Osadnictwo wczesnośredniowieczne nad Jeziorem Wojnowickim

Main Article Content

Dobrochna Jankowska

Abstrakt

The article aims to present the results of rescue excavations of Early Medieval sites located in the area of the planned reservoir „Wonieść” (Great Poland) and carried out in the years 1976–1980. In particular, the results of excavations of remains of a metallurgical settlement at Wojnowice 2, Osieczna commune, are discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jankowska, D. (2018). Osadnictwo wczesnośredniowieczne nad Jeziorem Wojnowickim. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 313-326. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.13
Dział
Polemiki i sprawozdania

Referencje

 1. Buko A. 1990 Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław.
 2. Hilczerówna Z. 1956 Ostrogi polskie z X–XIII wieku, Poznań.
 3. Jankowska D. 1979 Zabytek sztuki romańskiej z Wojnowic, „Slavia Antiqua” t. XXVI, s. 335–339.
 4. Jankowska D. 1980 Wojnowice, stanowisko 2, gmina Osieczna, województwo leszczyńskie. Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w latach 1977–1979, cz. I i II, Poznań (maszynopis w archiwum Instytutu Prahistorii UAM).
 5. Kiersnowski R.1960 Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa.
 6. Kihl-Szymańska E. 1979 Ratownicze badania archeologiczne prowadzone na terenie budowy zbiornika zalewowego „Wonieść” w latach 1976–1978, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. XXVIII, s. 84–90.
 7. Kirschke B. 1983 Ceramika późnośredniowieczna z osady w Jezierzycach, stan. 4, woj. Leszno, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. XXXI, s. 88–103.
 8. Kołosówna-Szafrańska Z. 1950 Z badań nad znakami garncarskimi z okresu wczesnodziejowego, „Slavia Antiqua”, t. II, s. 438–452.
 9. Lepówna B. 1959 Wczesnośredniowieczne znaki garncarskie ze stan. 1 w Gdańsku, (w:) Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. I, red. J. Kamińska, s. 29–54.
 10. Makowiecki D. 1992 Zwierzęce szczątki kostne z Wojnowic, woj. leszczyńskie, Poznań (maszynopis w archiwum Instytutu Prahistorii UAM).
 11. Perzanowski Z. 1978 Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu, Wrocław.
 12. Rauhut L. 1957 Studia i materiały do historii starożytnego i wczesnośredniowiecznego hutnictwa żelaza w Polsce, „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa”, t. I, s. 183–293.
 13. Susek B. 1982 Produkcja żelaza w osadzie wczesnośredniowiecznej w Wojnowicach (stanowisko 2) koło Osiecznej, Poznań (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Prahistorii UAM).
 14. Weber A. 1979 Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku 3 w Wojnowicach, gm. Osieczna, woj. Leszno, Poznań (maszynopis w archiwum Instytutu Prahistorii UAM).
 15. Zbierski A. 1957 Stan badań nad historią górnictwa i hutnictwa w Polsce wczesnośredniowiecznej, „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa”, t. I, s. 13–38.
 16. Zisopulu K. 1993 Materiały ruchome z osad średniowiecznych w Wojnowicach, gm. Osieczna, województwo leszczyńskie (stanowisko 2), Poznań (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Prahistorii UAM).