Ze studiów nad obrządkiem pogrzebowym społeczności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Przykład cmentarzyska w Palędziu Kościelnym (stan. 1) w powiecie mogileńskim

Main Article Content

Andrzej Smaruj

Abstrakt

This paper presents the results of archaeological excavations at the burial mound cemetery used by a Wielbark culture community at Palędzie Kościelne, in the Gniezno Lake District. The sources provide further contribution to a better understanding of the funeral rites of the communities occupying north-east Wielkopolska during the Roman Iron Age.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smaruj, A. (2016). Ze studiów nad obrządkiem pogrzebowym społeczności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Przykład cmentarzyska w Palędziu Kościelnym (stan. 1) w powiecie mogileńskim. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 459-490. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.18
Dział
Metody – Studia – Dyskusje

Referencje

 1. Bednarczyk J., Sujecka A. 2004 Młodszy okres przedrzymski i rzymski. W: J. Bednarczyk, A. Kośko (red.), Od długiego domu pierwszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno–Włocławek i Mogilno Wydartowo (s. 399–454). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 2. Bokiniec E. 2008 Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu.
 3. Dulkiewicz A. 2009 Szpile rogowe i kościane kultury przeworskiej na terenie Polski: typologia, chronologia i rozmieszczenie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 15, 209–235.
 4. Gałęzowska A. 2007 Obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej w Wielkopolsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archeologica, 25, s. 155–234.
 5. Głogowski Z., Ignaczak M. 2004 Kultura łużycka. W: J. Bednarczyk, A. Kośko (red.), Od długiego domu pierwszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno–Włocławek i Mogilno–Wydartowo (s. 373 397). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 6. Grygiel R. 1995 Sytuacja kulturowa w późnym okresie halsztackim i wczesnym lateńskim w rejonie Brześcia Kujawskiego. W: T. Węgrzynowicz i in. (red.), Kultura pomorska i grobów kloszowych. Razem czy osobno? (s. 319–358). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
 7. Makiewicz T. 1991 Wyniki badań kurhanu kultury wielbarskiej w Łężcach na terenie północno-zachodniej Wielkopolski. Sprawozdania Archeologiczne, 43, s. 265–279.
 8. Machajewski H. 1980 Kultura wielbarska a kultura przeworska w Wielkopolsce. Fontes Archaeologici Posnanienes, 29, s. 49–64.
 9. Machajewski H. 1998 Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, im ostlichen Teil Mitteleuropas. W: J. Kunow (red.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.–28 Mai 1997 in Klein Machnow, Land Brandenburg (s. 187–196). Wunstorf: Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte.
 10. Kondracki J. 1994 Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kostrzewski J. 1956 Wielkopolska w pradziejach (wyd. III). Warszawa – Wrocław: Zakład Imienia Ossolińskich.
 12. Prinke A, Wiślański T. 1973 Materiały do osadnictwa w epoce kamienia na terenie powiatu mogileńskiego. Fontes Archeologici Posnanienis, 23.
 13. Skorupka T. 2001 Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.). W: M. Chłodnicko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego (t. 2, Wielkopolska, cz. 3). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 14. Skorupka T., Strzyżewski C. 2006 Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Imielnie, stan. 33, woj. wielkopolskie. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 42, s. 97–124.
 15. Schuster J. 2006 O późnych zapinkach kapturkowych (A II 41). Wiadomości Archeologiczne, 43, s. 101–120.
 16. Szałkowska-Łoś J, Łoś J. 2013 Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim. Bydgoszcz-Pękowice: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO.
 17. Tempelmann-Mączyńska M. 1985 Die Perlen der romanischen Kaiserzeit und der fruhen Phase den Volkerwanderungzeit im mitteleuropaischen Barbaricum. Mainz am Rein: Verlag Philipp Von Zabern.
 18. Tempelmann-Mączyńska M. 1989 Das Frauentrachtzubechor das mittel- und ost-europäischen Barbaricum in der romanischen Kaiserzeit. Kraków.
 19. Wiloch R. 1995 Klamry do pasa kultury oksywskiej. Pomorania Antiqua, 16, s. 9–60.
 20. Wiślański T. 1966 Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 21. Wołągiewicz R. 1977 Kręgi kamienne w Grzybnicy. Koszalin: Muzeum Okręgowe w Koszalinie.
 22. Wołągiewicz R. 1993 Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szczecin: Muzeum Narodowe.
 23. Wołągiewicz R. 1995 Lubowidz. Ein birituelles Graberfeld der Wielbark – Kultur aus Zeit vom Ende des 1. Jhs. v. Chr. bis zum Anfag des 3 Jhs. n. Chr. Kraków: Monumenta Archaeologica Barbarica.
 24. Żychliński D. 2007 W kwestii wzajemnych oddziaływań obrządków pogrzebowych kultur przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej (s. 513–526). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.
 25. Żychliński D. 2014 Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce. Zielona Góra – Gniezno: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.