Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871) jako amator archeologii regionalnej. Fragment starożytnictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim
PDF

Jak cytować

Fogel, J. (2018). Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871) jako amator archeologii regionalnej. Fragment starożytnictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 11–33. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.01

Abstrakt

Edmund Bojanowski was a son of the impoverished noble Polish family. He spent most of his life in Grabonog near Gostyń (Great Poland). For a short period of time, he studied human sciences, including archaeology, at German universities in Breslau and Berlin. After returning permanently from abroad, Bojanowski has completely devoted himself to a charitable, educational and religious work with people from rural areas. In June 1839 he carried out archaeological excavations of a multicultural prehistoric cemetery in Grabonog. The results of this project were published in a popular weekly magazine „Przyjaciel Ludu” (see appendix I) in 1842. Edmund Bojanowski was a very active member of Kasyno Gostyńskie, which among others, was interested in patriotic antiquities (see appendix II). As the devoted servant of God, Edmund Bojanowski was personally beatified by Pope John Paul II in Warsaw on June 13, 1999.
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.01
PDF

Bibliografia

Hensel W. 1950 Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. I, Poznań.

Hensel W. 1953 Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. II, Poznań.

Hensel W. 1959 Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. III, Warszawa.

Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z. 1980 Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. V, Wrocław.

Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z.1987 Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. VI, Wrocław.

Hensel W. , Hi lczer -Kurnatowska Z. , Łos ińska A. 1995 Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. VII, Poznań–Toruń.

Kurnatowska Z., Łosińska A. 1983 Weryfikacja grodzisk wielkopolskich na półmetku, „Fontes Archaeologici Posnaniensis” vol. XXXII, s. 25–62.

BIBLIOGRAFIA

Abramowicz A. 1991 Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź.

Bojanowski E. 1988 Dziennik 1853–1871 (opr. A. i T. Szafrańscy), Warszawa.

Brzeziński A. ks. 1871 Krótki rys życia Edmunda Bojanowskiego, „Sobótka”, r. III, nr 50, 9 X II, s. 599; nr 51, 16 XII, s. 608, 609.

Chociej S. 1967 Twórczość literacka i działalność wydawnicza Edmunda Bojanowskiego, „Nasza Przeszłość”, t. XXVI, s. 147–218.

Durczewski D., Śmigielski W. 1966 Materiały do osadnictwa ludności kultury łużyckiej w Wielkopolsce, cz. III, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. XVII, s. 65–195 (tam dalsza literatura).

Durczykiewicz L. 1912 Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań.

Dymaczewski A. 1952 Cmentarzysko kultury łużyckiej okresu halsztackiego w Grabonogu, pow. Gostyń, „Z Otchłani Wieków”, r. XX, s. 31.

Fenna D. 2004 Jednostki miar, Warszawa.

Filip J. 1968 Hasło Purkynĕ Jan Evangelista, (w:) Encyklopaedisches Handbuch zur Ur- und Fruehgeschichte Europas, t. II, Prag, s. 1105.

Fogel J. 2004 Amatorzy archeologii, (w:) Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, red. A. Kwilecki, Poznań, s. 154–178 (tam dalsza literatura).

Galos A. 1981 Hasło Libelt Karol, (w:) Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa–Poznań, s. 420, 421.

Grot Z. 1981 Hasło Matecki Teodor Teofil, (w:) Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa–Poznań, s. 460, 461.

Jakóbczyk W. 1981 Hasło Bojanowski Emund, (w:) Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa–Poznań, s. 67, 68.

Jankowiak S. 1979 W okresie zaborów (1793–1918), (w:) Dzieje ziemi gostyńskiej, red. S. Sierpowski, Poznań, s. 181–277.

Jankowiak S. 1985 Kasyno Gostyńskie 1835–1846, Poznań.

Jankowiak S. 1995 Edmund Bojanowski 1814–1871. Życie i działalność. Bibliografia, „Biblioteka Grabonoskich Zapisków Regionalnych”, nr 3, Grabonóg.

Jankowiak S. 1996a Kasyno Gostyńskie (1835–1846). U początków pracy organicznej w Wielkopolsce, Gostyń.

