Neolit i epoka brązu w Europie Środkowej w świetle poznańskich badań na cmentarzyskach

Main Article Content

Łukasz Pospieszny

Abstrakt

The article discusses the selected research projects, carried out by archaeologists from Poznań, which focus on the study of the Late Neolithic and the Early and Middle Bronze Age cemeteries. The methodology applied and the results of the excavations, geophysical and remote sensing research of barrow cemeteries in Wielkopolska (Poland) and Maramureş (Romania) have been presented. The preliminary results of isotopic analyses of human remains from Poland and Hungary have been characterised.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pospieszny, Łukasz. (2013). Neolit i epoka brązu w Europie Środkowej w świetle poznańskich badań na cmentarzyskach. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 235-245. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.13
Dział
Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś

Referencje

 1. Asam T., Grupe G., Peters J. 2006 Menschliche Subsistenzstrategien im Neolithikum: Eine Isotopenanalyse bayerischer Skelettfunde, Anthropologischer Anzeiger 64 (1), s. 1–23.
 2. Cwaliński M. 2010 Kurhan w kulturze mogiłowej. Analiza konstrukcji na podstawie cmentarzysk ze Śląska i Wielkopolski, Poznań [maszynopis pracy licencjackiej, Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 3. Cwaliński M. 2012 Kultura mogiłowa po dwóch stronach Sudetów. Próba analizy porównawczej kurhanowego obrządku pogrzebowego kultur mogiłowych z terenów południowo-zachodniej Polski oraz zachodnich Czech, Poznań [maszynopis pracy magisterskiej, Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 4. Cwaliński M., Niebieszczański J. 2012 The Tumulus Culture Burial Mounds in Southwestern Poland. Construction of the Barrows and their Place in the Landscape [w:] Collapse or Continuity? Environment and Development of Bronze Age Human Landscapes, red. J. Kneisel, W. Kirleis, M. Dal Corso, N. Taylor, V. Tiedtke, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 205, Bonn, s. 235–256.
 5. Czebreszuk J. 1996 Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu, Poznań.
 6. Czebreszuk J. 2001 Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury, Poznań.
 7. Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. 2014a Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn, Fontes Archeologici Posnanienses 49, s. 157–175.
 8. Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. 2014b Badania nad krajobrazem kulturowym z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim [w:] Pamięć krajobrazu, red. B. Frydryczak, Poznań [w druku].
 9. Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. 2014c Model non-invasive research in forested areas – The Krotoszyn Forest. From the studies on the transformation of cultural landscape in the prehistory of Greater Poland, Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege [w druku].
 10. Harrison R., Heyd V. 2007 The Transformation of Europe in the Third Millennium BC: the example of ‘Le Petit-Chasseur I + III’ (Sion, Valais, Switzerland), Praehistorische Zeitschrift 82, s. 129–214.
 11. Horváth T. 2011 Hajdúnánás-Tedej-Lyukas halom – The Interdisciplinary Survey of a Typical Kurgan from the Great Plain Region: a Case Study (The Revision of the Kurgans From the Territory of Hungary) [w:] Kurgan Studies: An environmental archaeological multiproxy study of burial mounds of the Eurasian steppe zone, red. A. Barczy, Á. Pető, BAR International Series 2238, Oxford, s. 71–131.
 12. Horváth T., Dani J., Pető Á., Pospieszny Ł., Svingor É.S. 2013 Multidisciplinary Contributions to the Study of Pit Grave Culture Kurgans of the Great Hungarian Plain [w:] Transition to the Bronze Age: Interregional Interaction and Socio- Cultural Change at the Beginning of the Third Millennium BC in the Carpathian Basin and Surrounding Regions, red. V.M. Heyd, G. Kulcsár, V. Szeverényi, Budapest, s. 153–179.
