Piece wapiennicze z południowo-zachodniej strefy osadnictwa kultury wielbarskiej w fazie lubowidzkiej na tle porównawczym – przegląd źródeł

Main Article Content

Andrzej Michałowski
Milena Teska

Abstrakt

This article is intended to complement the present state of knowledge on the lime production conducted in the area covered by the settlement of the Wielbark culture in the earlier stage of its development. The article includes a review of available evidence of such a production, reflected within a settlement by the presence of a lime kilns. The article focuses mainly on the presence of such features in the south-western area occupied by the Wielbark communities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michałowski, A., & Teska, M. (2015). Piece wapiennicze z południowo-zachodniej strefy osadnictwa kultury wielbarskiej w fazie lubowidzkiej na tle porównawczym – przegląd źródeł. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 317-337. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.18
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Boguwolski R., Kurzyńska M. 2001 Archeologia północnej części ziemi chełmińskiej. Grudziądz: Muzeum w Grudziądzu.
 2. Bokiniec E., Chudziak W., Cyrek K., Gackowski J. 2003 Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2000 roku w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko--pomorskiego (b. woj. toruńskie). W: Z. Bukowski (red.), Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 (s. 29–59). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.
 3. Gałęzowska A. 1999 Sołacz w okresie wpływów rzymskich. Odkrycia archeologiczne z końca XIX i początku XX wieku. Kronika Miasta Poznania, 3, s. 7–26.
 4. Glapa A. 1964 Z zagadnień higieny. W: J. Burszta (red.), Kultura ludowa Wielkopolski, t. 2 (s. 365–399). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 5. Grycz M. 1964 Hodowla zwierząt gospodarskich. W: J. Burszta (red.), Kultura ludowa Wielkopolski, t. 2 (s. 113–184). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 6. Jażdżewska M. 2000 Ośrodek produkcji wapienniczej w osadzie późnorzymskiej na stanowisku 2 w Siemiechowie, w województwie łódzkim. W: L. Kajzer, T. Grabarczyk, M. Barszczak, A. Andrzejewski, L. Tyszler (red.), Archaeologia et historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej (s. 143–163). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Leciejewska A., Gruszka B., Wolanin P. 2010 Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku Kalsk nr 4 AZP 58-15/19, nr kat. 142 (na trasie drogi ekspresowej S3). [Maszynopis w archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, s. 43–54].
 8. Michałowski A. 2007 Osady kultury wielbarskiej fazy lubowidzkiej – stan badań. W: M. Fudziński, H. Panera (red.), Nowe materiały i interpretacje, stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej (s. 555–582). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
 9. Michałowski A. 2009 Materiały do studiów nad problematyką osad kultury wielbarskiej z fazy lubowidzkiej. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 10, s. 103–134.
 10. Michałowski A., Piasecka K., Piasecki A., Pogodziński P., Żychliński D. [w druku] Wagowie, pow. poznański, woj. wielkopolskie, stan. 1 i 13. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 16.
 11. Michałowski A., Sobucki A. 2011 Piece wapiennicze z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Wielkopolsce. W: A. Jaszewska, A. Michalak (red.), Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony. VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Garbicz, 5–6 czerwca 2008 (Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 4, s. 273–310). Zielona Góra: Stowarzyszenie Archeologów Polskich Oddział Lubuski.
 12. Michałowski A., Teska M., Żychliński D. 2015 Interakcje chronologiczno-terytorialne w południowo-zachodniej strefie kultury wielbarskiej. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu (s. 257–276). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
 13. Mizerka J., Strzyżewski C. 1996 Osady z okresu wpływów rzymskich w Lubochni, gm. Gniezno, stan. 12-13, 23 (badania ratownicze w 1996 roku). [Artykuł w maszynopisie].
 14. Ostasz A. 2005 Osada produkcyjna z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim, stanowisko nr 42. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza, t. 1, Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (s. 471–483). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
 15. Piekalski J. 1987 Badania na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Nowym Targu, gminie Stary Targ (stanowisko 10) w 1983 r. W: A. Pawłowski (red.), Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980–83 (s. 345–348). Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.
 16. Pietrzak M. 1968 Piece do wypalania wapna ze starszego okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim. Pomorania Antiqua, 2, s. 267–282.
 17. Przewoźna K. 1955 Osada i cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Słopanowie, pow. Szamotuły. Fontes Archaeologici Posnanienses, 5, s. 60–140.
 18. Przewoźna K. 1971 Osiedla z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich na Pomorzu Wschodnim. Pomorania Antiqua, 3, s. 163–277.
 19. Pyrgała J. 1971 Wapiennictwo w dorzeczu środkowej i dolnej Wisły u schyłku starożytności (I–IV w. n.e.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 19(3), s. 351–367.
 20. Pyrgała J. 1981 Wapiennictwo. W: J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich, t. 5, Późny okres lateński i okres rzymski (s. 371–372). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 21. Skowron J. 2006 Kultura przeworska w dorzeczu środkowej i dolnej Bzury. Monografia osadnictwa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 22. Sobisiak W. 1964 Owczarstwo. W: J. Burszta (red.), Kultura ludowa Wielkopolski (t. 2, s. 185–213). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 23. Uschmann K.-U. 1998 Technische Anlagen in germanischen Siedlungen (Kalkbrennöfen). W: A. Leube (red.), Haus und Hof im östlichen Germanien. Tagung Berlin vom 4. bis 8. Oktober 1994 (s. 25–30). Bonn: Seminar für Vorß und Frühgeschichte der Universität Frankfurt-M, Lehrstul für Urß und frühgeschichte der Humboldt-Universität Berlin.
 24. Uschmann K.-U. 2006 Kalkbrennöfen der Eisen- und römischen Kaiserzeit zwischen Weser und Weichsel. Befunde – Analysen – Experimente. Berliner Archäologische Forschungen, 3, Rahden/ Westf.:Verlag Marie Leidorf GmbH.
 25. Walenta K. 2009 Leśno i mikroregion w okresie rzymskim. Chojnice: Zakład Archeologii Pomorza Insty¬tutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.
 26. Wołągiewicz R. 1958 Jamy kamienne z okresu rzymskiego w Trzebawiu, pow. Łobez, na tle osadnictwa. Materiały Zachodniopomorskie, 4, s. 131–154.
 27. Wójcik A. 2008 Próba odtworzenia pradziejowej techniki wypalania wapna na podstawie odkryć na osadzie ludności kultury przeworskiej w miejscowości Kamień, stan. 2, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. W: J. Skowron, M. Olędzki (red.), Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy (t. II, s. 493–505). Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Studiów Międzynarodowych.
 28. Żenczykowski W. 1952 Budownictwo ogólne, t. 2, Materiały i wyroby budowlane. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Techniczne.