O krzemieniarstwie neolitycznym i neolityzacji ziem polskich – wokół teorii, metod i języka

Main Article Content

Jolanta Małecka-Kukawka

Abstrakt

The article is a reflection on the research on the neolithic flint working ongoing in Polish archaeology for over 40 years. Accepting year 1971 as a turning point for the development of a new specialisation, an attempt has been made in the article to assess the impact of the assumptions of the New Archaeology, but also other paradigms, on the study of neolithic flint artefacts. The evaluation was based on the conclusions resulting from, among others, a textual analysis, for the purpose of this article understood as a kind of source of knowledge about more or less consciously accepted theoretical assumptions in studies on flint working, published by various authors, in methods of classifying data in particular, and their position in the process of describing/explaining/interpreting past reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Małecka-Kukawka, J. (2015). O krzemieniarstwie neolitycznym i neolityzacji ziem polskich – wokół teorii, metod i języka. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 301-316. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.17
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Balcer B. 1983 Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław–Warszawa–Kra¬ków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum.
 2. Balcer B. 2002 Ćmielów–Krzemionki–Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
 3. Balcer B. 2012 Budownictwo mieszkalne i gospodarcze w neolicie ziem Polski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
 4. Burdukiewicz J.M. 2000 Problematyka paleolitu dolnego i środkowego w świetle badań archeologów polskich. W: M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski (red.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu (s. 27–38). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 5. Cyngot D., Zalewska A. 2012 Retoryczne środki językowe jako wskaźniki postaw poznawczych badaczy przeszłości. Archeologia Polski, 47(1–2), s. 57–78.
 6. Domańska L. 2013 Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Dzieduszycka-Machnikowa A., Lech J. 1976 Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie. Polskie Badania Archeologiczne, 19. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.
 8. Johnson M. 2013 Teoria archeologii. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Kabaciński J. 2010 Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
 10. Kozłowski J.K. (red.) 1971 Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym i eneolitycznym (Referaty i komunikaty przedstawione na sympozjum w Nowej Hucie dn. 10, 11 maja 1971 r.). Kraków.
 11. Kozłowski J.K. 1986 Przemysł krzemienny społeczności jordanowskiej z Tyńca Małego, gm. Kobierzyce. Silesia Antiqua, 28, s. 74–90.
 12. Lech J. 1970 Neolityczna pracownia krzemieniarska w Sąspowie, pow. Olkusz, Warszawa. [Praca magisterska w maszynopisie, przechowywana w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego].
 13. Lech J. 1988 O rewolucji neolitycznej i krzemieniarstwie. Część I: Wokół metody. Archeologia Polski, 33(2), s. 273–345.
 14. Lech J. 1989 O rewolucji neolitycznej i krzemieniarstwie. Część II: Wokół neolityzacji dorzeczy Wisły i Odry. Archeologia Polski, 34(1), s. 55–125.
 15. Lech J. 1997 Małowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej lat 1945–1975. Archeologia Polski, 42(1–2), s. 175–232.
 16. Lech J. 2000 Muzeum Archeologiczne w Krakowie i rozwój badań krzemieniarstwa neolitycznego do 1971 r. W: J. Rydzewski (red.), 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie (s. 173–184). Kraków: Muzeum Archeologiczne.
 17. Małecka-Kukawka J. 1987 Krzemieniarstwo kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej. W: T. Wiślański (red.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej (s. 121–140). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 18. Marciniak A. 2000 Paradygmaty badawcze w archeologii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (s. 27–83). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 19. Minta-Tworzowska D. 2000 Kwestia przełomu metodologicznego w prahistorii i w archeologii polskiej. W: M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski, Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu (s. 527–535). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 20. Niesiołowska-Śreniowska E. 1983 Osada z fazy AB kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1A w Sarnowie, województwo włocławskie, w świetle materiałów krzemiennych i niektóre problemy z nią związane. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, 30, s. 201–251.
 21. Nowak M. 2009 Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 22. Rączkowski W. 2009 [2011] Theory, empiria and practitioner (practice) archaeological discources in (to) network of dependance and resistance. Teoria, empiria i praktyka: archeologiczne dyskursy w sieci zależności i opozycji. Analecta Archaeologica Resoviensia, 4, s. 7–23.
 23. Schild R. 1980 Introduction to dynamic technological analysis in chipped stone assemblages. W: R. Schild (red.), Unconventional Archaeology (s. 57–85). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 24. Schild R. 2000 Paleolit schyłkowy na Niżu Polskim. W: M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski (red.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu (s. 39–46). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 25. Schild R., Marczak M., Królik H. 1975 Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.
 26. Słowikowski A. 2009 Obraz człowieka w polskiej archeologii XX wieku. [Maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń].
 27. Szmyt M. 1996 Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań: Wydawnictwo im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 28. Tabaczyński S. 2000 „Wymuszony przewrót metodologiczny” w archeologii polskiej i jego nieoczekiwane skutki. W: M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski (red.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu (s. 513–525). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 29. Zakościelna A. 1996 Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 30. Zybertowicz A. 1995 Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.