, Berlin, s. 83-105.
 8. Bukowski Z. 1991 Zum Stand der demographischen und siedlungsgeschichtlichen Forschung zur Lausitzer Kultur im Stromgebiet von Oder und Weichsel, „Acta Praehistorica et Archaeologica”, t. 22, s. 85-119.
 9. Bukowski Z. 1993 Niektóre szczegóły obrządku grzebalnego w świetle badań cmentarzysk birytuałnych kultury łużyckiej na Górnym Śląsku [Zus. Manche Bestattungseinzelheiten der birituellen Graberfelder der Lausitzer Kultur aus Oberschlesien], „Archeologia Polski”, t. 37, s. 57-88.
 10. Bukowski Z. 1996 Kult- und Opferplatze der Bevòlkerung der Lausitzer Kultur im Stromgebiet von Oder und Weichsel, (w:) Archaologische Forschungen zum Kultgeschehen in der friihen Eisenzeit Alteuropas. Ergebnisse eines Kolloquiums in Regensburg, 4.-7. Oktober 1993. Regensburger Beitrage zur Prahistorischen Archaologie, t. 2 (red. P. Schauer), Regensburg, s. 301-333.
 11. Ćaplović P. 1977 Dolny Kubín II, halśtatske popolnicové pohrebisko [Zus. Dolny Kubín II. Hallstattzeitliches Umengraberfeld], Martin.
 12. Gedl M. 1973 Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu, pow. Głubczyce [Zus. Ein Graberfeld aus der Hallstattzeit in Kietrz, Kreis Głubczyce], Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 13. Harding A.P., Ostoja-Zagórski J . , Piontek J. 1991 Archeologiczno-przyrodnicze badania mikroregionalne w Sobiejuchach koło Żnina [Sum. Archaeological and natural science microregional studies at Sobiejuchy near Żnin], (w:) Prahistoryczny gród w Biskupinie, Warszawa, s. 197-215.
 14. Kadrów S. 1995 Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brąz.u w Małopolsce [Sum. Economy and society. Early Bronze Age in Little Poland], Kraków. Kultura pomorska
 15. Kadrów S. 1995 Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? Materiały z konferencji w dniach 24-26 listopada 1993, Warszawa.
 16. Malinowski T. 1988 Laski. Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej. Część 1 [Zus. Laski, Materialien aus dem Graberfeld der Lausitzer Kultur, 1. Teil], Słupsk.
 17. Malinowski T. 1989 Laski. Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej. Część 2, Słupsk.
 18. Michalski J. 1984 Zagadnienia systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (Ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej) [Sum. The problem of systematizing and interpretation archaeological studies - Contribution to the study of the open settlements of the Lusatian Culture], „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 5, s. 135-195.
 19. Mierzwiński A. 1994 Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku [Zus. Die Siedlungswandlungen bei den Gesellschaften der Lausitzer Kultur in Schlesien], Wrocław.
 20. Młodkowska-Przepiórkowska J. 1995 Praktyki wierzeniowe ludności grupy gómośląsko-małopolskiej [Zus. Die Kulturhandlungen der BevOlkerung der oberschlesisch-kleinpolnischen Gruppe der Lausitzer Kultur], „Śląskie Prace Prehistoryczne”, t. 4, s. 113-121.
 21. Narożna-Szamałek U. 1993 Zagadnienie domniemanych miejsc ciałopalenia na cmentarzysku halsztackim w Gorszewicach, gm. Kaźmierze, woj. poznańskie, stan 1 [Zus. Archaologische Untersuchung in der Umgebung von Gorszewice am Bytyńskie See, Gem. Kaźmierz, Woiwodschaft Poznań], „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, s. 37^12.
 22. Piontek J., Czerniak L. 1988 Prahistoria i paleodemografia. Próba określenia zadań i możliwości poznawczych prahistorii w badaniach nad demografią społeczeństw pradziejowych, (w:) Szkice z antropologii ogólnej, Poznań, s. 103-140.
 23. Prahistoryczny gród 1991 Prahistoryczny gród w Biskupinie, Warszawa.
 24. Woźny J. 1996 Symbolika wody w pradziejach Polski, Bydgoszcz.