Obozowisko łowieckie ludności kultury świderskiej na stanowisku Sulejówek 4, pow. miński, woj. mazowieckie

Main Article Content

Michał Przeździecki

Abstrakt

The paper presents results of an analysis of the assemblage of flint artefacts from the site no. 6 in Sulejówek, Mazovian Voivodeship. The main attention was focused on technological and typological observations. Based on the obtained results, these materials were interpreted as a remnant of a medium-sized hunting camp of the Swiderian community. An important feature of the inventory is the extremely high proportion of relics made of chocolate flint, which was imported from about 150 km.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przeździecki, M. (2021). Obozowisko łowieckie ludności kultury świderskiej na stanowisku Sulejówek 4, pow. miński, woj. mazowieckie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 399-422. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.15
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Andrefsky, W., 2005, Lithics. Macroscopic Approaches to Analysis. New York: Cambridge University Press.
 2. Bodu, P., 1996, Les chasseurs magdaleniens de Pincevent quelques aspects de leurs comportements. Lithic Technology, 21(1), 48–66.
 3. Bogdański, J., 1990, Uwarunkowania geomorfologiczne. W: Z. Biernacki, J. Kazimierski, A. Wróblewski (red.), Środowisko przyrodnicze Warszawy (s. 90–97). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Bradley, B. A., Giria, Y., 1996, Concepts of the Technological Analysis of Flaked Stone: A Case Study from the High Arctic. Lithic Technology, 21(1), 23–39.
 5. Budziszewski, J., 2008, Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych. W: W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003 (s. 33–106). Warszawa – Lublin: Państwowe Muzeum Archeologiczne, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 6. Dziewanowski, M., 2006, Flint assemblage Dręstwo 37. A preliminary analysis of predetermined Swiderian debitage. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz (red.), The stone: technique and technology (s. 149–166). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie.
 7. Dziewanowski, M.,, 2011, On the classification of by-products of the reduction for blades – some aspects of technology in swiderian assemblages. Światowit (Nowa Seria, 9/B), 223–233.
 8. Fischer, A., 1989, Hunting with Flint-Tipped Arrows: Result and Experiences from Practical Experiments. W: C. Bonsal (red.), The Mesolithic in Europe. Papers Presented at the Third International Symposium “The Mesolithic in Europe”, Edinnburgh 1985. Edinburgh: Department of Archaeology, University of Edinburgh.
 9. Kapera, H., Kruk, L., Hrybowicz, G., Kwecko, P., Tomassi-Morawiec, H., 2009, Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski. Arkusz Okuniew (525), 1:50 000. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy.
 10. Kondracki, J., 2002, Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Korpak, J. (red.), 2020, Polska – regiony fizycznogeograficzne. 1:1 000 000. Kraków: Wydawnictwo Compass.
 12. Kozłowski, S. K., 1999, Tanged Points Complex. W: S. K. Kozłowski, J. Gurba, L. Zaliznyak (red.), Tanged Points Cultures in Europe. Read at the international archaeological symposium, Lublin, September 13–16, 1993 (s. 28–55). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 13. Krukowski, S., 1939–1948, Paleolit. W: S. Krukowski, J. Kostrzewski, R. Jakimowicz (red.), Prehistoria ziem polskich, z. 1, Encyklopedia Polska PAU, t. 4 (s. 1–117). Kraków: PAU.
 14. Libera, J., Zakościelna, A., 2002, Złoża krzemieni turońskich na obszarze przełomowego odcinka Wisły. W: B. Matraszek,
 15. S. Sałaciński (red.), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni 22–24.05.2000 (Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, t. 4) (s. 93–109). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 16. Migal, W., 2006, On Various Methods of Lyngby Point Production. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz (red.), The stone: technique and technology (s. 137–147). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie.
 17. Migal, W., 2007, On preferential points of the Final Paleolithic in Central European Lowland. W: M. Kobusiewicz, J. Kabacinski (red.), Studies in the Final Palaeolithic Settlement of the Great European Plain (s. 185–200). Poznań: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań Branch and Poznań Prehistoric Society.
 18. Pelegrin, J., 2000, Les techniques de débitage laminaire au tardiglaciaire: critères de diagnose et quelques réflexions. W: T. Valentin, P. Bodu, M. Christensen (red.), L’europe centrale et septentrionale au tardiglaciaire. Confrontation des modèles régionaux de peuplement, Actes de la table-ronde de nemours, mai 1997, Mémoire du Musée de Préhistoire d’Île-de-France 7 (s. 73–86). Nemours: A.P.R.A.I.F.
 19. Przeździecki, M., 2006, Reconstruction operating chain for selected blocks from „Jabłoń” trench in Wołkusz 5, as seen in refittings. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz (red.), The stone: technique and technology (s. 127–135). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie.
 20. Przeździecki, M., 2014, Krzemieniarstwo schyłkowopaleolitycznej kultury wołkuszańskiej w świetle analizy materiałów ze stanowiska 3 w Wołkuszu, gm. Lipsk n/Biebrzą, pow. augustowski, woj. podlaskie [maszynopis pracy doktorskiej].
 21. Przeździecki, M., 2019, Studium technologiczne materiałów krzemiennych ze stanowiska Wołkusz 3 w północno-wschodniej Polsce. Koncepcja produkcji ostrzy preferencyjnych. Archeologia Polski, 64, 39–7.
 22. Pyżewicz, K., Grużdź, W., Serwatka, K., Sobkowiak-Tabaka, I., Stefański, D., 2019, Swiderian lithic assemblages from Poland – some new observations and ideas. W: C. Montoya, J.-P. Fagnart, J.-L. Locht (red.), Préhistoire de l'Europe du Nord-Ouest: mobilité, climats et identités culturelles (s. 511–528). Paris: Société Préhistorique Française.
 23. Qintero, L. A., Wilke, P. J., 1995, Evolution and Economic Significance of Naviform Core-and-Blade Technology in the Southern Levant. Paleorient, 21(1), 17–33.
 24. Sawicki, L., 1933–1936, Przemysł świderski I stanowiska wydmowego Świdry Wielkie I. Przegląd Archeologiczny, 5(1), 1–23.
 25. Schild, R., 1971, Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Folia Quaternaria, 39, 1–61.
 26. Schild, R., 1975, Późny paleolit. W: W. Chmielewski, W. Hensel (red.), Prahistoria Ziem Polskich, t. 1 (s. 159–338). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 27. Schild, R., 2014, Całowanie. A final paleolithic and Early Mesolithic Site on an Island in the Ancient Vistula Channel. Warsaw: Polish Academy of Science.
 28. Solon, J. i in., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), 143–170. DOI: 10.7163/GPol.0115
 29. Szymczak, K., 1995, Epoka kamienia Polski północno-wschodniej na tle środkowoeuropejskim. Warszawa: Wydawnictwa Fundacji „Historia pro futuro".
 30. Taute, W., 1968, Die stielspitzen-gruppen im nördlichen Mitteleuropa: ein Beitrag zur Kennetnis der späten Altsteinzeit. Köln: Böhlau.
 31. Wilke, P. J., Qintero, L. A., 1994, Naviform Core-and-Blade Technology: Assemblage Character as Determined by Replicative Experiments. W: H. G. K. Gebel, S. K. Kozłowski (red.), Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent. Proceedings of the First Workshop on PPN Chipped Lithic Industries, Studies in ancient Near eastern Production. Subsistence and environment (30–60). Berlin.
 32. Wąs, M., 2011, „Janisławickie” i „wstęgowe” koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji Technologicznej. Folia Archaeologica, 28, 5–21.