Tom 20 (2015)
Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Dobrochnie Jankowskiej

Studia i materiały

Olga Antowska-Gorączniak
39-61
Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.04
PDF
Ewa Bugaj
63-84
Kilka uwag na temat antycznej metrologii oraz ceramiki attyckiej okresu geometrycznego i zasad jej dekoracji
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.05
PDF
Anna Cicha, Piotr Wawrzyniak
85-110
Słów kilka o Mosinie (na marginesie badań archeologicznych przeprowadzonych na mosińskiej starówce w 2011 r.)
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.06
PDF
Lucyna Domańska
111-126
Przyczynek do badań nad krzemieniarstwem grupy łupawskiej KPL
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.07
PDF
Tadeusz Galiński
127-151
Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.08
PDF
Krzysztof Gorczyca
153-179
Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych w Marianowie, pow. koniński, stan. 17
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.09
PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka
181-194
Possibilities and limitations of research methods of the social structure in the Roman Iron Age in Poland
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.10
PDF
Elżbieta Indycka
195-204
Topory kamienne i siekiera krzemienna z okolic Giecza (pow. średzki wielkopolski, woj. wielkopolskie) w kontekście osadnictwa neolitycznego
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.11
PDF
Hanna Kóčka-Krenz
205-218
Proces formowania się państwa Piastów
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.12
PDF
Igor Kołoszuk
219-233
Importowane naczynie brązowe ze stemplem Publiusza Cipiusza Polibiusza na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, pow. złotowski, stan. 2
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.13
PDF
Przemysław Krajewski, Marta Chmiel, Michał Adamczyk
235-256
The case of Nowe Warpno – new dimension of underwater research in the Szczecin Lagoon
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.14
PDF
Radosław Ł. Kubicki
257-275
Finalna obróbka krzemiennych siekier i narzędzi siekieropodobnych. Studium eksperymentalne
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.15
PDF
Stanisław Kukawka
277-300
Początki kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.16
PDF
Jolanta Małecka-Kukawka
301-316
O krzemieniarstwie neolitycznym i neolityzacji ziem polskich – wokół teorii, metod i języka
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.17
PDF
Andrzej Michałowski, Milena Teska
317-337
Piece wapiennicze z południowo-zachodniej strefy osadnictwa kultury wielbarskiej w fazie lubowidzkiej na tle porównawczym – przegląd źródeł
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.18
PDF
Danuta Minta-Tworzowska
339-356
Granice poznania dzieła malarskiego jako dzieła „sztuki” pradziejowej. Na kanwie rozważań Romana Ingardena
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.19
PDF
Piotr Osypiński, Katarzyna Pyżewicz
357-372
Znalezisko serii wiórów ze stanowiska 9 w Dąbrówce, gm. Kowal
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.20
PDF
Michał Pawleta
373-396
Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.21
PDF
Aleksandra Rakoca, Piotr Rozbiegalski
397-427
Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie
https://doi.org/10.14746/2015.20.22
PDF
Seweryn Rzepecki
429-447
Z badań nad neolityzacją polski środkowej. Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.23
PDF
Rafał Skrzyniecki
449-471
Problem genezy zorganizowanej przemocy w świetle źródeł archeologicznych
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.24
PDF
Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jarosław Jasiewicz
473-496
Analiza środowiskowych uwarunkowań lokalizacji osadnictwa ze starszej i środkowej epoki kamienia na Pojezierzu Lubuskim. Zastosowanie drzew klasyfikacyjno-regresyjnych
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.25
PDF
Krzysztof Socha
497-529
Zagadnienie tzw. domów kultowych w megalitycznym obrządku pogrzebowym ludności kultury pucharów lejkowatych w Polsce
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.26
PDF
Jacek Wierzbicki
531-544
Ceramika z ornamentem pasmowo-grzebykowym z osady kultury pucharów lejkowatych w Poganicach, pow. słupski, stan. 4. Przyczynek do studiów nad kierunkami kontaktów interregionalnych ludności grupy łupawskiej
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.27
PDF
Justyna Żychlińska
545-556
Funkcja krążków glinianych ludności kultury łużyckiej w świetle nowych znalezisk z Wielkopolski
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.28
PDF
Daniel Żychliński
557-567
Fenomen „situli”? – znaczenie naczyń glinianych określanych mianem „situl” w obrządku pogrzebowym ludności kultury wielbarskiej w Wielkopolsce
https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.29
PDF