Jubileusz 70-lecia Profesor Dobrochny Jankowskiej

Main Article Content

Jacek Wierzbicki

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wierzbicki, J. (2015). Jubileusz 70-lecia Profesor Dobrochny Jankowskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 11-26. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.02
Dział
Spis treści

Referencje

 1. Indycka E., Wierzbicki J. 1993 Materiały kultury pucharów lejkowatych z terenu kopalni surowców mineralnych w Poganicach, woj. Słupsk, stanowisko 4. W: D. Jankowska, J. Wierzbicki (red.), Kopalnia surowców mineralnych kultury pucharów lejkowatych w Poganicach woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 10) (Materiały do badań nad grupą łupawską kultury pucharów lejkowatych 3, s. 75–116). Poznań: Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 2. Jankowska D. 1967 Odkrycia. Materiały Zachodniopomorskie, 11(1965), s. 889–935.
 3. Jankowska D. 1968 Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1966 roku. Materiały Zachodniopomorskie, 12(1966), s. 830–831.
 4. Jankowska D. 1969 Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Szczecinku, stanowisko 5. W: F.J. Lachowicz (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa koszalińskiego w latach 1967–1968 (s. 65–74). Koszalin: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie.
 5. Jankowska D. 1971 Wczesnośredniowieczne osady typu wiejskiego na Nizinie Wielkopolskiej. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, 10(2), s. 11–42.
 6. Jankowska D. 1972 Archeologiczna praktyka terenowa i jej funkcje dydaktyczno-wychowawcze. Neodidagmata, 4, s. 189–196.
 7. Jankowska D. 1973 Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Poganicach, pow. Słupsk, stanowisko 4, w 1971 roku. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 2(1972), s. 229–236.
 8. Jankowska D. 1974 O metodzie badania grobowców megalitycznych. W: F.J. Lachowicz (red.), Studia Archaeologica Pomeranica (s. 79–91). Koszalin: Muzeum Archeologiczno-Historyczne.
 9. Jankowska D. 1975a Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Łupawie, pow. Słupsk (stanowisko 15). Sprawozdania Archeologiczne, 27, s. 27–42.
 10. Jankowska D. 1975b Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na stanowisku 4 w Poganicach, pow. Słupsk, w 1973 roku. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 4(1974), s. 3–12.
 11. Jankowska D. 1976 Die kulturellen Zusammenhänge zwischen der Trichterbecherkultur und Kugelamphorenkultur im Gebiet von Pommern. Zeitschrift für Archäologie, 10, s. 21–22.
 12. Jankowska D. 1977 Relacje między kulturą pucharów lejkowatych a amfor kulistych na Pomorzu. Pomorania Antiqua, 7, s. 9–15.
 13. Jankowska D. 1980a Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym. Grupa łupawska (Seria Archeologiczna 17). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 14. Jankowska D. 1980b Zabytek sztuki romańskiej z Wojnowic. Slavia Antiqua, 26(1979), s. 335–339.
 15. Jankowska D. 1981a Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym (grupa łupawska) ze szczególnym uwzględnieniem jej obrządku pogrzebowego. W: T. Wiślański (red.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały) (s. 119–135). Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu i Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne w Lesznie.
 16. Jankowska D. 1981b Wspomnienie o Kazimierzu Siuchnińskim. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 11, s. 129–131.
 17. Jankowska D. 1983 Kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pomorzu. W: T. Malinowski (red.), Problemy epoki kamienia na Pomorzu (s. 147–166). Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Muzeum Pomorza Środkowego.
 18. Jankowska D. 1984 Z badań nad najstarszym osadnictwem w rejonie dolnej Odry. Materiały Zachodniopomorskie, 26(1980), s. 19–38.
 19. Jankowska D. 1985 Stan badań nad kulturą ceramiki sznurowej na Pomorzu. Folia Praehistorica Posnaniensia, 1(1984), s. 63–72.
