Pressto.

Nagłowek strony

Ze studiów nad obrządkiem pogrzebowym społeczności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Przykład cmentarzyska w Palędziu Kościelnym (stan. 1) w powiecie mogileńskim

Andrzej Smaruj

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/fpp.2016.21.18

Abstrakt


This paper presents the results of archaeological excavations at the burial mound cemetery used by a Wielbark culture community at Palędzie Kościelne, in the Gniezno Lake District. The sources provide further contribution to a better understanding of the funeral rites of the communities occupying north-east Wielkopolska during the Roman Iron Age.


Słowa kluczowe


Roman Iron Age; cemetery; burial mound; funeral riteS; Wielbark culture; Palędzie Kościelne; Gniezno Lake District

Pełny tekst:

Bibliografia


Bednarczyk J., Sujecka A. 2004 Młodszy okres przedrzymski i rzymski. W: J. Bednarczyk, A. Kośko (red.), Od długiego domu pierwszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno–Włocławek i Mogilno Wydartowo (s. 399–454). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Bokiniec E. 2008 Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Dulkiewicz A. 2009 Szpile rogowe i kościane kultury przeworskiej na terenie Polski: typologia, chronologia i rozmieszczenie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 15, 209–235.

Gałęzowska A. 2007 Obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej w Wielkopolsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archeologica, 25, s. 155–234.

Głogowski Z., Ignaczak M. 2004 Kultura łużycka. W: J. Bednarczyk, A. Kośko (red.), Od długiego domu pierwszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno–Włocławek i Mogilno–Wydartowo (s. 373 397). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Grygiel R. 1995 Sytuacja kulturowa w późnym okresie halsztackim i wczesnym lateńskim w rejonie Brześcia Kujawskiego. W: T. Węgrzynowicz i in. (red.), Kultura pomorska i grobów kloszowych. Razem czy osobno? (s. 319–358). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Makiewicz T. 1991 Wyniki badań kurhanu kultury wielbarskiej w Łężcach na terenie północno-zachodniej Wielkopolski. Sprawozdania Archeologiczne, 43, s. 265–279.

Machajewski H. 1980 Kultura wielbarska a kultura przeworska w Wielkopolsce. Fontes Archaeologici Posnanienes, 29, s. 49–64.

Machajewski H. 1998 Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, im ostlichen Teil Mitteleuropas. W: J. Kunow (red.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.–28 Mai 1997 in Klein Machnow, Land Brandenburg (s. 187–196). Wunstorf: Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte.

Kondracki J. 1994 Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kostrzewski J. 1956 Wielkopolska w pradziejach (wyd. III). Warszawa – Wrocław: Zakład Imienia Ossolińskich.

Prinke A, Wiślański T. 1973 Materiały do osadnictwa w epoce kamienia na terenie powiatu mogileńskiego. Fontes Archeologici Posnanienis, 23.

Skorupka T. 2001 Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.). W: M. Chłodnicko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego (t. 2, Wielkopolska, cz. 3). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Skorupka T., Strzyżewski C. 2006 Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Imielnie, stan. 33, woj. wielkopolskie. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 42, s. 97–124.

Schuster J. 2006 O późnych zapinkach kapturkowych (A II 41). Wiadomości Archeologiczne, 43, s. 101–120.

Szałkowska-Łoś J, Łoś J. 2013 Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim. Bydgoszcz-Pękowice: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO.

Tempelmann-Mączyńska M. 1985 Die Perlen der romanischen Kaiserzeit und der fruhen Phase den Volkerwanderungzeit im mitteleuropaischen Barbaricum. Mainz am Rein: Verlag Philipp Von Zabern.

Tempelmann-Mączyńska M. 1989 Das Frauentrachtzubechor das mittel- und ost-europäischen Barbaricum in der romanischen Kaiserzeit. Kraków.

Wiloch R. 1995 Klamry do pasa kultury oksywskiej. Pomorania Antiqua, 16, s. 9–60.

Wiślański T. 1966 Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Wołągiewicz R. 1977 Kręgi kamienne w Grzybnicy. Koszalin: Muzeum Okręgowe w Koszalinie.

Wołągiewicz R. 1993 Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szczecin: Muzeum Narodowe.

Wołągiewicz R. 1995 Lubowidz. Ein birituelles Graberfeld der Wielbark – Kultur aus Zeit vom Ende des 1. Jhs. v. Chr. bis zum Anfag des 3 Jhs. n. Chr. Kraków: Monumenta Archaeologica Barbarica.

Żychliński D. 2007 W kwestii wzajemnych oddziaływań obrządków pogrzebowych kultur przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej (s. 513–526). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.

Żychliński D. 2014 Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce. Zielona Góra – Gniezno: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 74 PDF - 100

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017