Początki działalności Katedry Archeologii UAM na Pomorzu Środkowym. Akcja weryfikacji grodzisk wczesnośredniowiecznych

Main Article Content

Dobrochna Jankowska

Abstrakt

The article refers to one of the major episodes in history of field works undertaken by archaeologists from Poznań, from the 1960s to the 1970s. It presents the applied methodology of stronghold verification and summarises the importance of the research for the recognition of settlement in Pomorze (also referred to as Pomerania).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jankowska, D. (2013). Początki działalności Katedry Archeologii UAM na Pomorzu Środkowym. Akcja weryfikacji grodzisk wczesnośredniowiecznych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 105-118. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.06
Dział
Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś

Referencje

 1. Bakiera S. 1988 Grodzisko wczesnośredniowieczne w Radaczu na Pomorzu zachodnim (ceramika naczyniowa), Poznań [maszynopis pracy magisterskiej, Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 2. Kondracki J. 1977 Regiony fizycznogeograficzne Polski, Warszawa.
 3. Lachowicz F.J. 1973 Dorobek archeologii koszalińskiej w latach 1945–1970, Koszalin.
 4. Lachowicz F., Olczak J., Siuchniński K. 1977 Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Pobrzeżu i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wybrane obszary próbne, Poznań.
 5. Łosiński W. 1972 Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VIII–X/XI wiek), Wrocław.
 6. Łosiński W. 1982 Osadnictwo plemienne Pomorza (VI–X wiek), Wrocław.
 7. Łosiński W. 1983 Struktura terytorialno-polityczna Pomorza w XI stuleciu w świetle archeologii, Slavia Antiqua 28, s. 113–125.
 8. Łosiński W. 2008 Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne, Poznań.
 9. Łosiński W., Olczak J., Siuchniński K. 1971 Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 4, Poznań.
 10. Olczak J. 1962 Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radaczu pow. Szczecinek, Materiały Zachodniopomorskie 7 (1961), s. 371–380.
 11. Olczak J. 1962a Badania archeologiczne w Radaczu, pow. Szczecinek, Z Otchłani Wieków 28 /2.
 12. Olczak J. 1978 Zakres przydatności archeologicznych badań terenowych dla studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem, Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 25, s. 285–291.
 13. Olczak J. 1991 Formy osadnictwa na Pojezierzu Zachodniopomorskim we wczesnym średniowieczu (na podstawie źródeł archeologicznych), Toruń.
 14. Olczak J. 1994 Źródła archeologiczne do studiów nad zasiedleniem Pomorza Środkowego w późnym średniowieczu, Toruń.
 15. Olczak J., Siuchniński K. 1966 Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 1, Poznań.
 16. Olczak J., Siuchniński K. 1968 Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 2, Poznań.
 17. Olczak J., Siuchniński K. 1970 Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 3, Poznań.
 18. Olczak J., Siuchniński K. 1969 Z metodyki badań sondażowo-weryfikacyjnych grodzisk, Sprawozdania PTPN 1/78, s. 53–56.
 19. Olczak J., Siuchniński K. 1975 Typologische Klassifikation der Frűhmittelalterlichen Burganlagen in Mittelpommern, EAZ 16/3, s. 443–474.
 20. Olczak J., Siuchniński K. 1976 Typologia wczesnośredniowiecznych grodzisk Pomorza Środkowego, Slavia Antiqua 23, s. 111–152.
 21. Olczak J., Siuchniński K. 1986 Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa słupskiego, t. 1, Poznań.
 22. Olczak J., Siuchniński K. 1989 Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa słupskiego, t.2, Poznań.
 23. Siuchniński K. 1963 Sprawozdanie z badań na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radaczu pow. Szczecinek w 1962 r., Materiały Zachodniopomorskie 8 (1962), s. 9–28.
 24. Siuchniński K. 1963 1974 Zależności między osadnictwem wczesnośredniowiecznym a głównymi elementami fizjograficznymi na Pobrzeżu Wschodniopomorskim [w:] Studia Archaeologica Pomeranica, Koszalin, s. 189–214.