 13. Jaeger M., Pospieszny Ł. 2011a Nieinwazyjne badania weryfikacyjne kurhanów kultury mogiłowej na stanowisku Smoszew 1 (pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie) [Sum.: Non-invasive verifications of barrows of the Tumulus culture on the site Smoszew 1 (Krotoszyn distr., Wielkopolska province)] [w:] Materiały z konferencji „Kopce neolityczne i z początków epoki brązu w świetle nowych i najnowszych badań, red. H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak, Kraków, s. 419–434.
 14. Jaeger M., Pospieszny Ł. 2011b Tumulus Culture Barrows in the Polish Lowlands. The Case of the Cemetery in Smoszew [w:] Ancestral Landscapes. Burial Mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic, 4th-2nd millenium B.C.), red. E. Borgna, S. Müller Celka, Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 58, Lyon, s. 97–106.
 15. Jovanović B. 1993 Silver in the Yamna (Pit-Grave) Culture in the Balkans, Journal of Indo-European Studies 21 (3/4), s. 207–214.
 16. Kacsó C. Metzner-Nebelsick C., Nebelsick L.D. 2011 New work at the Late Bronze Age Tumulus Cemetery of Lăpuş in Romania [w:] Ancestral Landscapes. Burial Mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic, 4th-2nd millenium B.C.), red. E. Borgna, S. Müller Celka, Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 58, Lyon, s. 341–354.
 17. Kasprolewicz P. 2013 Zróżnicowanie przestrzenne cech litologicznych, geochemicznych i geomagnetycznych kurhanu kultury mogiłowej w Smoszewie (południowa Wielkopolska), Poznań [maszynopis pracy magisterskiej, Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 18. Kneisel J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Holst M.K. 2010 Ausgrabungen in Smoszew, gm. Krotoszyn, Großpolen Fpl. 1. Sommer 2009 – Ein mittelbronzezeitlicher Grabhügel, Starigard 2008/2009, s. 39–43.
 19. Kostrzewski J. 1922–1924 Kurhany z II okresu epoki brązowej w okolicy Krotoszyna i Ostrowa, Przegląd Archeologiczny 2, s. 259–274.
 20. Kristiansen K. 1998 Europe Before History, Cambridge.
 21. Kristiansen K., Larsson T.B. 2005 The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge.
 22. Lanting J.N., van der Plicht J. 1998 Reservoir effects and apparent 14C-ages, The Journal of Irish Archaeology 9, s. 151–164.
 23. Niebieszczański J. 2010 Geomorfologia stanowiska ze starszej epoki brązu w Smoszewie (gm. Krotoszyn, woj. wielkopolskie), Poznań [maszynopis pracy licencjackiej, Biblioteka Instytutu Prahistorii UAM].
 24. Pospieszny Ł. 2009 Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach, Poznań.
 25. Pospieszny Ł. 2012 Praktyki ceremonialne na Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły w III tys. przed Chr., Poznań [maszynopis pracy doktorskiej, Instytut Prahistorii UAM].
 26. Pospieszny Ł. 2014 Freshwater reservoir effect and the radiocarbon chronology of the cemetery in Ząbie, Poland [w druku].
 27. Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Frei K.M., Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M., Price D.T., Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. 2014 Remains of a late Neolithic barrow in Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life practice of the early Corded Ware societies in the Polish Lowland [w przygotowaniu].
 28. Primas M. 1996 Velika Gruda I - Hügelgräber des frühen 3. Jahrtausends v. Chr. Im Ardiagebiet – Velika Gruda, Mala Gruda und ihr Kontext, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 32, Bonn.
 29. Szumotalska A. 2012 Wpływ pradziejowej działalności człowieka na przekształcenia pokrywy glebowej na stanowisku archeologicznym w Smoszewie (woj. wielkopolskie), Toruń [maszynopis pracy licencjackiej, Biblioteka Instytutu Archeologii UMK].
 30. Ziąbka L., Maryniak B. 1996 Archeologiczny rezerwat kurhanowy w Gliśnicy koło Odolanowa, Kronika Wielkopolski 2 (77), s. 110–112.