Chronologia późnych faz kultury dniepro-donieckiej na Białorusi w świetle najnowszych oznaczeń radiowęglowych ze stanowiska Prorva 2, rejon rogaczowski

Main Article Content

Igor Jazepienko
Bartosz Jóźwiak

Abstrakt

The paper presents an analysis of the newest radiocarbon dates from Prorva, site 2 in the Rogaczów region. It provides a basis for the chronological studies of the Dnieper-Donetz culture in Byelorussia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jazepienko, I., & Jóźwiak, B. (2018). Chronologia późnych faz kultury dniepro-donieckiej na Białorusi w świetle najnowszych oznaczeń radiowęglowych ze stanowiska Prorva 2, rejon rogaczowski. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 47-64. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.02
Dział
Studia i materiały

Bibliografia

 1. Archieologia 1985 Archieołogia Ukraińskoj SSSR, t. 1: Piervobytnaja Archieołogia, Kiev.
 2. Czebreszuk J., Szmyt M. 2001 The 3rd Millenium BC in Kujawy in the Light of C14 Dates, (w:) The Absolute Chronology of Central Europe 3000-2000 BC (ed. J.
 3. Czebreszuk, J. Müller), Poznań - Bamberg - Rahden, s. 177-208.
 4. Isajenko V.F. 1978 Chronołogija nieolita Jużnoj Bielorussa, „Korotkije Soobszczienija” t. 153, s. 37-42.
 5. Isajenko V.F. 1997 Dniepro-danieckaja kultura, (w:) Archieołogija Biełarusi, t. 1. Kamienny i bronzovy viaki, Minsk, s. 127-144.
 6. Jaziepienko I. 1994 Da pytania ab intierprietacyi mateiyalau nealityćnych pasieliszczau Bieloruskava Padniaprovia, „Gistaryczna-Arehiołagiezny Sbomik” t. 3, s. 10-26.
 7. Jaziepienko I. 1995 Matierialy pasieliszcza va urocziszcy Sasonka i jago miesca u nealitie Vierchniava Padniaprovia, „Gistaryczna-Arehiołagiezny Sbornik” t. 7, s. 60-82.
 8. Jaziepienko I. 2000a Chronołogija nieołiticzieskich posiełienij Bieìorusskovo Podnieprovija, (w:) Chronołogija nieolita Vostocznoj Europy (księga abstraktów), Petersburg, s. 79-81.
 9. Jaziepienko I. 2000b Dniepro-danieckaja kultura u basiejnie vierchniga Dniapra, Starażytnasci Ragaciouszciny, Minsk - Ragaciau, s. 14-26.
 10. Jóźwiak B. 2002 Społeczności subneołityczne Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły, 1.1 i II, Poznań (maszynopis pracy doktorskiej w bibliotece Istytutu Prahistorii UAM w Poznaniu).
 11. Kempisty E. 1973 Kultura ceramiki „grzebykowo-dolkowej " na Mazowszu i Podlasiu, „Wiadomości Archeologiczne” t. 38, z. 1, s. 3-76.
 12. Kryvalsevicz M.M., Kovaliuch N.M. 1999 Radiocarbon Dating of the Middle Dniepr culture from Belarus, „Baltic-Pontic Studies” vol. 7, s. 151-163.
 13. Raetzel-Fabian D. 2001 Revolution, Reformation, Epochenwechsel? Das Ende der Kollektivgrabsitte und der Übergang von der Wartberg- zur Einzelgrabkultur in Nordhessen und Westfalen, ( w:) The Absolute Chronology of Central Europe 3000-2000 BC (ed. J. Czebreszuk, J. Müller), Poznań - Bamberg - Rahden, s. 319-336.
 14. Telegin D.J. 1961 K voprosu o dniepro-donieckoj nieoliticzeskoj kulturie, „Sovietska Archieołogija” z. 4, s. 26-40.
 15. Telegin D.J. 1967 Istoriapliemien dniepro-donieckoj kultury (V-IIItys. d.n.e.). Avtoreferat dissertacji na soiskanie uczonoj stiepieni doktora istoriczeskich nauk, Kiev.
 16. Telegin D.J. 1968 Dniepro-donieckaja kultura, Kiev.
 17. Telegin D.J. 1999 Dniepr jako pogranicze zachodnioeuropejskich (bałkańsko centrałnoeuropejskich) i wschodnioeuropejskich wspólnot etniczno-kulturowych w neolicie i eneolicie (V-1II tysiąclecia p.n.e.), „Folia Praehistorica Posnaniensia” t. IX, s. 9-40.
 18. Telegin D.J. 2000 Ob osnovnych liniach etnokulturnovo razvitia neo-eneoliticzeskovo vriemieni ¡ugozapada Vostocznoj Europy i ich chronologija, (w:) Chronologija nieolita Vostocznoj Europy (księga abstraktów), Petersburg, s. 79-81.
 19. Telegin D.J., Titova E.N. 1998 Posielienia dniepro-donieckoj etnokulturnoj obszcznosti epochi neolita, Kiev.