Skarby kultury Cucuteni w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Uwagi na marginesie przejawów zjawiska reanimacji polskich zainteresowań poznawczych wspólnotą kulturową Cucuteni-Trypolie
PDF

Jak cytować

Harat, K. (2018). Skarby kultury Cucuteni w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Uwagi na marginesie przejawów zjawiska reanimacji polskich zainteresowań poznawczych wspólnotą kulturową Cucuteni-Trypolie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 281–291. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.10

Abstrakt

This paper concerns the exhibition „The art and religion in the Stone Age – the Cucuteni culture” and the history of Polish research of the Cucuteni-Tripolye culture.
https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.10
PDF

Bibliografia

Cehak H. 1933 Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce, „Światowit”, t. 14, s. 164–252.

Dumitroaia G., Preoteasa C., Munteanu R., Nicola D. 2005 Primul muzeu Cucuteni din România, (w:) Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XV, Piatra Neamţ.

Gumiński W.1989 Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Wrocław.

Hadaczek K. 1914 Osada przemysłowa w Koszyłowcach z epoki eneolitu: Studia do początków cywilizacyi w południowo- wschodniej Europie, Lwów.

Harat K. 2008 Domostwa ludności kultury trypolskiej (maszynopis pracy magisterskiej w bibliotece Instytutu Prahistorii UAM), Poznań.

Himner M. 1933 Étude sur la civilisation premyceniene dans le bassine de la Mer Noire aprèes des fouilles personelles, „Światowit”, t. 14, s. 26–163.

Jastrzębski S. 1985 Imports of the Trypole culture pottery in south-eastern group of the Funnel Beaker culture, (w:) Memoires Archeologiques, red. A. Kokowski, Lublin, s. 71–92.

Jastrzębski S. 1989 Kultura Cucuteni-Trypolie i jej osadnictwo na Wyżynie Wołyńskiej, Lublin.

Kadrow S. 2005 Związki kultury trypolskiej z kulturami Środkowej i Południowo-Wschodniej Europy – wybrane zagadnienia, (w:) Kultura trypolska – wybrane problemy, Stalowa Wola, s. 7–31.

Kadrow S., Sokchackij M., Tkaczuk T., Trela E. 2003 Sprawozdanie ze studiów i wyniki analiz materiałów zabytkowych kultury trypolskiej z Bilcza Złotego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, „Materiały Archeologiczne”, t. XXXIV, s. 53–143.

Kośko A. 1981 Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska, Poznań.

Kośko A. 1985 On the research of the beginnings of the parallel developmental ties of the cultural system of the boundary of the Eastern and Western Europe, (w:) Memoires Archeologiques, red. A. Kokowski, Lublin, s. 37–49.

Kośko A. 2001 Zarys historii i perspektyw rozwoju „poznańsko-kijowskiego” programu studiów nad prehistorią bałtycko-pontyjskiego międzymorza, (w:) Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, red. J. Lech,

J. Partyka, Ojców, s. 441–446.

Kośko A., Langer J. J., Szmyt M. 1999 Painted pottery as a symptom of Tripolye ‘influence’ in the circle of neolit hic Vistula cultures, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 9, 282–288.

Kovalyukh N.N., Videiko M.Yu., Skripkin V. 1996 The absolute chronology of the Sofievka – type cemeteries, „Baltic-Pontic Studies”, vol. 3,

s. 135–140.

Kozłowski L. 1930 Budowle kultury ceramiki malowanej w świetle badań przeprowadzonych w Koszyłowcach, Niezwiskach i Buczaczu, Lwów.

Kruk J., Milisauskas S. 1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków.

Kultura Cucuteni 2009 Kultura Cucuteni. Sztuka i religia (katalog wystawy), Suceava.

Kultura trypolska 2005 Kultura trypolska. Katalog wystawy, red. M. Kuraś, Stalowa Wola.

Lech J. 2006 Z badań polsko-ukraińskich związków w dziedzinie archeologii do II wojny światowej, „Przegląd Archeologiczny”, vol. 54, s. 5–59.

Lech J., Partyka J. (red.) 2001 Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców.

Mantu C. -M. 1998 Cultura Cucuteni: evoluție, cronologie, legături, Piatra Neamț: Muzeul de Istorie Piatra Neamț.

Papiernik P., Rybicka M. 2002 Annopol. Osada kultury pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim, Łódź.

Petrescu-Dîmboviţa M. 1966 Cucuteni, Bucuresti.

Rook E., Trela E. 2001 Stanowiska kultury trypolskiej w Bilczu Złotym w dawnym powiecie Borszczów, w świetle zbiorów krakowskich, (w:) Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, red. J. Lech, J. Partyka, Ojców, s. 203–206.

Trela E. 2001 Kolekcje zabytków kultury trypolskiej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, „Materiały Archeologiczne”, t. XXXII, s. 53–67. Ukraina światu

Trela E. 2008 Ukraina Światu. Skarby Ukrainy z kolekcji „PŁATAR”, Kijów.

Zaitz M. 2001 Pamięci Ewy Rook (1930–1999), (w:) Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, red. J. Lech, J. Partyka, Ojców, s. 307–320.

Бибиков С. Н. 1953 Раннетрипольское поселение Лука – Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводческих племен на юго-востоке Европы, „Материалы и исследования по археологии СССР” № 38.

Бурдо Н. Б. 2005 Cакральний світ трипільської цивілізації, Київ.

Бурдо Н. Б. 2007 Спільні керамічні традиції культур Карпатско-дунайского регіону доби раннього енеоліту, (w:) Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26–28 X 2005 r.), red. L. Bakalarska, Warszawa, s. 270–288.

Бурдо Н. Б. , Відейко М. Ю. 2008 Трипільська культура. Спогади про золотий вік, Харків.

Відейко М. Ю. 2003 Трипільска цивілізація, Київ.

Енциклопедія 2004 Енциклопедія трипільської цивілізації, т. 1–2, Київ.

Косько О. 1998 Кошиловецька тема у науковій програмі Юзефа Костшевськогo, (w:) Трипільське поселення Кошилівці-Обоз: Наукові матеріали Міжнародної археологічної конференції, Заліщики.

Мовша Т. Г. 1964 О некоторых моделях жилищ трипольской культуры, (w:) Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея за 1962 г., c. 95 – Одесса.

Пассек Т. С. 1949 Периодизация поселений трипольской культуры (III–II тысячелетия до н.э.), „Материалы и исследования по археологии СССР” №10.

Рыбаков Б. А. 1981 Язычество древних славян, Москва.