Upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego regionu Bobolic: realizacje i propozycje .

Main Article Content

Michał Pawleta

Abstrakt

This paper sets out to present how the research results and knowledge of the archaeological heritage of the Bobolice Region were disseminated under the project ‘Non-invasive surveying of the potential of archaeological resources in the Bobolice region, West Pomerania Province’ and offers further propositions in this regard. One of the project’s essential objectives was to determine how we can use information generated through non-invasive research methods for the dissemination and popularisation of the archaeological heritage resources to the general public and how to exploit them for the development of tourism in this region of Poland.

This paper provides an overview of the basic principles of the dissemination of knowledge about the cultural and/or archaeological heritage. It discusses the key initiatives in the field carried out during the project. These included a seminar, a popular science conference, lessons at schools, promotional activities and publications. Among others, the project sought to specify the possibilities for a potential use of certain archaeological structures and sites, through actions aimed at their dissemination and making them available to the general public, and a possible use in the development of archaeological tourism in the region. The recommendations presented here should be seen merely as suggestions for potential activities centred on the archaeological heritage resources in the Bobolice region.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawleta, M. (2016). Upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego regionu Bobolic: realizacje i propozycje . Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 389-413. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.15
Dział
Metody – Studia – Dyskusje

Referencje

 1. Borkowski J., Kuczkowski A. 2013 Poza szlakiem. Źródła archeologiczne do dziejów małych miast Pomorza Środkowego. Cz. 1, B. woj. koszalińskie. Koszalin: Muzeum w Koszalinie.
 2. Borkowski J., Kasprzak A., Kuczkowski A. 2015 Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie. W: M. Pawleta, R. Zapłata (red.), Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości (s. 27–48). Lublin: Wydawnictwo E-naukowiec.
 3. Broński K. 2006 Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 706, s. 7–26.
 4. Carman J. 2005 Against Cultural Property. Archaeological Heritage and Ownership. London: Duckworth.
 5. Chowaniec R. 2010 Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji. Warszawa: Instytut Archeologii UW.
 6. Chowaniec R. 2013 Rozwój edukacji muzealnej. Od wystawiania przedmiotów na agorach i forach po hologramy i kody QR. W: U. Wróblewska, K. Radłowska (red.), Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne (s. 15–28). Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
 7. Chudziak W., Kaźmierczak R., Niegowski J. 2011 Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2006–2009). Toruń: Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 8. Ciejka K. 2012 Using the Social Media and New Technologies in the Popularization and Promotion of Archeology. W: W. Więckowski, R. Chowaniec (red.), Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization (BAR International Series 2443, s. 53–58). Oxford: Archaeopress.
 9. Corbishley M. 2011 Pinning Down the Past: Archaeology, Heritage, and Education Today. Woodbridge: The Boydell Press.
 10. Członkowski D. 1969a Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych grodziska nad Radwią, Stare Borne, pow. Koszalin, stanowisko 1, w latach 1967 i 1968. W: F. Lachowicz (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie woj. koszalińskiego w latach 1967–1968 (s. 130–141). Koszalin: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
 11. Członkowski D. 1969b Sprawozdanie z ratowniczych badań na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym w Żydowie, pow. Sławno, stanowisko 1 w 1968 r. W: F. Lachowicz (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie woj. koszalińskiego w latach 1967–1968 (s. 142–145). Koszalin: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
 12. Jameson J.H. Jr. (red.) 1997 Presenting Archaeology to the Public: Digging for Truths. Walnut Creek: Altamira Press.
 13. Giaccardi E. (red.) 2012 Heritage and Social Media: Understanding Heritage in a Participatory Culture. London, New York: Routledge.
 14. Jaskanis J. 1999 Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce w latach 1964–1990. Uwagi uczestnika zdarzeń. W: Z. Kobyliński, J. Wysocki (red.), Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku (s. 173–188). Warszawa: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