 20. Jankowska D. 1988 On the question of contacts between Pomerania and the West Baltic zone during the Stone Age. Folia Praehistorica Posnaniensia, 3(1987), s. 73–81.
 21. Jankowska D. 1990 Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 22. Jankowska D. 1991 Einige Probleme des pommerschen Neolithikums vor dem Hintergrund der westlichen Ostsee-Zone. W: K. Jennbert, L. Larsson, R. Petré, B. Wyszomirska-Werbart (red.), Regions and Reflections. In Honour of Märta Strömberg (s. 27–33). Lund: Almqvist & Wiksell International.
 23. Jankowska D. 1994a Frühneolithische Elemente in der mittelpommerschen Łupawa-Gruppe der Trichterbecherkultur. W: J. Hoika, J. Meurers-Balke (red.), Beiträge zur frühneolithischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet, 1. Internationales Trichterbechersymposium in Schleswig (s. 137–154). Neumünster: Wachholz Verlag.
 24. Jankowska D. 1994b Umweltbedingungen der Neolithisierung im südlichen Ostseegebiet. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, 41(1993), s. 7–18.
 25. Jankowska D. 1996 Neolit Pomorza Zachodniego – nie rozwiązany problem badawczy. W: E. Wilgocki, P. Krajewski, M. Dworaczyk, D. Kozłowska (red.), 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim (s. 11–25). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Szczecinie.
 26. Jankowska D. 1997a Megalithic Graves in the Łupawa-Group of the Funnel Beaker Culture. W: D. Król (red.), The Baltic Sea-Coast Landscapes Seminar, Session No. 1. The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age. A symposium at the Centenary of Archaeological Excavations at Rzucewo (Rzucewo–Gdańsk) 4–9 October 1994 (s. 208–213). Gdańsk: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego.
 27. Jankowska D. 1997b The Funnel Beaker Culture in Pomerania. W: D. Król (red.), The Baltic Sea-Coast Landscapes Seminar, Session No. 1. The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age. A symposium at the Centenary of Archaeological Excavations at Rzucewo (Rzucewo–Gdańsk) 4–9 October 1994 (s. 108–118). Gdańsk: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego.
 28. Jankowska D. 1998a Environmental Conditions during the Neolithisation of Pomerania. W: M. Zvelebil, L. Domańska, R. Dennell (red.), Harvesting the Sea, Farming the Forest: The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region and Adjacent Areas (Sheffield Archaeological Monographs 10, s. 121–128). Sheffield: Sheffield Academic Press.
 29. Jankowska D. 1998b Neolityczne spichrze z obszaru ziem polskich. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada archeologická (M), 46(2), s. 113–124.
 30. Jankowska D. 1999a Dr hab. Pavel Koštuřik (1946–1998). Folia Praehistorica Posnaniensia, 9, s. 260–261.
 31. Jankowska D. 1999b Megalithik und kujawische Gräber. W: K.W. Beinhauer, G. Cooney, C.E. Guksch, S. Kus (red.), Studien zur Megalithik. Forschungsstand und ethnoarchäologische Perspektiven (s. 215–226). Weißbach: Verlag Beier & Beran.
 32. Jankowska D. 1999c Remarks on the Study of Consumption in the Communitives of the Late Band Pottery Culture (LPC) and the Corded Ware Culture Inhabiting Polish Territories (A Comparative Study). W: D. Jankowska, M. Krenz-Niedbała, J. Piontek, J. Wierzbicki, Biological and Cultural Consequences of the Transition to Agriculture in Central Europe (s. 27–44). Poznań: Instytut Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 33. Jankowska D. 2000 Z badań nad osadnictwem późnowstęgowym w Wielkopolsce. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada archeologická (M), 48(4;1999), s. 81–101.
 34. Jankowska D. 2001a Elementy „leśne” w neolicie Pomorza. W: J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Ma-karowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w mię-dzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. (s. 85–97). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 35. Jankowska D. 2001b Najstarsze osadnictwo neolityczne w Wielkopolsce. W: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 18. pracovního zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska, Mostkovice 14.–17. září 1999 (Pravěk. Supplementum 8, s. 25–39). Brno: Ústav archeologické památkové péče.
