Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu: Szczecin-Płonia (Buchholz, Kreis Greifenhagen), stanowisko 2
PDF

Jak cytować

Kozłowska, D. (2018). Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu: Szczecin-Płonia (Buchholz, Kreis Greifenhagen), stanowisko 2. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 81–130. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.04

Abstrakt

The article presents all available data from the early Bronze Age eponimic settlement at Szczecin-Plonia, site 2 (earlier Buchholz, Kreis Greifenhagen). Its first part comprises analysis of all empirical materials collected before 1945, while the second is a study of materials from the excavations in the years 1993-1996.

https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.04
PDF

Bibliografia

Bartelheim M. 1998 Studien zur bomischen Aunjetitzer Kultur - Chronologische und chorologische Untersuchungen, Bonn.

Berlekamp H. 1957 Die Steingraber von Dumsevitz a u f Rügen, „Bodenkmalpflege in Meklenburg” Jahrbuch 1955, s. 36-60.

Billig G. 1958 Die Aunjetitzer Kultur in Sachsen, Veroffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte, Bd. 7, Dresden.

Blajer W. 1990 Skarby z wczesnej epoki brązu na ziemiach polskich, Prace Komisji Archeologicznej nr 28, Kraków.

Blajer W. 2001 Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków.

Bokiniec A.Z., Czebreszuk J. 1993 Smiardowo i Skrzatusz na nowo odkryte, czyli: czy wyważone drzwi były otwarte'!, „Archeologia Polski” t. 38, z. 1, s. 123-136.

Borowiec S. 1963 Gleby w zespołach bukowych Puszczy Bukowej pod Szczecinem, Szczecińskie Towarzy stwo Naukowe, Wydział Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, t. 17, z. 3, Szczecin.

Bukowski Z. 1998 Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych, Gdańsk.

Butent-Stefaniak B. 1997 Z badań nad stosunkami kulturowymi w dorzeczu górnej i środkowej Odry we wczesnym okresie epoki brązu, Wrocław - Warszawa - Kraków.

Celiński F. 1962 Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem, Monitor Botaniczny (Supplement), 1.13, Szczecin.

Czebreszuk J. 2001 Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.), Poznań.

Dąbrowski J. 1985 Problem zróżnicowania kulturowego ziem Polski w starszej epoce brązu [Zus.: Problem der kulturellen Differenzierung der polnischen Gebiete in der alteren Bronzezeit], „Przegląd Archeologiczny” t. 33, s. 105-157.

Eggers H.J. 1964 Pommersche Funde und Ausgrabungen aus den 30-er und 40-er Jahren, „Beiheft zum Atlas der Urgeschichte” Bd. 10, Hamburg, s. 33-60.

Fischer U. 1969 Strichbiindelamphoren in der Saaleschnurkeramik, Veroffentlichungen des Landesmuseums fur Vorgeschichte in Halle, Bd. 24, Berlin.

Gediga B. 1971 Węzłowe problemy w badaniach dziejów społeczeństw epoki brązu na ziemiach polskich, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 23, s. 422-431.

Gedl M. 1989 Wczesnobrązowe kultury północno-zachodniej Polski, (w:) Pradzieje ziem polskich, 1.1: Od paleolitu do środkowego okresu lateńskiego, cz. 2: Epoka brązu i początek epoki żelaza, Warszawa - Łódź, s. 425-429.

Goldmann K. 1979 Die Seriation chronologischer Leitfunde der Bronzezeit Kura pas. Berliner Beitrage zur Vor- und Friigeschichte, Neue Folgę, Bd. 1, Berlin.

Jacobs J. 1991 Die Einzelgrabkultur in Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin.

Karczewski A. 1968 Wpływ recesji lobu Odiy na powstanie i rozwój sieci dolinnej Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, t. 8, z. 3, Poznań.

Kersten K. 1958 Die Funde der alteren Bronzezeit in Pommern, Hamburg.

Klebs R. 1882 Der Bernsteinschmuck der Steinzeit, Konigsberg.

Kłosińska E. 1996 Ziemie Polski północno-zachodniej w I i II okresie epoki brązu - stan i potrzeby badań [Zus.: Die Gebiete Nordwest-Polens in der Perioden I und II der Bronzezeitstand und Erfordernisse der Forschung], (w:) Człowiek i środowisko w pradziejach na środkowym i dolnym Nadodrzu, t. 2, Wroclaw, s. 67-80.

Knapowska-Mikołajczykowa A. 1957 Wczesny okres epoki brązu w Wielkopolsce, „Fontes Archaeologici Posnanienses” t. 7, s. 31-115.

Kostrzewski J. 1966 Pradzieje Pomorza, Wrocław - Warszawa - Kraków.

