Manowce polskiej egiptologii XIX wieku. II. Szczęsny Morawski i jego „studia” nad starożytnym Egiptem

Main Article Content

Hieronim Kaczmarek

Abstrakt

The article is a part of larger publication under preparation, which is intended to address acquaintance with ancient Egypt in Poland at the beginning of the 20,h century. In particular, it presents ‘research attempts’ of Szczęsny Morawski (1881-1898) concerning a supposed Phoenician genesis of the Slavs and the Egyptian-Phoenician occupation of the Polish lands in antiquity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, H. (2018). Manowce polskiej egiptologii XIX wieku. II. Szczęsny Morawski i jego „studia” nad starożytnym Egiptem. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 283-297. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.10
Dział
Studia i materiały

Bibliografia

 1. Abramowicz A. 1991 Historia archeologii polskiej. XIX i X X wiek, Łódź.
 2. Thomsen zaleca de Perthesowi lekturą Nilssona, (w): Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa,
 3. s. 53-62.
 4. B.a. 1985 Szczęsnego Morawskiego życie i twórczość, Nowy Sącz.
 5. Bartoszewicz K. 1913 Malarze i rytownicy lwowscy w r. 1849, „Tygodnik Ilustrowany” r. 1913, t. 2, s. 925.
 6. Barycz H. 1957 Szczęsny Morawski i jego stosunki z Ossolineum, Wrocław.
 7. Barycz H. 1963 Wśród gawędziarzy i uczonych galicyjskich. Studium i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w., t. I, Kraków, s. 318-378.
 8. Barycz H. 1976 Morawski Szczęsny (w:) Polski słownik biograficzny, t. XXI, Wrocław — Warszawa - Kraków, s. 745-749.
 9. Beckerath J. von 1997 Chronologie des pharaonischen Àgypten. Die Zeitbestimmung der àgyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Mainz am Rhein (Miinchner Àgyptologische Studien, Bd. 46).
 10. Brandowski A. 1868 O pomysłach lęchickich pana A ugusta Bielowskiego wobec filologii klasycznej napisał z powodu Monumenta Poloniae Historica, Kraków.
 11. Brugsch H. 1857 Geographische Inschriften altàgyptischer Denkmaler die Geographie des alten Àgvptens nach den altagyptischen Denkmàlern zum ersten Male zusammengestellt und verglichen mit den geographischen Angaben der Heiligen Schrift und der griechischen, rómischen, koptischen und arabischen chriftsteller = Inscriptions géographiques des monuments de l 'ancienne Égypte réunis pendant un voyage scientifique entrepris en Egvpte sur l'ordre du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV. / gesammelt wàhrend der au f Befehl seiner Majestat des Kònigs Friedrich Wilhelm IV. von Preufien unternommenen wissenschaftlichen Reise in Àgypten, erlàutert und hrsg. Von..., Bd. 1, Leipzig.
 12. Brugsch H. 1872 Hieroglvphische Grammatik oder iibersichtliche Zusammenstellung der graphischen, grammatischen und syntaktischen Regeln der heiligen Sprache und Schrift der Alten Aegypter zum Nutzen der studierenden Jugend herausgegeben von..., Leipzig.
 13. Brugsch H. 1879 Dictionnaire géographique de l'ancienne Égypte contenant par ordre alphabétique la nomenclature comparée des noms propres géographiques qui se rencontrent sur les monuments et dans les papyrus, notamment les noms des prefectures et de leurs chefs-lieux, des temples et sanctuaires, des villes, bourghs et nécropoles, des mers, du Nil et de ses embouchures, des lacs, marais. canaux, bassins et ports, des vallées, grottes, montagnes, des iles et Hots, etc. par..., Leipzig.
 14. Chambrier A. de 1881 Fenicjanie i ich misja cywilizacyjna w świecie starożytnym, Poznań.
 15. Długosz J. 1864 Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. II, Kraków.
 16. Ebers G. 1868 Àgypten und die Biicher Mose 's. Sachlicher Commentar zu den aegyptischen Stellen in Genesis und Exodus, Bd. I, Leipzig.
 17. Fürst J. 1876 Hebràisches und Chaldaeisches Handwòrterbuch Uber das Alte Testament. Mit einer Einleitung, eine kurze Geschichte der hebraischen Lexikographie enthaltend, einem deutschen Index sowie einem grammatischen und analythischen Anhange, Leipzig.
 18. Kaczmarek H. 2003 Manowce polskiej egiptologii XIX wieku. Jerzego Raczyńskiego „przekład" tekstu Kamienia z Rosetty [Sum.: Wilderness ofpolisch egyptology. Jerzy Ręczyński’s „translation” of the Rosetta Stone], „Folia Archaeologica Posnaniensia” t. X/XI, s. 297-311.
 19. Kaczmarek J.E. 1996 Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-1958), Poznań.
 20. KDM 1876 Kodeks dyplomatyczny Małopolski (wyd. F. Piekosiński), t. II, Kraków (Monumenta Medii Aevi Historica 9).
 21. Korta W. 1988 Tajemnice Góry Ślęży, Katowice.
 22. Kotowski P. 1818 Historya powszechna w Trzech Częściach. Część I Historya starożytna zawieraiąca dzieie wszystkich narodów od stworzenia świata do potyczki pod Akcyum 1-3974 roku świata. Warszawa.
