Pottery from the well and its context. Searching for differences and similarities

Main Article Content

Magdalena Piotrowska
Karolina Kot-Legieć

Abstrakt

In this article the pottery obtained from three wells from the settlement in Kwiatków was analyzed. Compared to other sites associated with the Przeworsk culture, this site deserves a special attention due to the presence of over a hundred of artificial water intakes within excavated area. The method of the vessels production, macro and micromorphology characteristics, the degree of their preservation and the level of deposition inside the features were examined in detail. Most of the pottery fragments should be associated with the Przeworsk culture from the Roman Iron Age, however there was also a small percentage of pottery with Jastorf culture elements. The information obtained allowed to define the context of their discovery and to explain its presence inside the well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piotrowska, M., & Kot-Legieć, K. (2021). Pottery from the well and its context. Searching for differences and similarities. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 347-372. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.13
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Abramek, B. , 2004, Dwa domy ze schyłkowej fazy kultury przeworskiej z Walokwa-Kurnicy, st. 1, gm. Osjaków, woj. łódzkie, datowane metodą radiowęglową. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (Seria Archeologiczna, t. 42), p. 327–354.
 2. Becker, C.-J., 1961, Førremersk jernalder I Syd – og Mitdtjylland (Natinalmuseets Skrifter, t. 4.). Jutlandia.
 3. Bednarczyk, J. , 1998, Życie codzienne w okresie rzymskim. In M. Chłodnicki, L. Krzyżaniak (eds), Gazociąg pełen skarbów archeologicznych (p. 69–94). Poznań: EuRoPol GAZ s.a. / Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne.
 4. Bender, W. , 1980, Kompleks osadniczy w miejscowości Wólka Łasiecka na tle osadnictwa dorzecza Bzury. Archeologia Polski, 25(2), p. 335–388.
 5. Bochnak, T., 2014, Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Dąbrowska, T., 1973, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Karczewcu, pow. Węgrów. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 2, p. 383–527.
 7. Dąbrowska, T., 1988, Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia – zasięg – powiązania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe .
 8. Dąbrowska, T., 1994 Wpływy jastorfskiej na kulturę przeworską w młodszym okresie przedrzymskim. Kultura przeworska, t. 1 (s. 71–88). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Domaradzka, S., Waluś, A., 2009–2010, Izdebno Kościelne, st. 1, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008–2009 (Pl. 108–110). Światowit, 8(49/B), 205–210.
 10. Gajewski, L., Woźniak, Z., 2000, Cmentarzysko wczesnoprzeworskie ze Stradowa, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne, 52, p. 231–328.
 11. Godłowski, K.,1977, Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (część II). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 4, 7–238.
 12. Godłowski, K., 1981, Kultura przeworska. In W. Hensel (ed.), Prahistoria ziem polskich V (p. 57–135). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 13. Grygiel, M., 2004, Problem chronologii i przynależności kulturowej materiałów o charakterze jastorfskim z Brześcia Kujawskiego, woj. kujawsko-pomorskie, w świetle ostatnich badań nad problematyką okresu przedrzymskiego w Polsce. In H. Machajewski (ed.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (p. 13–82). Poznań: SNAP Oddział w Poznaniu.
 14. Kasprowicz, T., 2008, Osada i cmentarzysko ludności z okresu przedrzymskiego na stanowisku 284 (AUT 192) Poznań-Nowe Miasto. In H. Machajewski, R. Pietrzak (eds), Poznań – Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty (p. 225–296). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 15. Keiling, H., 1969, Die vorrömische Eisenzeit im Elde-Karthane-Gebiet (Kreis Perleberg Und Kreis Ludwigslust). Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin Und Neubrandenburg 3. Schwerin: Museum für Ur- und Frühgeschichte.
