Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 11 (red. K. Dzięgielewski)
PDF

Jak cytować

Żychlińska, J. (2022). Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 11 (red. K. Dzięgielewski). Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), 227–237. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.11

Abstrakt

Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej.
Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 11 (red. K. Dzięgielewski), Wydawnictwo: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”,  Wydawnictwo Profil-Archeo, Pękowice 2021

Recenzowana publikacja wydana nakładem wydawnictw Stowarzyszenia Archeologów Terenowych „Stater” oraz Profil-Archeo jest jedną z trzech, poza Trestą Rządową i Radomiem-Wośnikami, monografii poświęconych nekropolom ludności kultury łużyckiej, jakie do tej pory ukazały się w serii Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne. Książka, licząca 147 stron formatu A4 wraz z 97 rycinami oraz 5 tabelami, składa się z 11 części, z czego 4 ostatnie są analizami specjalistycznymi.

https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.11
PDF

Bibliografia

Alfawicka, S. (1970). Ceramika malowana okresu halsztackiego w Polsce. Wrocław ‒ Warszawa ‒ Kra- ków: Ossolineum.

Badora, K. (2016).Wyspa w krajobrazie jako problem regionalizacji fizycznogeograficznej na przykładzie Garbu Opola. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 33, 67–78.

Czerska, B., Gediga, B. (1975). Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Sobocisku, pow. Oława. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 3, 71–146.

Gajewski, L. (1959). Cmentarzysko kultury łużyckiej w Szymiszowie, pow. Strzelce Opolskie. Materiały Archeologiczne, 1, 115–138.

Gediga, B. (1966). Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Czarnowąsach, pow. Opole. Wiadomości Archeologiczne, 32(1‒2), 54–79.

Gedl, M. (1982). Cmentarzysko ze schyłku epoki brązu w Kietrzu. T. 1. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk ‒ Łódź: Ossolineum.

Gedl, M. (1987). Cmentarzysko ze schyłku epoki brązu w Kietrzu. T. 2. Wrocław – Warszawa ‒ Kraków – Gdańsk ‒ Łódź: Ossolineum.

Gedl, M. (1991). Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zbrojewsku, woj. częstochowskie, cz. IV (materiały z badań prowadzonych w latach 1969–1972). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 6, 191–253.

Jadczykowa, I. (1990). Ciałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej okresu halsztackiego D z Zalewu II, województwo sieradzkie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, 35, 15–87.

Jadczykowa, I. (2001). Późniejsze stadia rozwojowe kultury łużyckiej w Polsce Środkowej (na podstawie wybranych stanowisk). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, 41, 81–135.

Kondracki, J. (1994). Geografia regionalna Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kondracki, J. (2002). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Lasak, I. (2014). Materiał ruchomy z osady kultury łużyckiej. W: M. Masojć (red.), Obozowiska. Osady. Wsie. Wrocław-Widawa 17 (s. 89–158). Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Łaciak, D., Nowak, K. (2016). Analiza zabytków ceramicznych z cmentarzyska w Legnicy przy ul. Spokojnej. W: K. Nowak, T. Stolarczyk (red.), Metalurdzy znad Kaczawy. Cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej (s. 35–54). Legnica: Muzeum Miedzi w Legnicy. Mikulski, Z. (1999). Jerzy Kondracki (1908‒1998). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 44(3/4), 165–170.

Minta-Tworzowska, D. (1994). Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Minta-Tworzowska, D. (2012). Klasyfikacja i typologia w archeologii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (s. 409–428). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Prokopowicz, J. (1964). Cmentarzyska kultury łużyckiej w Wąsoczu Dolnym i Walenczowie w powiecie kłobuckim. Materiały Archeologiczne, 5, 129–146.

Przybyła, M. S. (2014). Społeczne hierarchie i archeologiczne rankingi grobów. Dyskusja w oparciu o analizy dwóch cmentarzysk z końca epoki brązu w Polsce południowej. Acta Archaeologica Lodziensia, 60, 7–28.

Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: naczynie. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/szukaj/naczynie.html Szczurek, G., Pudełko, E. (2015). Szadek. Cmentarzysko z przełomu epok brązu i żelaza w południowo-wschodniej Wielkopolsce (Hyperborea. Poznańskie studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. T. 2, red. M. Kaczmarek, G. Szczurek). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii

Żychlińska, J. (2015). Kobieta kultury łużyckiej w przestrzeni społecznej (na przykładzie źródeł z Wielkopolski). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.