Od nadwarciańskiego matecznika ku archeologii pogranicza Zachodu i Wschodu Europy
PDF

Jak cytować

Kośko, A. (2018). Od nadwarciańskiego matecznika ku archeologii pogranicza Zachodu i Wschodu Europy. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 479–490. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.33
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.33
PDF

Bibliografia

Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M. (red.) 2008 Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań.

Cofta-Broniewska A. 1988 Metodyka badań regionalnych na Kujawach, (w:) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, red. A. Cofta-Broniewska, Inowrocław, s. 15–27.

Cofta-Broniewska A. (red.) 1988 Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław.

Cofta-Broniewska A., Kośko A. 1982 Historia pierwotna społeczeństw Kujaw, Warszawa–Poznań.

Cofta-Broniewska A., Kośko A. 2002 Kujawy w pradziejach i starożytności, Inowrocław–Poznań.

Czebreszuk J. 2001 Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury, „Archaeologia Bimaris”. Monografie, t. 1, Poznań.

Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M. 2008 The Horse, Wagon and Roads. Cultural Resources used by Early Agrarian Societies in the Drainages of the Vistula and Oder Rivers, (w:) Proischożdenie i rasprostranenie kolesniczestva, Lugansk, s. 47–54.

Czebreszuk J., Kryvalcevič M., Makarowicz P. (red.) 2001 Od neolityzacji do początków epoki brazu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., „Archaeologia Bimaris”. Dyskusje, t. 2, Poznań.

Domańska L. 1990 Kaukasko-nadczarnomorskie wzorce kulturowe w rozwoju późnoneolitycznych społeczeństw Niżu Polski strefy pogranicza Europy Wschodniej i Środkowej, Inowrocław.

Domańska L., Jacobs K. (red.) 1998 Beyond Balkanization, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 5.

Gierlach M. (red.) 2007 Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski, Warszawa.

Gierlach M., Kośko A., Kaleczyc A. (red.) 2004 Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski, Warszawa.

Hensel W. (red.) 1968 I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Hensel W. 1971 Archeologia i prahistoria, Wrocław.

Klochko V. I. 1993 Weapons of the Northeren Pontic Zone in the 16th – 10th Centuries BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 1.

Klochko V. I. 2001 Weaponry of Societes of the Norhern Pontic Culture Circle: 5000–700 BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 10.

Kloczko V. I., Kośko A. 2008 Do pjatnadcjatiriczja tvorczoj spivpraci Institutu archeologii NAN Ukrajini z Insitutom prahistorii Poznanskogo universitetu, „Materijali ta doslidżennja z archeologii Schidoj Ukrajini”, t. 8, s. 320–328.

Kostrzewski J. 1928 Groby neolityczne ze szkieletami skurczonymi w Białym Potoku (w pow. czortkowskim) „Przegląd Archeologiczny”, t. 3, s. 9–18.

Kośko A. 1981 Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych, Poznań.

Kośko A. 1988 Rozwój kulturowy społeczeństw Kujaw w okresie późnego neolitu oraz interstadium epok neolitu i brązu w aspekcie recepcji egzogennych wzorców kulturotwórczych, (w:) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, red. A. Cofta-Broniewska, Inowrocław, s. 145–183.

Kośko A. 1990 The Migration of Steppe and Forest-steppe Communities into Central Europe, „The Journal of Indo-European Studies”, vol. 18–3–4, s. 309–329.

Kośko A. 1991 The Vistula-Oder Basins and the North Pontic Region, „The Journal of Indo-European Studies”, vol. 19–3–4, s. 235–257.

Kośko A. 1998 Koszilovecka tema u naukovij programi Józefa Kostrzewskiego, (w:) Tripilske poselennja Koszilivci–Oboz, red. V. I. Olijnik, Zaliszcziki, s. 14–15.

Kośko A. 2001 Zarys historii i perspektyw rozwoju poznańsko-kijowskiego programu studiów nad prehistorią bałtycko-pontyjskiego międzymorza, (w:) Z archeologii Ukrainy i Jury Krakowskiej, red. J. Lech, J. Partyka, Ojców, s. 441–446.

Kośko A.(red.) 1994 Nomadism and Pastoralism in the Circle of Baltic-Pontic Early Agrarian Cultures: 5000–1650 BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 2.

Kośko A.(red.) 1995 Cemeteries of the Sofievka type: 2950–2750 BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 3.

Kośko A.(red.) 1996 Eastern Exodus of the Globular Amphora People: 2950–2350 BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 4.

Kośko A.(red.) 1998 The Trzciniec Area of the Early Bronze Age Civilization: 1950–1200 BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 6.

Kośko A.(red.) 1999 The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150 –

Kośko A.(red.) BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 7.

Kośko A.(red.) 2000 The Western Border Area of the Tripolye Culture, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 9.

Kośko A.(red.) 2002 Fluted Maces in the System of Long-Distance Exchange Trails of the Bronze Age: 2350 – 800 BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 11.

Kośko A., Bednarczyk J. (red.) 1996 Z badań nad genezą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, Poznań–Kruszwica–Inowrocław.

Kośko A., Czebreszuk J. (red.) 1998 „Trzciniec”: system kulturowy czy interkulturowy proces? „Archaeologia Bimaris”. Dyskusje, t. 1,

Poznań.

Kośko A., Klochko A. (red.) 2003 The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000–1000 BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 12.

Kośko A., Klochko A. 2009 Routes between the Seas: Baltic-Bug-Boh-Pont from the 3rd to the Middle of the 1st Millennium BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 14.

Kośko A., Szmyt M. (red.) 2004 Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisly i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu), „Archaeologia Bimaris”. Dyskusje, t. 3, Poznań.

Kośko A., Szmyt M.2010 ‘Cord’ Ornaments on Pottery in the Vistula and Dnieper Interfluvial Region: 5th – 4th Mill. BC, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 15.

Krywalcewicz M. 2007 Prorva. Cmentarzysko z połowy III – początku II tysiąclecia przed Chr. na górnym Naddnieprzu, „Archaeologia Bimaris”. Monografie, t. 2, Poznań.

Lech J., Partyka J. (red.) 2001 Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców.

Makarowicz P. 2010 Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, „Archaeologia Bimaris”. Monografie, t. 3, Poznań.

Pietrzak S. 2010 Zastosowanie i technologie wytwarzania dziegciu przez społeczeństwa międzyrzecza Dniepru i Łaby od VI do II tysiąclecia BC, „Archaeologia Bimaris”. Monografie, t. 4, Poznań.

Stankiewicz U., Wawrusiewicz A. (red.) 2011 Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej epoki brązu, Białystok

Szmyt H. 1999 Between West and East People of The Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950–2350 BC, „Baltic Pontic Studies”, vol. 8.

Ślusarska K. 2006 Funeral Rites of the Catacomb Community: 2800–1900 BC, Ritual, Thanatology and Geographical Origins, „Baltic Pontic Studies”, vol. 1.

Żak J. 1972 Zarys dziejów poznańskiego ośrodka archeologicznego, (w:) Problemy badań archeologicznych Polski Północno-Zachodniej. Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej z okazji 50-lecia Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnidziejowej UAM, Poznań, 20–21 listopada 1969 roku, red. J. Żak, Poznań, s. 15–38.