Chronologia późnych faz kultury dniepro-donieckiej na Białorusi w świetle najnowszych oznaczeń radiowęglowych ze stanowiska Prorva 2, rejon rogaczowski
PDF

Jak cytować

Jazepienko, I., & Jóźwiak, B. (2018). Chronologia późnych faz kultury dniepro-donieckiej na Białorusi w świetle najnowszych oznaczeń radiowęglowych ze stanowiska Prorva 2, rejon rogaczowski. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 47–64. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.02

Abstrakt

The paper presents an analysis of the newest radiocarbon dates from Prorva, site 2 in the Rogaczów region. It provides a basis for the chronological studies of the Dnieper-Donetz culture in Byelorussia.

https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.02
PDF

Bibliografia

Archieologia 1985 Archieołogia Ukraińskoj SSSR, t. 1: Piervobytnaja Archieołogia, Kiev.

Czebreszuk J., Szmyt M. 2001 The 3rd Millenium BC in Kujawy in the Light of C14 Dates, (w:) The Absolute Chronology of Central Europe 3000-2000 BC (ed. J.

Czebreszuk, J. Müller), Poznań - Bamberg - Rahden, s. 177-208.

Isajenko V.F. 1978 Chronołogija nieolita Jużnoj Bielorussa, „Korotkije Soobszczienija” t. 153, s. 37-42.

Isajenko V.F. 1997 Dniepro-danieckaja kultura, (w:) Archieołogija Biełarusi, t. 1. Kamienny i bronzovy viaki, Minsk, s. 127-144.

Jaziepienko I. 1994 Da pytania ab intierprietacyi mateiyalau nealityćnych pasieliszczau Bieloruskava Padniaprovia, „Gistaryczna-Arehiołagiezny Sbomik” t. 3, s. 10-26.

Jaziepienko I. 1995 Matierialy pasieliszcza va urocziszcy Sasonka i jago miesca u nealitie Vierchniava Padniaprovia, „Gistaryczna-Arehiołagiezny Sbornik” t. 7, s. 60-82.

Jaziepienko I. 2000a Chronołogija nieołiticzieskich posiełienij Bieìorusskovo Podnieprovija, (w:) Chronołogija nieolita Vostocznoj Europy (księga abstraktów), Petersburg, s. 79-81.

Jaziepienko I. 2000b Dniepro-danieckaja kultura u basiejnie vierchniga Dniapra, Starażytnasci Ragaciouszciny, Minsk - Ragaciau, s. 14-26.

Jóźwiak B. 2002 Społeczności subneołityczne Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły, 1.1 i II, Poznań (maszynopis pracy doktorskiej w bibliotece Istytutu Prahistorii UAM w Poznaniu).

Kempisty E. 1973 Kultura ceramiki „grzebykowo-dolkowej " na Mazowszu i Podlasiu, „Wiadomości Archeologiczne” t. 38, z. 1, s. 3-76.

Kryvalsevicz M.M., Kovaliuch N.M. 1999 Radiocarbon Dating of the Middle Dniepr culture from Belarus, „Baltic-Pontic Studies” vol. 7, s. 151-163.

Raetzel-Fabian D. 2001 Revolution, Reformation, Epochenwechsel? Das Ende der Kollektivgrabsitte und der Übergang von der Wartberg- zur Einzelgrabkultur in Nordhessen und Westfalen, ( w:) The Absolute Chronology of Central Europe 3000-2000 BC (ed. J. Czebreszuk, J. Müller), Poznań - Bamberg - Rahden, s. 319-336.

Telegin D.J. 1961 K voprosu o dniepro-donieckoj nieoliticzeskoj kulturie, „Sovietska Archieołogija” z. 4, s. 26-40.

Telegin D.J. 1967 Istoriapliemien dniepro-donieckoj kultury (V-IIItys. d.n.e.). Avtoreferat dissertacji na soiskanie uczonoj stiepieni doktora istoriczeskich nauk, Kiev.

Telegin D.J. 1968 Dniepro-donieckaja kultura, Kiev.

Telegin D.J. 1999 Dniepr jako pogranicze zachodnioeuropejskich (bałkańsko centrałnoeuropejskich) i wschodnioeuropejskich wspólnot etniczno-kulturowych w neolicie i eneolicie (V-1II tysiąclecia p.n.e.), „Folia Praehistorica Posnaniensia” t. IX, s. 9-40.

Telegin D.J. 2000 Ob osnovnych liniach etnokulturnovo razvitia neo-eneoliticzeskovo vriemieni ¡ugozapada Vostocznoj Europy i ich chronologija, (w:) Chronologija nieolita Vostocznoj Europy (księga abstraktów), Petersburg, s. 79-81.

Telegin D.J., Titova E.N. 1998 Posielienia dniepro-donieckoj etnokulturnoj obszcznosti epochi neolita, Kiev.