Pressto.

Nagłowek strony

Vol 21 (2016)

Spis treści

Metody – Studia – Dyskusje

Osadnictwo późnomeozolityczne na stanowisku 29 w Kopanicy, gm. Siedlec PDF
Przemysław Bobrowski, Iwona Sobkowiak-Tabaka 9-34
Uwagi o rzeźbie greckiej i nowych kierunkach jej badań PDF
Ewa Bugaj 35-54
Teoria centrum – peryferii Immanuela Wallersteina i jej recepcja w archeologii PDF
Adriana Ciesielska 55-82
Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 4 w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska i ich znaczenie dla wiedzy o środkowym neolicie Dolnego Nadodrza PDF
Marcin Dziewanowski, Katarzyna Pyżewicz 83-122
Vitis vini fera sylvestris i vitis vinifera sativa. Udomowienie i upowszechnienie się uprawy winorośli w starym świecie na podstawie badań archeologicznych i paleobotanicznych PDF
Agnieszka Góralczyk 123-148
Rola Nefertiti w religii i polityce okresu amarneńskiego PDF
Maria Kloska 149-175
Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko- -pomorskie) PDF
Dawid Kobiałka, Mikołaj Kostyrko, Kornelia Kajda 177-200
Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika kamionkowa z posesji przy ul. ks. Posadzego 5 w Poznaniu – z badań przeprowadzonych w latach 2010–2011 PDF
Andrzej Kowalczyk 201-212
Datowanie radiowęglowe grobów komorowych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Sowinkach (stan. 23a) w Wielkopolsce PDF
Andrzej Krzyszowski, Dariusz Błaszczyk 214-234
Skarb z epoki brązu z Bolesławca, pow. wieruszowski PDF
Ireneusz Marchelak, Leszek Ziąbka 235-311
Tożsamość upamiętniona w przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w rotundzie w Salonikach w Grecji PDF
Magdalena Domicela Matczak 313-338
Teoria archeologii w ujęciu Lwa Samuiloviča Klejna na tle naukowej biografii PDF
Danuta Minta-Tworzowska 339-354
Zarys środowisk sedymentacyjnych w dolinie Anthemousa (północna Grecja). Wstępne wyniki badań geoarcheologicznych w ramach projektu Anthemous Valley Archaeological Project PDF
Jakub Niebieszczański 355-374
Poszukiwanie znaczeń sztuki naskalnej na podstawie badań poświęconych współczesnej twórczości dzieci PDF
Marek Pankiewicz 375-388
Upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego regionu Bobolic: realizacje i propozycje . PDF
Michał Pawleta 389-413
Jednosieczny miecz ze scytyjskiego grobu koło Myrne, stepy ukraińskie PDF
Oleksandr Shelekhan 415-435
Biologia versus kultura. Przegląd bioewolucyjnych i kulturowych teorii wojny w przedpaństwowych społecznościach pradziejowych PDF
Rafał Skrzyniecki, Jan Romaniszyn 437-458
Ze studiów nad obrządkiem pogrzebowym społeczności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Przykład cmentarzyska w Palędziu Kościelnym (stan. 1) w powiecie mogileńskim PDF
Andrzej Smaruj 459-490
Rola i pozycja społeczna kobiet we wczesnej epoce żelaza przez pryzmat zmian w rytuałach pogrzebowych – na przykładzie Wielkopolski PDF
Justyna Żychlińska 491-503
Popielnica – ubranie zmarłego? Stratyfikacja społeczna ludności Wielkopolski w świetle istnienia dwóch odmian urn w okresie wpływów rzymskich PDF
Daniel Żychliński 505-519

RECENZJE

Olgierd Ławrynowicz, Joanna Żelazko (red.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź 2015 PDF
Dawid Kobiałka 523-528
Damian Waszak (red.) Celtica studia z dziejów Celtów tom II, Tetragon, Kalisz – Warszawa 2014 PDF
Andrzej Michałowski 529-531
Emmanuel Anati (red.), meaning of abstract signs?, Expression 2016, nr 13 PDF
Danuta Minta-Tworzowska 533-538


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo