Z badań nad neolityzacją polski środkowej. Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice

Main Article Content

Seweryn Rzepecki

Abstrakt

The article presents the results of the study of the Funnel Beaker culture settlement at site Polesie 1, com. Łyszkowice. There have been recognised very damaged remnants of a settlement and campsites of Neolithic communities. The author of the study links them to the process of colonisation, which had started in Kujawy or eastern Wielkopolska.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rzepecki, S. (2015). Z badań nad neolityzacją polski środkowej. Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 429-447. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.23
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Bailey G. 2007 Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time. Journal of Anthropological Archaeology, 26, s. 198–223.
 2. Balcer B. 2012 Budownictwo mieszkalne i gospodarcze w neolicie ziem Polski. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 3. Chachlikowski P. 1994 Osiedla kultury pucharów lejkowatych w Podgaju, woj. włocławskie, stanowisko 6A. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 4. Domańska L., Rzepecki S. 2008 Z badań nad recepcją południowo-wschodnich wzorców kulturowych w wielkodolinnych społecznościach kultury pucharów lejkowatych. W: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin (s. 93–104). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 5. Domańska L., Rzepecki S., Makarowicz P., Górski J., Wawrusiewicz A., Solecki Ł., Kot K., Piotrowska M., Ficyk M., Wąs M. 2012 Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2005–2008 na stanowisku Polesie 1, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie. W: Raport 2007–2008 (t. 1, s. 183–214). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 6. Domańska L., Wąs M. 2010 Materiały krzemienne ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice, pow. Łowicz. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Polesie 1, gm. Łyszkowice, t. 2, Epoka kamienia. [Maszynopis w zbiorach Narodowego Instytutu Dziedzictwa (s. 3–30), Warszawa].
 7. Domańska L., Wąs M. 2011 Materiały krzemienne trzcinieckiego kręgu kulturowego ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie. W: J. Górski, P. Makarowicz, A. Wawrusiewicz, Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie (s. 276–283). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. Górski J., Makarowicz P., Wawrusiewicz A. 2011 Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Józwiak B. 2003 Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 10. Kośko A. 1981 Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 11. Kośko A., Przybył A. 2004 Kultura pucharów lejkowatych. W: J. Bednarczyk, A. Kośko (red.), Od najdłuższego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno–Włocławek i Mogilno–Wydartowo (s. 235–313). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 12. Kośko A., Szmyt M. 2006 Opatowice – Wzgórze Prokopiaka I. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 13. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2002 Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 14. Nowak M. 2009 Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Pelisiak A. 1991 The Funnel Beaker Culture in Central Poland. W: D. Jankowska (red.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen (s. 159–162). Poznań: Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Archeologii Wielkopolski IHKM w Poznaniu.
 16. Pelisiak A. 2003 Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Prinke D., Weber A. 1982 Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, woj. Bydgoszcz, stan. 6A–6B (przyczynek do studiów nad „centralnokujawskim” nurtem technologicznego i stylistycznego rozwoju ceramiki kultury pucharów lejkowatych). Sprawozdania Archeologiczne, 34, s. 25–51.
 18. Rybicka M. 2004 Kultura pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Chronologia. Osadnictwo. Gospodarka. Łęczyca: Muzeum w Łęczycy.
 19. Rzepecki S. 2003 Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych. W: L. Czerniak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. (t. 3, s. 245–286). Poznań: Centrum Archeologicznych Badań Ratowniczych Sp. z o.o. w likwidacji, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 20. Rzepecki S. 2014a Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 21. Rzepecki S. 2014b Palimpsest, time perspectivism and megaliths. Sprawozdania Archeologiczne, 66, s. 9–27.
 22. Twardy J., Forysiak J. 2011 Charakterystyka środowiska geograficznego okolic stanowiska archeologicznego Polesie 1 oraz neoholoceńskie zmiany jego budowy geologicznej i rzeźby. W: J. Górski, P. Makarowicz, A. Wawrusiewicz, Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie (s. 227–250). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Wierzbicki J. 2013 Wielka kolonizacja. Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu.
 24. Wiklak H. 1975 Neolit w Polsce środkowej. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, 22, s. 67–99.
 25. Włodarczak P. 2006 Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. W: J. Libera, K. Tunia (red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych (s. 27–66). Lublin–Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.