Tajemniczy brat Jakub - czternastowieczny lektor dominikański (przyczynek do studiów nad średniowieczną sfragistyką i monastycyzmem)
PDF

Jak cytować

Dębski, A. (2018). Tajemniczy brat Jakub - czternastowieczny lektor dominikański (przyczynek do studiów nad średniowieczną sfragistyką i monastycyzmem). Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 251–264. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.08

Abstrakt

The article presents a thorough interpretation of a seal stamp, found during the archaeological excavations at the northern side of the Sacred Mary Church in the Poznań Cathedral Island (Ostrów Tumski). The stamp is dated to the period between the end of the 13th and the first half of the 14th century. This chronology is based upon its form and elements of its decoration. A legend inscribed on the stamp’s frame, informing that its belonged to James - a lector of the preacher order, made possible to identify a social status of the owner along with his position in the Dominican structure. Unfortunately, neither connection between James and any concrete order nor whereabouts of his stay at Ostrów Tumski were recognized. These questions might be answered only after more detailed studies of the Dominican related archives are carried out.

https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.08
PDF

Bibliografia

Bobowski K. 1989 Dawne pieczęcie na Pomorzu Zachodnim, Szczecin.

Dąbrowska A. 1988 Zakony w Polsce, (w:) Zakony w Polsce, cz. 2, Łódź, s. 27-67.

Foestner D. 1990 Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Janicka-Krzywda U. 1993 Patron - atrybut - symbol, Poznań.

Kielar P. 1969 Organizacja szkolnictwa dominikańskiego w Polsce wXIVwieku, „Studia Philosophiae Christianae” t. 5, nr 1, s. 159-169.

Kielar P. 1975 Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu [Rés.: Liste des écrivains dominicains du couvent de Wrocław], (w:) Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-¡972, t. I, Warszawa, s. 271-515.

Kłoczowski J. 1969 Kształcenie w polskiej prowincji dominikańskiej w początkach XVI w. [Zus.: Die Ausbildung der Monche in der polnischen Provinz des Dominikanerordens in den Anfangen des 16. Jahrhunderts], „Zapiski Historyczne”, t. 34, z. 3, s. 107-123.

Kłoczowski J. 2002 Dominikanie w środkowo-wschodniej Europie i ich kultura intelektualna oraz pastoralna w wiekach średnich [Rés.: Les dominicains en Europe Central et de l’Est et leur culture intellectuelle et pastorale au Moyen Age], (w:) Dominikanie w środkowej Europie w XIU XV wieku. Studia nad historią dominikanów w Polsce, t. 3, Poznań, s. 153-172.

Knapiński R. 1999 Titulus ecclesiae. Ikonografia, Warszawa.

Kóćka-Krenz H. 2001 Archeologiczne świadectwa o początkach szkolnictwa w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”t. 4, s. 7-14.

KorolecJ. B. 1962 Lista lektorów dominikańskich prowincji polskiej w XIII—XIV wieku, Materiały Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, t. 2, s. 196-213.

KorolecJ. B. 2002 Studium generale dominikanów klasztoru Świętej Trójcy w Krakowie, (w:) Dominikanie w środkowej Europie wXIII-XV wieku. Studia nad historią dominikanów w Polsce, t. 3, Poznań, s. 173-187.

Krahmer H. 1935 Beitrage zur Geschichte des geistlichen Siegels in Schlesien bis zum Jahre 1319, „Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens” Bd. 69, s. 33-39.

Nowacki J. 1964 Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań.

Pfotenhauer P. 1879 Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, beziehentlich 1327, Breslau.

Piech Z. 1995 Średniowieczne pieczęcie tynieckie, (w:) Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, Kraków, s. 121-140.

Piekosiński F. 1899 Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej, Kraków.

Piekosiński F.1936 Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej (Uzupełnienie), odbitka z „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych”, t. XVI, s. 71-86; t. XVII, s. 55-78.

Semkowicz W. 2002 Paleografia łacińska, Kraków.

Trelińska B. 1991 Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin.

Wiszewski P. 1998 Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu informacji (XIII - 1 połowa XVI w.) [Sum.: The medieval silesian cloiser seal as a mean to transmitting information ( 13th—1st half of the 16th c.)], (w:) Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, Lublin, s. 11-29.

Włodarek A. 1995 Trzynastowieczny tyniecki tlok pieczętny, (w: ) Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, Kraków, s. 141-145.

Wójcik M. L. 1998 Pieczęcie cystersów jemielnickich do połowy XVI wieku (z zespołu Rep. 85 Archiwum Państwowego we Wrocławiu) [Sum.: The seals of cistercian monks from Jemielnica to the 1st half of the 16th century (from the State Archives in Wrocław, Rep. 85)], Lublin.