Konferencja archeologów „Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej”, Poznań, 19 marca 2002 r
PDF

Jak cytować

Machajewski, H. (2018). Konferencja archeologów „Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej”, Poznań, 19 marca 2002 r. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 346–348. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.18
https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.18
PDF

Bibliografia

Dąbrowska T., 1988 Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia - zasięg - powiązania [Zus.: Friihstufen der Przeworsk-Kultur. Chronologie-Gebiet-Verbindungen], Warszawa.

Dąbrowska T. 1994 Wpływyjastorfskie na kulturą przeworską w młodszym okresie przedrzymskim [Zus. : Jastorf-Einflüsse auf die Przeworsk-Kultur in der jüngeren vorromischen Eisenzeit], „Kultura Przeworska” t. I, s. 71-87.

Jażdżewski K. 1948 Kujawskie przyczynki do zagadnienia tubylczości Słowian na ziemiach polskich, „Wiadomości Archeologiczne” t. 16, s. 106-162.

Woźniak Z. 1977 Kulturelle Beziehungen zwischen den Gebieten Polens und der DDR wàhrend der Laténe- wid derfriihen rómischen Kaiserzeit, „Arbeits- und Forschungsberichte zur sachsichen Bodendenkmalpflege” Bd. 22, s. 269-287.