Słów kilka o Mosinie (na marginesie badań archeologicznych przeprowadzonych na mosińskiej starówce w 2011 r.)

Main Article Content

Anna Cicha
Piotr Wawrzyniak

Abstrakt

The archaeological excavations conducted in the spring of 2011 in yard No. 7 in the vicinity of old market at Plac 20 Października (20th October Square) were the first in the history of the town large-scale investigations of residential urban area in Mosina. Late-medieval and modern relics of buildings have been unearthed, and an extremely interesting assemblage of the fifteenth-eighteenth century pottery and small objects of everyday use collected. The absence of materials dating from the fifteentheighteenth- century Middle Ages speaks in favour of the thesis suggested by researchers that Mosina might have been translocated into its present location from neighbouring Niwka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cicha, A., & Wawrzyniak, P. (2015). Słów kilka o Mosinie (na marginesie badań archeologicznych przeprowadzonych na mosińskiej starówce w 2011 r.). Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 85-110. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.06
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Baranowski B. 1971 Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 2. Gazeta Mosińsko-Puszczykowska 2012 [pobrane z: www.gazeta-mosina.pl].
 3. Gąsiorowski A. (red.) 1999 Słownik geograficzno-historyczny województwa poznańskiego w średniowieczu (cz. III, z. 4, Pniewy – Q). Poznań: Wydawnictwo PTPN.
 4. Górczak Z. 2002 Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 roku). Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.
 5. Habdas R. 1987 Mały Paryż. Ziemia Mosińska, 11(1987).
 6. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski 1878 (t. 2, wyd. I., Zakrzewski) Poznań.
 7. Krzyszowski A. 1992 Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI–XI wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, stanowisko 23A. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 1, s. 83–102.
 8. Kruppé J. 1983 „Indagandy” o stanie garncarstwa miejskiego Wielkopolski w końcu XVIII wieku. W: Z. Kamieńska (red.), Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku (t. LVI, s. 133–191). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 9. Łaszkiewicz A. 1997 Kafle i piece kaflowe z dworu na kopcu w Krajkowie pod Mosiną, woj. poznańskie (Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, t. 1). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
 10. Łojko J., Stępień J. 1992 Zarys dziejów Mosiny i okolic. Mosina: Wydawnictwo „Alpim”.
 11. Łukaszewicz J. 1858 Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej (t. I). Poznań.
 12. Łęcki W. (red.) 2002 Mosina. 700 lat. Warszawa–Poznań–Mosina: Wydawnictwo API-Press.
 13. Pasek J. Ch. 2006 Pamiętniki. Warszawa: Wydawnictwo Orkla Press Polska Sp. z o.o.
 14. Pawlak E., Pawlak P. 2014 Stan badań nad miastami wielkopolskimi w latach 1992–2012. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 14, s. 243–261.
 15. Pruchniewska A. 1987 Mosina w legendzie i zwyczajach. Ziemia Mosińska, 3(1987).
 16. Roszak F. 1987 Korzenie naszego istnienia. Ziemia Mosińska, 9(1987).
 17. Roszak F. 1986 W 41. rocznicę wyzwolenia. Ziemia Mosińska, 1–2(1986).
 18. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.) 1885 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. VI). Warszawa.
 19. Sobczak J. 2007 Napoleon w Wielkopolsce. Spotkania z Zabytkami, 2, s. 27–29.
 20. Szeszuła J. 2012 Budynek nr 7 na rynku w Mosinie. [Maszynopis w posiadaniu autorów].
 21. Wawrzyniak P. 2003 Kafle piecowe w zbiorach byłej Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. z o.o. w Poznaniu. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 6, s. 189–217.