Wczesnoneolityczne figurki antropomorficzne na przykładzie nowego znaleziska z Lipnicy w województwie wielkopolskim
PDF

Jak cytować

Krzyszowski, A. (2018). Wczesnoneolityczne figurki antropomorficzne na przykładzie nowego znaleziska z Lipnicy w województwie wielkopolskim. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 65–79. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.03

Abstrakt

A fragment of clay figurine was found in a Band Pottery Culture pit at Lipnica near Szamotuły during rescue excavations o f the Y amai gas pipe ( 1996). It was probably painted and ornamented by vertically incised lines. Its compositional and formal attributes make us believe that this is a fragment of anthropomorphic, freestanding and realistically represented figurine without steatopygic features. It was either an early Neolithic idol or toy. The figurine shows similarities to alike artifacts from Central European oecumene of the Band Pottery culture (in particular in the Lower Silesia and Germany), which are characterized by their slenderness and incised ornamentation. Additionally, the painting decoration is indicative of influences from south-eastern centers of the LBK (Ukraine and Moravia).

https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.03
PDF

Bibliografia

Baumann W. 1976 Funde figiirlicher Darstellungen der Bandkeramik aus Sachsen, „Jahresschrift fìir Mitteldeutsche Vorgeschichte” Jg. 60, s. 97-107.

Cehak H. 1933 Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce [Rés.: L’Art plastique dans la culture énéolithique de la céramique peinte en Pologne], „Swiatowit” t. XIV, s. 164-252.

Czerniak L. 1994 Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400-3650p.n.e. [Sum.: Early and middle period of the Neolithic in Kuiavia], Poznań.

Gediga B. 1970 Motywyfiguralne w sztuce ludności kultury łużyckiej [Sum.: Figure motifs in the art of the people of Lusatian culture], Wrocław-Warszawa-Kraków.

Gleń E., Kaczanowski K. 1974 Próba oceny typu antropologicznego figurki znalezionej na stanowisku Kraków-Pleszów [Sum.:An attempt to identify the anthropological type of the figurine found on the site of Kraków-Pleszów], „Sprawozdania Archeologiczne” t. XXVIII, s. 77-78.

Hoffmann E. 1963 Die Kultur der Bandkeramik in Sachsen, Berlin.

Hockmann O. 1965 Menschliche Darstellungen in der bandkeramischen Kultur, „Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz” Jg. 12, s. 1-34.

„Informator Archeologiczny”. 1985 Badania. Rok 1984, Warszawa.

„Informator Archeologiczny”. 1986 Badania. Rok 1985, Warszawa.

„Informator Archeologiczny”. 1987 Badania. Rok 1986, Warszawa.

Jankowska H., Wojciechowska D. 1973 Figurka antropomorficzna z Wroclawia-Księża Wielkiego [Sum.: The anthropomorphic figurine of Wrocław-Księże Wielkie], „Silesia Antiqua” t. XV, s. 117-131.

Kaufmann D. 1976 Wirtschaft und Kultur der Stichbandkeramiker im Saalegebiet, Berlin.

Kostrzewski J. 1948 Od mezolitu do okresu wędrówek ludów, (w:) Prehistoria ziem polskich, Kraków, s. 118-360.

Majewski K. 1938 Plastyka terrakotowa kultury ceramiki malowanej w zbiorach lwowskich [Zus.: Die Ton-plastik der Kultur der bemalten Keramik in den Sammlungen in Lwów], „Światowit” t. XVII, s. 63-88.

Majewski K. 1947 Studia nad kulturą trypilską, „Archeologia” t. I, s. 93-138.

Majewski K. 1971 Idole cykladzkie w nowszych badaniach (1935-1970) [Sum.: Cycladic idols in more recent research (1935-1970)], „Archeologia” t. XXII, s. 3-41.

Maresová K. 1972 Neolitická plastika na Morave, [Zus.: Neolithische Plastik in Mahren], „Ćasopis Moravského Muzea” t. 46, s. 53-78.

Podborsky V. 1985 Tésetice-Kvjovice 2. Figuralni plastika lidu s moravskou malovanou keramikou [Zus.: Tésetice- Kyjovice - Die figurale Plastik des Volkes mit Màhrischer bemalter Keramik], Brno.

Rachwaniec A. 1975 Antropomorficzna główka gliniana z Nowej Huty-Pleszowa [Sum.: An anthropomorphic head of clay from Nowa Huta-Pleszów], „Sprawozdania Archeologiczne” t. XXVIII, s. 63-76.

Romanow J. 1977 Trapezowate budowle naziemne ludności kultury ceramiki wstęgowej kłutej na Dolnym Śląsku [Rés.: Les constructions trapezoides „surterraines” de la population de culture de la céramique rubannée poinęonnće en Basse-Silésie], „Silesia Antiqua” t. XIX, s. 27-55.

Rook E. 1980 Osadnictwo neolityczne w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [Rés.: Etude sur l’habitat néolithique dans les grottes du Plateau de Cracovie-Częstochowa], „Materiały Archeologiczne” t. XX, s. 5-114.

Seger H. 1916 Die keramischen Stilarten der jiingeren Steinzeit Schlesiens, „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift” Neue Folge, Jg. 7, s. 1-89.

Wojciechowski W., Cholewa P. 1995 Osady najwcześniejszych rolników i hodowców na stanowisku 16 w Strzelinie [Zus.: Siedlungen der altesten Bauern und Tierzilchter Strzelin/Strehlen. Grabungstelle Nr. 16], „Studia Archeologiczne” t. XXVII, Wrocław.