Zwierzęce szczątki kostne z dawnego grodu w Dusinie, stanowisko 1, gm. Gostyń

Main Article Content

Daniel Makowiecki

Abstrakt

This article presents the results of a specialist archaeozoological analysis of materials from an early medieval stronghold in Dusina, in southern Greater Poland. The examined bones come from millennium excavations and are a fragment of the collection obtained at that time. The remains were subjected to a description of zoological, anatomical and biological features, presenting the composition of individual taxa, as well as identifying traces on bones, indicating slaughtering activities and preferences in the selection of animal carcass parts

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Makowiecki, D. (2021). Zwierzęce szczątki kostne z dawnego grodu w Dusinie, stanowisko 1, gm. Gostyń. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 227-239. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.08
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Driesch von den, A., 1976, A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Harvard: Harvard University Press.
 2. Lutnicki, W., 1972, Uzębienie zwierząt domowych. Warszawa – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 3. Makowiecki, D., 1998, Możliwości poznawcze i niektóre problemy metodyczne polskiej archeozoologii. W: W. Śmigielski (red.), Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii (Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 9) (s. 77–95). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 4. Makowiecki, D., 2001, Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Studium archeozoologiczne (Biblioteka Studiów Lednickich, t. 6). Poznań – Lednogóra: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 5. Makowiecki, D., 2010, Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, Studium archeozoologiczne (Mons Sancti Laurentii, t. 6). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Makowiecki, D., 2012, Wyniki badań archeozoologicznych szczątków kostnych z wykopalisk w Gnieźnie, stanowisko 22. W: M. Kara (red.), Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego (s. 153–252). Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego.
 7. Makowiecki, D., 2014, Studia archeozoologiczne nad znaczeniem wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej fauny łęczyckiego grodu. W: R. Grygiel, T. Jurek (red,), Początki Łęczycy. t. 1: Archeologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy: przyroda, gospodarka, społeczeństwo (s. 261–437). Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne.
 8. Makowiecki, D., 2016, Zwierzęta średniowiecznego i nowożytnego Poznania oraz okolic. Podstawy archeozoologiczne (Ekologia Historyczna Poznania, t. 3). Poznań: Wydawnictwo Bogucki.
 9. Makowiecki, D., 2019, Wyniki archaeozoologicznej identyfikacji zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska 2 w Dąbrówce. W: M. Szmyt, P. Pawlak (red.) Dwa grody nad Wirynką, Dąbrówka, stanowiska 1 i 2, woj. wielkopolskie (Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 25) (s. 392–441). Poznań: Muzeum Archeologiczne.
 10. Makowiecki, D., Makowiecka, M., 2018, Zwierzęta gnieźnieńskiego zespołu grodowego we wczesnym średniowieczu. W: T. Sawicki, M. Bis (red.), Gniezno – wczesnośredniowieczny zespół grodowy (Origines Polonorum) (s. 365–401). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.
 11. Mizerka, J., 2021, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dusinie, pow. Gostyński, woj. wielkopolskie w świetle ponownej analizy archeologicznej, Folia Praehistoricaa Posnaniensia, 26, s. 171-226.
 12. Müller, H.H., 1973, Das Tierknochenmaterial aus den frühgeschichtlichen Siedlungen von Tornow, Kr. Calau. W: J. Herrmann (red.), Die germanischen und slawischen Siedlungen und das mittelalterliche Dorf von Tornow, Kr. Calau (Schriften zur Ur- und Frühgeschichte, t. 26) (s. 267–310). Berlin: Akademie Verlag.
 13. Teichert, M., 1969, Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen Schweinen. Kühn-Archiv, 83, 237–292.
 14. Teichert, M., 1975, Osteometrische Untersuchungen zur Berrechnung der Widerristhöhe bei Schafen. W: A. T. Clason (red.), Archaeozoological studies (s. 51–69). Amsterdam – Oxford: North-Holland.