Kosko A. 1979 Rozwój kulturowy społeczeństw Kujaw w okresach schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu,

Seria Archeologiczna 12, Inowrocław. 1988 Rozwój kulturowy społeczeństw Kujaw w okresie późnego neolitu oraz interstadium epok neolitu i brązu w aspekcie recepcji egzogennych wzorców kulturowych, (w:) Kontakty pradziejowe społeczeństw Kujaw, Inowrocław, s. 145-183.

Kozłowska D. 1993 Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Dobrowie, woj. koszalińskie [Zus.: Das Graberfeld der Bevolkerung Pommerscher Kultur in Dobrowo, Woiewodschaft Koszalin], „Materiały Zachodniopomorskie” t. 39, s. 7-82.

Kozłowski J.K. 1972 Wielokulturowe stanowisko eneolityczne w Raciborzu-Ocicach w świetle badań z lat 1960-1962, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”, Archeologia t. 10, s. 77-193.

Kiihn H.J. 1979 Das Spdtneolithikum in Schleswig-Holstein, Offa-Biicher 40, Neumiinster.

Kulczycka-Leciejewieżowa A. 1997 Strachów, osiedla neolitycznych rolników na Śląsku, Wrocław.

Kurnatowski S. 1949 Dwa skarby z wczesnego okresu brązowego, „Przegląd Archeologiczny” t. 8, s. 334-345.

Lomborg E. 1973 Die Flintdolche Dànemarks. Studien iiber Chronologie und Kulturbeziehungen des siidskandinavischen Spatneolithikums, Kobenhavn.

Lucas H. 1965 Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teil. II: Saalemiindungsgebiet, Veroffen-tlichungen des Landesmuseums jiir Vorgeschichte in Halle, Bd. 20, Berlin.

Machnik J. 1977 Friihbronzezeit Polens. Übersicht iiber die Kulturen und Kulturgruppen, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Machnik J. 1978 Wczesny okres epoki brązu, (w:) Prahistoria ziem polskich, t. III: Wczesna epoka brązu, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, s. 9-136.

Machnik J. 1979 Krąg kulturowy ceramiki sznurowej, (w:) Prahistoria ziem polskich, t. II: Neolit, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, s. 337-408.

Machnik J. 1983 Problem kontynuacji i dyskontynuacji kulturowej na przełomie neolitu i epoki brązu na terenie Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego, (w:) Problemy epoki kamienia na Pomorzu, Słupsk, s. 201-204.

Matthias W. 1968 Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teii III: Verójfentlichungen des Landesmuseums jur Vorgeschichte in Halle, Bd. 23, Berlin.

Mazurowski R.F. 1983 Bursztyn w epoce kamienia na ziemiach polskich, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne” t. V, s.7-134.

Mirtschin A. 1930 Neuere keramische Funde der Aunjetitzzeit aus dem mittleren Nordsachsen, „Mannus” Bd. 22, s. 74-96.

Mirtschin A. 1941 Funde der altesten Bronzezeit im nordsàchsichen Elbgebiet, „Mannus” Bd. 33, s. 3—48.

Moucha V. 1963 Die Periodisierung der Únéticer Kultur in Bóhmen, „Sbornik ceskoslovenské spolecnosti archeologické” nr. 2, s. 9—60.

Moucha V. Pleinerowá J.

Unèticképohrebisté v Libésovicich u Podboran, „Archeologické Rozhledy” t. 18, s. 515—546.

Neumann G. 1929a Die Gliederung der Glockenbecherkultur in Mitteldeutschland, „Praehistorische Zeitschrift” Bd. 20, H. 1/2, s. 3-69.

Neumann G. 1929b Die Entwicklung der Aunjetitzer Kultur in Mitteldeutschland, „Praehistorische Zeitschrift” Bd. 20, H. 1/2, s. 70-144.

Nilius I. 1971 Das Neolithikum in Mecklenburg zur Zeit und unter besonderer Beriicksichtigung der Trichterbecherkultur, Beitrage zur Ur- und Friihgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin undNeubrandenburg, Nr. 5, Schwerin.

Nitzschke W., Stzhlhofen H. 1983 Ausgewahlte Neufunde aus dem Jahren 1980/81, „Jahresschrift fur Mitteldeutsche Vorgeschichte” Bd. 66, s. 371-379.

Novotná M. 1984 Halsringe und Diademe in der Slowkei, Praehistorische Bronzejunde, Abt. XI, Bd. 4.

Ondraček J. 1962 Unètické pohrebisté il Rebesovic na Morave, „Sbornik ceskoslovenské spoleònosti archeologické” nr 2, s. 5-100.

Ondraček J. 1967 Moravska protoúnétická kultura, „Slovenská Archeologia” Roc. XV-2, s. 389-446.