 23. Krawczuk A. 1961 Asanka, (w:) Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, t. I (A-E), Warszawa, s. 51.
 24. Krawczuk A. 2002 Polska za Nerona, Warszawa 2002.
 25. Kruse F. 1819 Budorgis oder etwas über das alte Schlesien vor Einjurung der Christlichen Religion besonders zu den Zeiten der Romer nach gefundenen Alterthiimern und den Angaben der Alten von..., Leipzig (Besonders abgedruckt aus Biischnigs wochentlichen Nachrichten fur Freunde der Geschichte, Kunst und Gelehrtheit des Mittelalters, vol. IV).
 26. Lelewel J. 1818 Dzieje starożytne. Od początku czasów historycznych do drugiej połowy wieku szóstego, ery chrześcijańskiej, Wilno.
 27. Lelewel J. 1824 Do Dziejów starożytnych w Wilnie 1818 drukowanych Dodatki i poprawki, Wilno.
 28. Lelewel J. 1826 Bibliograficznych ksiąg dwoje w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke Historja Drukarń Krakowskich, tudzież Historja Biblioteki Uniw. Jagiell. w Krakowie przydany Katalog inkunabułów polskich, t. II, Wilno.
 29. Lenormant F. 1872 Essai sur la propagation de Valphabet phénicien dans l'ancien monde, Paris, t. 1-2.
 30. Levy M.A. 1864 Phonizisches Wòrterbuch, Breslau.
 31. Majewski K. 1949 Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich, Wrocław (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 13).
 32. Morawski S. 1882 Pra-Sławianie i Pra-Łotwa, Kraków.
 33. Morawski S. 1885 Wyrazy fenickie w mowie polskiej, Lwów.
 34. Morawski S. 1896 Lechia, Sarmaty, Puny i śłachta, Kraków.
 35. Morawski S. 1906 Arianie Polscy, Lwów.
 36. Morawski S. 1911 Perepietyha (Prześpiewna) kniahini na Ukrainie w czasach Skołotów, Sarmat, Fenicyan i Jeremiego Proroka, Kraków.
 37. Nowy Korbut 1969 Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut", t. 8: Romantyzm. Hasła osobowe K - O, Warszawa.
 38. Ogden J. 2000 Metals, (w:) Ancient Egyptian Materials and Technology (ed. by P. T. Nicolson and I. Shaw), Cambridge, s. 148-176.
 39. Pierret P. 1875 Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques, divins, rovaux et historiques, classés alphabétiquement par..., Paris.
 40. Plutarch 1912 Ohydzie i Ozyrysie (Tlepi "IcriSoę Kai OatpiSoęA tłum. Andrzej Niemojewski, „Myśl Niepodległa” r. 1912, s. 803-809; 835-840; 882-892; 931-941; 980-989; 1035-1047.
 41. Roth E. 1846 Die àgyptische und die zoroastrische Glaubenslehre ais die ałtesten Quellen unserer spektiłativen Ideen, Mannheim.
 42. Polanowska J. 1993 Morawski Szczęsny Jan Nepomucen, (w:) Słownik artystów polskich, t. V (Le - M), Warszawa.
 43. Rougé E. de 1874 Mèmoire sur l'origine égyptienne de ¡'alphabet phénicien par..., Paris.
 44. Sadowski J.N. 1877 Die Handelsstrassen der Griechen und Rómer durch das Flussgebiet der Oder, Weichsel, des Dniepr und Niemen an die Gestande des Baltischen Meers, Jena.
 45. Sawicki S. 1815 Rys krótki chronologiczny Historyi powszechnej, Warszawa.
 46. Schroeder P. 1869 Die phonizische Sprache, Leipzig.
 47. SG 1898 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, Warszawa, s. 271.
 48. SS 1988 Słownik staropolski, t. X, Wrocław - Warszawa - Kraków, s. 107.
 49. Swieykowski E. 1905 Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1905. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki, Kraków.
 50. Thieme - Becker 1931 Lexicon der Bildenden Kiinstler von der Antike zur Gegenwart, Bd. 25, Leipzig.
 51. Velkov V., Fol A. 1977 Les Thraces en Égypte Greco-Romaine, Sofia (Studia Thracica, t. IV).
 52. Vlachov K. 1976 Trakijski lićni itniena. Fonetiko-morfologićni proucvanija, Sofia (Studia Thracica, t. II).
 53. Vogelsang-Eastwood G. 2000 Textiles, (w:) Ancient Egyptian Materials and Technology, (ed. by Paul T. Nicolson and Ian Shaw), Cambridge, s. 268-298.
 54. Wb 1971 Wórterbuch der aegyptische Sprache (Hsg. vonA.ErmanundH. Grapow), Bd. I-VI, Leipzig.
 55. Witt R. E. 1997 Is is in the Ancient World, Baltimore and London.
 56. Zabłocka J., Zawadzki T. 1966 Wybór źródeł do historii Starożytnego Wschodu (do poł. I tysiąclecia p.n.e.), Poznań.
 57. Zawiliński R. 1886 Wyrazy fenickie w mowie polskiej zebrał Szczęsny Morawski, we Lwowie, Nakład Gubrynowicza i Schmidta 1885, str. 32, „Bibioteka Warszawska” r. 1886, t. I, s. 485-487.
 58. Ziemięcki T. 1879 Teorya wpływów kultury fenickiej, „Dwutygodnik naukowy poświęcony archeologii, historii i lingwistyce” r. II, t. II, s. 1-17,57-73,81-99,105-122,129-145,153-168,177-190,201-217, 25-242, 249-266, 273-289, 303-318, 325-335.
 59. Żurowski J. 1927 Skarby halsztackiego okresu z doliny Dunajca [Rés. : Les dépóts hal lstattiens dans la valée du Dunajec], Kraków.