 36. Jankowska D. 2003a Dr Erika Nagel (31.12.1943 – 24.07.1999). Folia Praehistorica Posnaniensia, 10–11, s. 398–400.
 37. Jankowska D. 2003b Wczesnośredniowieczne grodzisko w Łupawie na Pomorzu Środkowym. W: J. Olczak (red.), Studia z archeologii, historii i historii architektury (Archaeologia Historica Polona 13, s. 207–220). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności.
 38. Jankowska D. 2005a Kazimierz Siuchniński – uczony i wychowawca. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13/14, s. 9–13.
 39. Jankowska D. 2005b O pochodzeniu pomorskich grobowców bezkomorowych kultury pucharów lejkowatych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13/14, s. 133–145.
 40. Jankowska D. 2007 Miejsce nauk przyrodniczych w polskich studiach nad neolitem w latach 1939–1989. W: J. Lech (red.), Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939–1989) (s. 265–276). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 41. Jankowska D. 2009a Profesor dr hab. Wojciech Kóčka – wspomnienie po latach. Folia Praehistorica Posnanienisa, 15, s. 11–21.
 42. Jankowska D. 2009b Rozwój badań nad epoką kamienia na Pomorzu w ostatnim 25-leciu. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu (s. 23–36). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.
 43. Jankowska D. 2009c Z najnowszej historii archeologii. Dr Jürgen Hoika (4 VI 1941 – 1 II 2005). Folia Praehistorica Posnanienisa, 15, s. 453–455.
 44. Jankowska D. 2010 W kwestii obrządku pogrzebowego KPL na ziemiach polskich – stare i nowe problemy. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada archeologická (M), 14–15 (2009–2010), s. 263–275.
 45. Galiński T., Jankowska D. 2006 Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim. Materiały Zachodniopomorskie, NS 2–3(1), s. 79–176.
 46. Jankowska D., Kośko A. 1974 Sprawozdanie z badań nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym w 1972 r. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 3(1973), s. 30–46.
 47. Jankowska D., Kośko A., Siuchniński K., Quitta H., Kohl G. 1979 Untersuchungen zur Chronologie der neolithischen Kulturen im Polnischen Tiefland. Zeitschrift für Archäologie, 13/2, s. 219–240.
 48. Jankowska D., Wiślański T. 1991 Trichterbecherkultur im Polnischen Tiefland – die Wichtigsten Forschungsprobleme. W: D. Jankowska (red.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20–24 September 1988 (Teil II, s. 53–65). Poznań: Instytut Prahistorii UAM i Zakład Archeologii Wielkopolski IHKM PAN.
 49. Kośko A. 1981 Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska (Seria Archeologia 14, Materiały do syntezy pradziejów Kujaw 4). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 50. Pankowski A. 1990 Cmentarzysko kurhanowe ludności kultury łużyckiej w Łupawie, województwo słupskie. Materiały Zachodniopomorskie, 35/36(1989/1990), s. 49–74.
 51. Świderski W., Wierzbicki J. 1990 Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Poganicach, woj. Słupsk, gm. Potęgowo, stanowisko 4 (strefa 2) (Materiały do badań nad grupą łupawską kultury pucharów lejkowatych 1). Poznań: Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 52. Weber A. 1983 Studia nad obrządkiem pogrzebowym grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych (Seria Archeologiczna 21). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 53. Wierzbicki J. 1992 Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Łupawie, woj. Słupsk, stanowisko 2. Obrządek pogrzebowy grupy łupawskiej (Materiały do badań nad grupą łupawską kultury pucharów lejkowatych 2). Poznań: Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.