Pleinerová I. 1966 Unétická kultura w oblasti Kruśnych Hor a jejim sousedstvi I, „Pamatky Archeologické” t. L VII, ć. 2, s. 339-458.

Pleinerová I. 1967 Unétická kultura w oblasti Kruśnych Hor a jejim sousedstvi II, „Památky Archeologické” t. LVIII, ć. I, s. 1-36.

Piesker H. 1939 Bronzezeitliche Untersuchungen au f dem Truppeniibungsplatz Bergen Kr. Celle, „Nachrichtenblatt fur deutsche Vorzeit” Bd. 15, H. 7/8, s. 187-199.

Rassmann K. 1993 Spatneolithikum und friihe Bronzezeit im Flachland zwischen Elbe und Oder, Beitrage zur Urund Friihgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 28, Lübstorf.

Sarnowska W. 1966 Pierwsze złote wyroby na Śląsku [Sum.: First Golden articles in Silesia], „Silesia Antiqua” t. 8, s. 7-27.

Sarnowska W. 1969 Kultura unietycka w Polsce, t. I, Wroclaw.

Schafer K. 1987 Die Schmirtenauer Kultur, Bonner Hefte zur Vorgeschichte, Bd. 23, Bonn.

Schroeder R. 1951 Die Nordgruppe der Oderschnurkeramik, Vorgeschichtliche Forschungen, H. 14, Berlin.

Schuldt E. 1972 Steinzeitliche Keramik aus Mecklenburg, Schwerin.

Siuchniński K. 1969 Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na Pomorzu Zachodnim, cz. I: Katalog źródeł archeologicznych, Szczecin.

Siuchniński K. 1972 Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na Pomorzu Zachodnim, cz. II: Opracowanie analityczne [Zusammenfassung], Szczecin.

Siuchniński K. 1983 Środowisko fizyczno-geograficzne aglomeracji szczecińskiej, (w:) Dzieje Szczecina, 1.1, Warszawa-Poznań, s. 42-58.

Sprockhoff E. 1926 Die Kulturen derjiingeren Steinzeit in der Mark Brandenburg, Vorgeschichtliche Forschungen, Bd. I, H. 4, Berlin.

Sprockhoff E. 1930 Hiigelgràber bei Vorwohlde im Kreise Sulingen, „Praehistorische Zeitschrift”, Bd. 21, s. 193-236.

Stubenrauch A. 1904 Leichenbrandgraber mit steinzeitlichen Beigaben bei Fórsterei Buchholz, Kreis Greifenhagen, „Baltische Studien” Bd. 18, H. 1, s. 1-6.

Tihelká K. 1953 Moravská ünétická pohrebisté, „Památky Archeologické” t. XLIV, s. 229-328.

Umbreit C. 1937 Neue Forschungen zur ostdeutschen Steinzeit und frühen Bronzezeit, Berlin - Leipzig.

Urbańczyk P. 1986 Formowanie się układów stratyfikacyjnych jako proces źródłotwórczy [Sum.: The formation of stratificational entities as a source-creative process], (w:) Teoria i praktyka badań archeologicznych, t. 1, Wrocław - Warszawa - Kraków - Łódź, s. 184-245.

Voigt T. 1955 Das friihbronzezeitliche Gràbfeld von Wahlitz, Kreis Burg, Halle.

Walter E. 1907 Über Altertiimer und Ausgrabungen in Pommern im Jahre 1906, „Baltische Studien” Bd. 11, s. 209-219.

Walter E. 1908 Altertiimer und Ausgrabungen in Pommem im Jahre 1907, „Baltische Studien” Bd. 12, s. 213-217.

Weinzierl R.R. 1909 Übersicht iiber die Forschungsergebnisse im Nordbóhmen, „Mannus” Bd. I, s. 187-210.

Wetzel G. 1969 Oderschnurkeramik und Einzelgrabkultur in Brandenburg, (w:) Die Becherkulturen im Gebiet der DDR, Berlin, s. 101-113.

Wiślański T. 1966 Kultura amjor kulistych w Polsce północno-zachodniej [Sum.: Globular amphorae culture in nort-western Poland], Wroclaw - Warszawa - Kraków.

Wojciechowski W. 1976 Sztylety krzemienne typu skandynawskiego w Polsce Zachodniej. Ze studiów nad kontaktami Polski zachodniej z południową Skandynawią w późnym neolicie i w początkach epoki brązu [Zus.: Feuersteindolche skandinavischen Typs in Westpolen (Aus Studien iiber Kontakte Westpolens mit Südskandinavien im spaten Neolithikum und Anfangen der Bronzezeit)], Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Archeologiczne t. 7, s. 37-94.

Zich B. 1996 Studien zur regionalen und chronologischen Gliederung der nórdlichen Aunjetizer Kultur, Vorgeschichtliche Forschungen, Bd. 20, Berlin - New York.