Pressto.

Nagłowek strony

Vol 20 (2015)

Spis treści

Przedmowa PDF
Danuta Minta-Tworzowska 7-9
Jubileusz 70-lecia Profesor Dobrochny Jankowskiej PDF
Jacek Wierzbicki 11-26
Wykaz publikacji prof. dr hab. Dobrochny Jankowskiej za lata 1967–2014 PDF
Jacek Wierzbicki 27-36

Studia i materiały

Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu PDF
Olga Antowska-Gorączniak 39-61
Kilka uwag na temat antycznej metrologii oraz ceramiki attyckiej okresu geometrycznego i zasad jej dekoracji PDF
Ewa Bugaj 63-84
Słów kilka o Mosinie (na marginesie badań archeologicznych przeprowadzonych na mosińskiej starówce w 2011 r.) PDF
Anna Cicha, Piotr Wawrzyniak 85-110
Przyczynek do badań nad krzemieniarstwem grupy łupawskiej KPL PDF
Lucyna Domańska 111-126
Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie PDF
Tadeusz Galiński 127-151
Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych w Marianowie, pow. koniński, stan. 17 PDF
Krzysztof Gorczyca 153-179
Possibilities and limitations of research methods of the social structure in the Roman Iron Age in Poland PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka 181-194
Topory kamienne i siekiera krzemienna z okolic Giecza (pow. średzki wielkopolski, woj. wielkopolskie) w kontekście osadnictwa neolitycznego PDF
Elżbieta Indycka 195-204
Proces formowania się państwa Piastów PDF
Hanna Kóčka-Krenz 205-218
Importowane naczynie brązowe ze stemplem Publiusza Cipiusza Polibiusza na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, pow. złotowski, stan. 2 PDF
Igor Kołoszuk 219-233
The case of Nowe Warpno – new dimension of underwater research in the Szczecin Lagoon PDF
Przemysław Krajewski, Marta Chmiel, Michał Adamczyk 235-256
Finalna obróbka krzemiennych siekier i narzędzi siekieropodobnych. Studium eksperymentalne PDF
Radosław Ł. Kubicki 257-275
Początki kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim PDF
Stanisław Kukawka 277-300
O krzemieniarstwie neolitycznym i neolityzacji ziem polskich – wokół teorii, metod i języka PDF
Jolanta Małecka-Kukawka 301-316
Piece wapiennicze z południowo-zachodniej strefy osadnictwa kultury wielbarskiej w fazie lubowidzkiej na tle porównawczym – przegląd źródeł PDF
Andrzej Michałowski, Milena Teska 317-337
Granice poznania dzieła malarskiego jako dzieła „sztuki” pradziejowej. Na kanwie rozważań Romana Ingardena PDF
Danuta Minta-Tworzowska 339-356
Znalezisko serii wiórów ze stanowiska 9 w Dąbrówce, gm. Kowal PDF
Piotr Osypiński, Katarzyna Pyżewicz 357-372
Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce PDF
Michał Pawleta 373-396
Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie PDF
Aleksandra Rakoca, Piotr Rozbiegalski 397-427
Z badań nad neolityzacją polski środkowej. Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice PDF
Seweryn Rzepecki 429-447
Problem genezy zorganizowanej przemocy w świetle źródeł archeologicznych PDF
Rafał Skrzyniecki 449-471
Analiza środowiskowych uwarunkowań lokalizacji osadnictwa ze starszej i środkowej epoki kamienia na Pojezierzu Lubuskim. Zastosowanie drzew klasyfikacyjno-regresyjnych PDF
Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jarosław Jasiewicz 473-496
Zagadnienie tzw. domów kultowych w megalitycznym obrządku pogrzebowym ludności kultury pucharów lejkowatych w Polsce PDF
Krzysztof Socha 497-529
Ceramika z ornamentem pasmowo-grzebykowym z osady kultury pucharów lejkowatych w Poganicach, pow. słupski, stan. 4. Przyczynek do studiów nad kierunkami kontaktów interregionalnych ludności grupy łupawskiej PDF
Jacek Wierzbicki 531-544
Funkcja krążków glinianych ludności kultury łużyckiej w świetle nowych znalezisk z Wielkopolski PDF
Justyna Żychlińska 545-556
Fenomen „situli”? – znaczenie naczyń glinianych określanych mianem „situl” w obrządku pogrzebowym ludności kultury wielbarskiej w Wielkopolsce PDF
Daniel Żychliński 557-567

Recenzje

Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013 PDF
Emila Smółka 571-574


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo