Tom 16 (2011)

Autoreferaty doktorskie

Agnieszka Przybył
327-335
Badenizacja niżowych ugrupowań kultury pucharów lejkowatych w międzyrzeczu Odry i Wisły: 3600/3500-2400/2350 przed Chr. Podstawy systematyki chronologiczno-przestrzennej
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.14
PDF
Artur Różański
337-342
Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.15
PDF
Joanna Wojnicz
343-352
Zamek i klasztor Oybin. Studium archeologiczne
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.16
PDF
Agnieszka Matuszewska
353-360
Dolnoodrzańska enklawa kultury ceramiki sznurowej w ramach circumbałtyckiego kręgu KCSZ
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.17
PDF
Bogumiła Twardosz
361-369
Szkło w kulturze mieszkańców Poznania od późnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.18
PDF
Kinga Zamelska-Monczak
371-380
Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.19
PDF
Katarzyna Pyżewicz
381-388
Holoceńskie społeczności zbieracko – łowieckie zachodniej części Niżu Polskiego w kontekście analiz funkcjonalnych inwentarzy krzemiennyc
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.20
PDF
Marcin Szydłowski
389-398
Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.21
PDF
Grzegorz Kiarszys
399-405
Kulturowy charakter czasu i przestrzeni. Analiza średniowiecznego i wczesnorenesansowego elitarnego budownictwa mieszkalnego i obronnego w Irlandii
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.22
Paulina Suchowska-Ducke
407-415
Kontakty społeczności Europy Środkowej i strefy egejskiej w II tysiącleciu p.n.e. Próba analizy archeologiczno-chronometrycznej
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.23
PDF
Dariusz Błaszczyk
417-425
Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.24
PDF
Justyna Cieszewska
427-433
„Ludy Morza” na tle przeobrażeń kulturowych w strefie pontyjsko-bałkańskiej w 2. poł. II tys. p.n.e.
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.25
PDF
Łukasz Gil
435-442
Fajki oraz sposoby używania tytoniu na obszarze obecnych zachodnich ziem polskich od XVII do początku XX wieku
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.26
PDF
Michał Krueger
443-451
Struktura społeczna ludności tartezyjskiej na przykładzie cmentarzyska w Setefilla (prowincja Sewilla)
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.27
PDF
Mateusz Jaeger
453-459
Środkowoeuropejskie społeczności osad obronnych w 1. poł. II tysiąclecia BC. Studium porównawcze obszarów próbnych
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.28
PDF