Importowane naczynie brązowe ze stemplem Publiusza Cipiusza Polibiusza na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, pow. złotowski, stan. 2

Main Article Content

Igor Kołoszuk

Abstrakt

During excavations at the Roman Iron Age barrow cemetery in Grudna there has been an imported skillet discovered with a stamp of Publius Cipius Polybius, a bronzesmith of Capua. It is one of several such vessels found in northern Barbaricum. The largest concentration of skillets has been observed on Danish islands, which at the time were a transit points on a northern trade route across the sea. The presence of the skillet in the area proves widespread, interregional contacts of people inhabiting the middle Gwda River basin in phase B2 of the Roman Iron Age.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołoszuk, I. (2015). Importowane naczynie brązowe ze stemplem Publiusza Cipiusza Polibiusza na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, pow. złotowski, stan. 2. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 219-233. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.13
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Bennett J., Young R. 1981 Some New and Some Forgotten Stamped Skillets, and the Date of P. Cipius Polybius. Britannia, 12, s. 37-44.
 2. Biborski M., Kaczanowski P. 2001 Neue römische importe aus dem Gebiet Polens. Pyxidi aus Lędyczek, Kr. Piła. W: J. Kolendo, A. Bursche (red.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski. Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum. Polska (t. 2, s. 69–78). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Bosanquet R. 1926 A Stamped Bronze Handle, W: R.E.M. Wheeler, The Roman Fort near Brecon. London: Cymmrodorion Society.
 4. Eggers H.J. 1951 Der römische Import im freien Germanien. Atlas der Urgesichte (band 1). Hamburg: Hamburgisches Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte.
 5. Eggers H.J., Stary P. F. 2001 Funde der vorrömischen Eisenzeit, der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderung¬szeit in Pommern. Lübstorf: Archäologisches Landesmuseum für Mecklenburg-Vor¬pommern.
 6. Götze A. 1904 Hügelgraber der römischen Zeit von Selgesnau, Kreis kolmar in Posen. Nachrichten über deutsche Altertumsfunde, 1, s. 3–5.
 7. Imer L.M. 2007 Greek and Latin inscriptions in the northern Barbaricum. W: T. Grane (red.), Beyond the roman frontier. Roman Influences on the Norther Barbaricum (s. 31–60). Roma: Quasar.
 8. Karpińska A. 1926 Kurhany z okresu rzymskiego w Polsce ze szczególnem uwzględnieniem typu siedlemińskiego. [Maszynopis pracy licencjackiej, Instytut Prahistorii UAM, Poznań].
 9. Kokowski A. 1988 Problematyka kultury wielbarskiej w młodszym okresie rzymskim. W: J. Gurba (red.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (s. 15–33). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 10. Kokowski A. 1997a Schlossbeschlage und Schlussel im Barbaricum in der Romischen Kaiserzeit und der Fruhen Volkerwanderungszeit. Klassifizierung. Verbreitung. Chronologie. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 11. Kokowski A. 1997b Dzieje zainteresowań starożytnościami na terenie byłego powiatu złotowskiego. W: H. Piszczek (red.), Złotów: na pograniczu dwóch kultur. Materiały z sesji popularnonaukowej z okazji 35-lecia działalności Muzeum Ziemi Złotowskiej (s. 9–56, 89–100). Nakło–Złotów: Wydawnictwo Pagina, Muzeum Ziemi Złotowskiej.
 12. Kunow J. 1985 Die Kapuanishen Bronzegefassersteller Luciu Ansius Epaphroditus und Publius Cipius Polybius. Bonner Jahrbücher, 185, s. 215–242.
 13. Machajewski H. 2011 Ze studiów nad formami osad z okresu rzymskiego w dorzeczu dolnej Odry. Przykład osady z Czarnowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie. W: A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.
 14. Machajewski H. 2012 Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (V/VI wiek). W: K. Kowalski, D. Kozłowska--Skoczka, Zaginione – ocalone: szczecińska kolekcja starożytności pomorskich. Szczecin: Muzeum Narodowe.
 15. Petrovszky R. 1993 Studien zu römischen Bronzegefäßen mit Meisterstempeln (Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 1). Buch am Erlbach: VML Verlag Marie Leidorf GmbH.
 16. Tempelmann-Mączyńska M. 1989 Das Frauentrachtzubehör des mittel- und ost-europäischen Barbaricums in der römischen Kaiserzeit. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 17. Willers H. 1907 Neue Untersuchlungen über die römische Bronzeindustrie von Capua und Niedergermanien. Besonders auf die Funde aus Deutschland und dem Norden hin. Hannover/Leipzig: Hahnsche Buchhandlung.
 18. Schuster J. 2005 Die Beziehungen der Gebiete Ostbrandenburgs im späten zweiten und frühen dritten Jahrhundert zur Wielbark- und Przeworsk-Kultur. Miteiner formen kundlichen Untersuchung der Fibeln A II, 41. Veröffentlichungenzur Brandenburgischen Landesarchäologie, 36/37, 2002/2003(2005), s. 89–161.
 19. Schuster J. 2010 Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen Mitteleuropa. Bonner Beiträgezur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 12.
 20. Wołągiewicz R. 1970 Napływ importów rzymskich do Europy na północ od Dunaju. Archeologia Polski, 15, s. 207–242.
 21. Wołągiewicz R. 1997 Lubieszewo. Materiały do studiów nad kulturą społeczności Pomorza Zachodniego w okresie od IV w. p.n.e. do I w. n.e. Szczecin: Muzeum Narodowe.
 22. Wright R.P. 1969 Two bronze vessels from Northumberland and new readings of the names of other makers. W: J. Philipson (red.), Archaeologia Aeliana or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity (4th Series, vol. XLVII, s. 1–5). Newcastle-upon-Tyne: Society of Antiquaries of Newcastle upon Tyne.