 15. Józefowska M. 2002 Chronić czy udostępniać?: głos konserwatorski w sprawie użytkowania obiektów archeologicznych. W: W. Rączkowski, J. Sroka (red.), De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej (s. 79–86). Sławno: Fundacja Dziedzictwo.
 16. Kaźmierczak P., Zapłata R. 2015 Wyniki weryfikacyjnych badań powierzchniowych rejonu Bobolic w 2015 roku. W: M. Pawleta, R. Zapłata (red.), Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości (s. 49–73). Lublin: Wydawnictwo E-naukowiec.
 17. Kleist von D. 1955 Die urgeschichtlichen Funde des Kreises Schlawe. Hamburg: Museum für Völkerkunde.
 18. Kobyliński Z. 2001 Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego. Warszawa: Fundacja Res Publica Multiethnica, IAiE PAN.
 19. Kobyliński Z. 2009a Własność dziedzictwa archeologicznego: idee – problemy – kontrowersje. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 20. Kobyliński Z. 2009b Archeologia wobec wyzwań współczesności. W: M. Brzostowicz (red.), Archeologia polska i jej czasy (s. 103–131). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 21. Koźniewski P. 2014 Smartfony i tablety w popularyzacji archeologii. W: S. Ździebłowski (red.), Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach (s. 69–86). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 22. Lytras M., Ordonez De Pablos P., Damiani E., Diaz L. (red.) 2011 Digital Culture and E-Tourism: Technologies, Applications and Management. Hershey: IGI Global.
 23. Łosiński W., Olczak J., Siuchniński K. 1971 Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego (t. 4). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 24. Malinowska-Sypek A., Sypek R., Sukniewicz D. 2010 Przewodnik archeologiczny po Polsce. Warszawa: Arkady.
 25. McGimsey C. 1972 Public archaeology. New York, London: Seminar Press.
 26. Okamura K., Matsuda A. (red.) 2011 New Perspectives in Global Public Archaeology. New York: Springer.
 27. Olczak J., Siuchniński K. 1968 Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego (t. 2). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 28. Pawleta M. 2015a Dziedzictwo archeologiczne we współczesnych strategiach popularyzatorskich. W: M. Pawleta, R. Zapłata (red.), Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości (s. 279–305). Lublin, Poznań: E-Naukowiec.
 29. Pawleta M. 2015b Dziedzictwo archeologiczne rejonu Bobolic. Informator. Poznań, Bobolice. On-line: http://archeo.edu.pl/bobolice/broszura2.pdf, dostęp: 25.10.2016 r.
 30. Pawleta M., Zapłata R. (red.) 2015 Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości. Lublin: Wydawnictwo E-naukowiec. Online: http://e-naukowiec.eu/nieinwazyjne-rozpozna nie-zasobow-dziedzictwa archeologicznego-potencjal-i-mozliwosci/, dostęp: 25.10.2016 r.
 31. Piwocki K. 1961 Zabytek, rezerwat, park kultury – muzeum w plenerze. Ochrona Zabytków, 14(3–4), s. 3–4.
 32. Pluta-Olearnik M. 2010 Zmiany strategii marketingowych w dobie społeczeństwa informacyjnego. Prace Instytutu Lotnictwa, 208, 11−29.
 33. Przyborowska-Klimczak A. 2010 Dziedzictwo kultury. W: K. Zeidler (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć (s. 38–41). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 34. Purchla J. (red.) 2008 Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków. Online: http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDziedzictwo/dziedzictwo_raport_w.pelna(1).pdf, dostęp: 25.10.2016 r.
 35. Rajewski Z. 1968 Rezerwaty archeologiczne i muzea na wolnym powietrzu. Archeologia Polski 13(2), s. 429–441.
 36. Rajewski Z. 1980 Rezerwaty archeologiczne w Polsce – problem definicji i liczby. Ochrona Zabytków 33(4), 292–298.
 37. Rączkowski W. 2002 Archeologia w krajobrazie kulturowym: zagrożenia czy szanse. W: W. Rączkowski, J. Sroka (red.), De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej (s. 69–78). Sławno: Fundacja Dziedzictwo.
 38. Schofield J. 2008 Heritage management, theory and practice. W: G. Fairclough, R. Harrison, J.H. Jr. Jameson, J. Schofield (red.), The heritage reader (s. 15–30). London, New York: Routledge.
 39. Stone P., Hui Z. (red.) 2014 Sharing Archaeology: Academe, Practice and the Public. New York: Routledge.
 40. Sullivan S., Mackay R. (red.) 2012 Archaeological Sites: Conservation and Management. Los Angeles: Getty Conservation Institute.
 41. Underhill A.P., Salazar L.C. (red.) 2016 Finding Solutions for Protecting and Sharing Archaeological Heritage Resources. New York: Springer.
 42. Wołągiewicz R., Hahuła K. 2000 Grzybnica: kamienne kręgi Gotów. Koszalin: Muzeum w Koszalinie.
 43. Wróblewska L. 2008 „Sobota na grodzisku”… kłopotliwy podarunek? W: W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura ziemi sławieńskiej. Tom VII. Gmina Sławno (s. 327–340). Sławno: Fundacja Dziedzictwo.
 44. Wrzesiński J. 2008 Archeologia: poznanie – popularyzacja – turystyka. W: H. Machajewski (red.), Wielkopolska w dziejach: archeologia o regionie (s. 173–184). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.