 16. Kot, K., 2016, Ceramika z okresów przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów. In S. Rzepecki (ed.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20. Strefy A1 i A2 (Spatium Archaeologicum, t. 9) (p. 141–274). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 17. Kot, K., Piotrowska, M., 2016, Chronologia i zagospodarowanie stref A1 i A2 w okresach przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów. W: S. Rzepecki (red.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20. Strefy A1 i A2 (Spatium Archaeologicum, t. 9) (p. 287–301). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Krzyszowski, A., 2005, Wyniki dwóch sezonów badań wykopaliskowych w Sługocinku (stan. 1 i 13), w pow. konińskim. Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, 191–210.
 19. Liana, T., 1970, Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim. Wiadomości Archeologiczne, 35, 429–487.
 20. Machajewski, H., Pietrzak, R., 2008, Osada ludności z okresu przedrzymskiego na stanowisku 278 (AUT 191) Poznań-Nowe Miasto. In H. Machajewski, R. Pietrzak (eds), Poznań-Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty (p. 153–224). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 21. Machajewski, H., Rozen, J., 2016, Osada kultury jastorfskiej oraz cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego. In S. Domaradzka , B. Józwiak , H. Machajewski, A. Waluś (eds), Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki: źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki (Światowit. Supplement Series M, Via Archaeologica Massoviensis) (p. 45–206). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Muzolf, B., 2004, Sprawozdanie z badań ratowniczych wielokulturowego stanowiska w miejscowości Rogoszyn, stan. 2–4, gm. Piątek, woj. łódzkie. In Z. Bukowski (ed.), Raport 2001–2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001–2002 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA) (Seria B: Materiały Archeologiczne) (p. 80–94). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.
 23. Nowakowski, W. Waluś, A., 1986, Studnie kultury przeworskiej z ziem Polski. Światowit, 36, 43–64.
 24. Nierychlewska, A., Tyszler, L., 2009, Badania w Witowie na stanowisku 14–15, gm. Piątek, pow. Łęczyca, woj. łódzkie, na trasie autostrady A1 (ST. A1 72–73). Zarys problematyki badań. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (Seria Archeologiczna, t. 44 (2008–2009), 103–124.
 25. Piotrowska, M., 2015, Studnia koło rzeki czyli o zasadności budowy i funkcji sztucznych ujęć wody w przestrzeni osad kultury przeworskiej. Szkic do problemu. In L. Tyszler, E. Droberjar (eds), Barbari Superiores et Inferiores. Archeologia Barbarzyńców (p. 329–343). Łódź – Wieluń: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, SNAP Oddział w Łodzi.
 26. Piotrowska, M., 2016, Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i wczesnego okresu wędrówek ludów. Perspektywa źródeł nieruchomych. In S. Rzepecki (ed.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20, gm. Brudzew. Strefy A1 i A2 (Spatium Archaeologicum, t. 9) (p. 47–140). Łódź: Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 27. Rzepecki, S., Kot, K., Piotrowska, M., 2016 Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Urząd Gminy Brudzew.
 28. Seyer, H., 1982, Siedlung und archaologische Kultur der Germanen im Havel-Spree-Gebiet in den Jahrhunderten vor Beginn u. Z. Berlin: Akademie Verlag.
 29. Skowron, J., 2008, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Kunach na stanowisku 4, w Wielkopolsce Wschodniej. In J. Skowron, M. Olędzki (eds), Kultura przeworska. Odkrycia – Interpretacje – Hipotezy, t. 2 (p. 11–210). Łódź: Instytut Studiów Międzynarodowych UŁ.
 30. Żychliński, D., 2004, Osada z młodszego okresu przedrzymskiego z elementami kultury jastorfskiej w Otorowie, pow. Szamotuły, stan. 66. In H. Machajewski (ed.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko – Kujawskiej (p. 245–258). Poznań: SNAP Oddział w Poznaniu.
 31. Żychliński, D., 2010, Roszarnia lnu ze stanowiska 21 w Daniszewie, pow. Koło, woj. wielkopolskie jako przyczynek do poznania gospodarki ludności kultury przeworskiej z początków młodszego okresu przedrzymskiego. In J. Beljak, G. Březinová, V. Varsik (eds), Archeológia Barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov (p. 537–543). Nitra: Archeologický ústav SAV.
 32. Żygadło L., 2012, Nowa Wieś Wrocławska 13 – badania osady z młodszego okresu przedrzymskiego na obwodnicy Wrocławia. In S. Kadrow (ed.), Raport 2007–2008, I (p. 395–409). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.