Jankowiak S. 1996b Wydział Literacki Kasyna Gostyńskiego 1838–1845, „Grabonoskie Zapiski Regionalne”, t. 6, s. 5–13

Jankowska H., Król A., Król H., Olejnik E., Pempera I., Simon A., Stelmaszczyk E. 1982 Wykaz członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za lata 1857–1945, (w:) Veritate et scientia. Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań, s. 123–258.

Jażdżewski W. 1887 Bytkowo, powiat poznański, „ Zapiski Archeologiczne Poznańskie”, z. II, s. 21–24.

Kaczmarek J. E. 1996 Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958), Poznań.

Klupś I. 1999 [rec.] S. Jankowiak, Kasyno Gostyńskie 1835–1846. U początków pracy organicznej w Wielkopolsce, „Grabonoskie Zapiski Regionalne”, t. 9, s. 61–64.

Kolberg O. (1845) 1963 Dzieła wszystkie, t. 10. Wielkie Księstwo Poznańskie, cz. II, Wrocław–Poznań (reprint).

Kołkówna S. 1953 Kronika, „Archeologia”, t. IV, s. 137.

Kołkówna S. 1955 Kronika, „Archeologia”, t. V, s. 318.

Korespondencja 2001 Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1871, t. 1. Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1836–1871 (opr. L. Smółka), Wrocław; t. 2. Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1868 (opr. L. Smółka), Wrocław.

Kostrzewski B. 1952 Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1950, „Fontes Archaeologici

Posnanienses”, vol. II, s. 312–326.

Kostrzewski J. 1952 Ze studiów nad wczesnym okresem żelaznym w Polsce, „Slavia Antiqua”, t. IV, s. 22–70. 1954 Wielkopolska w pradziejach, Warszawa–Wrocław.

Kowiańska M. 1951 Wyniki prac badawczych przeprowadzonych na kurhanie w Grabonogu, pow. Gostyń, „Sprawozdania PMA”, t. IV, z. 1–2, s. 57–64.

Libicki M., Libicki P. 2003 Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań.

Lipińska A. 1966 B. t., „Z Otchłani Wieków”, r. 4, z. 3, s. 176.

Maciejewski F. 1960 Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1940–1942, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XI, s. 203–223.

Malinowski T. 1956 Nabytki b. Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu w latach 1929–1932, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. VI, s. 104–161.

Malinowski T. 1961 Katalog cmentarzysk ludności kultury łużyckiej w Polsce, t. I, Warszawa.

Malinowski T. 1978 Kości zwierzęce w grobach kultury pomorskiej w Wielkopolsce, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XLIII, z. 2, s. 227–237.

Malinowski T. 1978 Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej, t. 1, Warszawa.

Piotrowska M. 2003 Hasło Popliński Jan, (w:) Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej ziemi kaliskiej, t. II, red. D. Wańka, Kalisz, s. 180.

Plater L. 1841 Opisanie województwa poznańskiego, Paryż.

Siemianowski A. 1978 Serdecznie dobry człowiek (Edmund Bojanowski 1814–1871), (w:) Byli wśród nas, red. F. Lenort, Poznań.

Szafrańska A. 1976 Surdut czy rewerenda. Opowieść o Edmundzie Bojanowskim, Warszawa.

Śmigielski W. 1992 Zaginiona kolekcja archeologiczna Władysława Stachowskiego, „Grabonoskie Zapiski Regionalne”, nr 2, s. 53–62.

Śmigielski W. 1994 Groby ludności kultury pomorskiej w Grabonogu pod Gostyniem, „Grabonoskie Zapiski Regionalne”, nr 4, s. 45–56.

Śmigielski W. 1997 Zniszczone cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu w Grabonogu pod Gostyniem, „Grabonoskie Zapiski Regionalne”, t. 7, s. 69–79.

Witkowska A. 1952 Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1950, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. II, s. 285–311.

Wysocka B. 1981 Hasło Łukaszewicz Józef, (w:) Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa–Poznań, s. 438, 439.

B.a. 1838 Do malowniczej podróży po Wielkopolsce. Gostyń i jego okolice, „Przyjaciel Ludu”, r. V (12 sierpnia), nr 28, s. 222–234.

B.a. 1881 Hasło Grabonóg, (w:) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich , t. II, Warszawa , s. 77.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.