Osadnictwo późnomeozolityczne na stanowisku 29 w Kopanicy, gm. Siedlec

Main Article Content

Przemysław Bobrowski
Iwona Sobkowiak-Tabaka

Abstrakt

Kopanica, site 29, is situated on the eastern edge of a former glacial trough, which now channels the Obra River north, and the latitudinal Warsaw-Berlin ice marginal valley. 2003 archaeological excavations at the site revealed evidence of intensive Late Mesolithic settlement. Trenches located on the sandy and gravel fluvial terrace of the Obra and in the zone of biogenic sediments yielded a substantial flint assemblage and remains of a dwelling structure sunken into the ground. The structure was radiocarbon dated owing to a fragment of a burnt animal bone from the fill deposit. The radiocarbon date coincides with the results of technological and typological analyses of the flint inventory. The Mesolithic settlement at the site can accordingly be attributed to a stay of a group representing the Chojnice–Pieńków (post-Maglemose) culture in the second half of the Atlantic period.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bobrowski, P., & Sobkowiak-Tabaka, I. (2016). Osadnictwo późnomeozolityczne na stanowisku 29 w Kopanicy, gm. Siedlec. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 9-34. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.01
Dział
Metody – Studia – Dyskusje

Referencje

 1. Bagniewski Z. 1977 Mezolityczne obiekty mieszkalne i gospodarcze z terenu Polski południowo-zachodniej. Archeologia Polski, 22(1), s. 35–70.
 2. Bagniewski Z. 1979 Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie Swornegaci, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 20, s. 21–29.
 3. Bagniewski Z. 1987 Mezolityczne społeczności myśliwsko-rybackie południowej części Pojezierza Kaszubskiego. Studia Archeologiczne, 17, Wrocław.
 4. Bagniewski Z. 1999 Mezolityczna enklawa osadnicza na Polanie Łęczyckiej (Pojezierze Dobiegniewskie). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 5. Bronk Ramsey C., Lee S. 2013 Recent and planned development of the program OxCal. Radiocarbon, 55, s. 3–4.
 6. Brzozowski J., Siemaszko J. 1995 The Mesolithic site at Miłuki – research results. W: Recent Research on the Stone and Early Bronze Ages in the South-eastern Subbalticum: Papers of International Conference. Supraśl (Poland), September 1994.
 7. Bobrowski P. 1996 Stanowisko mezolityczne Wojnowo, stan. 3, gm. Kargowa, woj. zielonogórskie. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 4, s. 5–22.
 8. Bobrowski P. 2000 Inwentarze krzemienne z badań powierzchniowych stanowisk z epoki kamienia Ziemi Lubuskiej, Pojezierza Wielkopolskiego i Leszczyńskiego. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 5, s. 153–195.
 9. Bobrowski P., Sobkowiak-Tabaka I. 2016 Kopanica, stan. 29, gm. Siedlec. W: M. Kobusiewicz (red.), 10 tysięcy lat osadnictwa w Regionie Wojnowa. Arkadia łowców-zbieraczy (w druku).
 10. Domańska L. 1992 Udział komponentu maglemoskiego w rozwoju kulturowym późnomezolitycznych społeczeństw Pomorza w świetle badan na stanowisku Jastrzębia Góra 4, woj. Gdańsk. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 16, 61–69.
 11. Galiński T. 1992 Mezolit Pomorza. Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 12. Galiński T. 2002 Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy. Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 13. Galiński T. 2007 Rotnowo: stanowisko paleolityczne i mezolityczne w dolinie Lubieszowej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 14. Jensen O.L. 2009 Dwellings and graves from the Late Mesolithic site of Nivå 10, eastern Denmark. W: S.B. McCarten, R. Schulting, G. Warren, P. Woodman (red.), Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh 126 International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast, 2005 (s. 465–472). Oxford: Oxbow Books.
 15. Kabaciński J. 2008 Łowcy – zbieracze epoki polodowcowej. W: M. Kobusiewicz (red.), Pradzieje Wielkopolski (s. 121–146). Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 16. Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. 2010 Osadnictwo mezolityczne. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim (s. 63–74). Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 17. Kobusiewicz M. 1970 Mezolit schyłkowy w środkowozachodniej Wielkopolsce. Światowit, 31(1969), s. 101–189.
 18. Kobusiewicz M. 1999 Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 19. Kobusiewicz M., Kabaciński J. 1991 Late Mesolithic dwelling object in Pomorsko (Western Poland). Przegląd Archeologiczny, 38, s. 5–15.
 20. Kondracki J. 2009 Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Kozłowski J.K., Kozłowski S.K. 1977 Epoka kamienia na ziemiach polskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 22. Krzyszowski A. 1997 Obozowisko mezolityczne z pierwszej połowy okresu atlantyckiego w Puszczykowie, w województwie poznańskim. Fontes Archaeologici Posnaniesis, 38, s. 13–40.
 23. Marciniak M. 1998 Pradzieje regionu brodnickiego. W: J. Drygała (red.), Brodnica siedem wieków miasta (s. 67–80). Brodnica: Rada Miejska w Brodnicy.
 24. Ruta S. 1997 Materiały krzemienne z późnomezolitycznego stanowiska Jastrzębia Góra 4, województwo gdańskie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 21, s. 7–30.
 25. Schild R. 2001 Three reasons why it is likely that the early Mesolithic population in Poland was not aboriginal. W: B. Ginter, B. Drobniewicz, B. Kazior, M. Nowak, M. Połtowicz (red.), Problemy epoki kamienia na obszarze starego świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi K. Kozłowskiemu (s. 229–233). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 26. Schild R., Marczak M., Królik H. 1975 Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 27. Starkel L., Michczyńska D.J., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A. 2013 Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. Geochronometria, 40(1), s. 1–21.
 28. Więckowska H. 1975 Mezolit w Polsce. W: W. Chmielewski, W. Hensel (red.), Prahistoria ziem polskich (t. 1). Paleolit i mezolit (s. 345–409). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.