Wybrane aspekty aktywności edukacyjnej i zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami
PDF

Słowa kluczowe

people with disabilities
vocational activity
professional counseling
education
quality of life
barriers
stereotypes

Jak cytować

Jarmużek, J. (2018). Wybrane aspekty aktywności edukacyjnej i zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 125–140. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.07

Abstrakt

The aim of the publication is to present selected aspects of starting adult life by the people with disabilities. Young adults, entering adult life, verify their plans and life goals, and tries to fulfill the life tasks typical of this stage in a satisfactory way. In certain special situations (such as disability), meeting these challenges can be difficult. The article will discuss selected aspects of the educational and occupational activity of young people with disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.07
PDF

Bibliografia

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) GUS, 2016, http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnoscibael/ [dostęp: 20.05.2016].

Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, Pentor Research International, http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_CZESC_1z6_final.pdf [dostęp: 20.05.2016].

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i Spółka, Poznań 2008.

Brzezińska A.I., Piotrowski K., Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności – wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe, Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica” 2008.

Brzezińska A., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M., Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?, „Nauka” 2011, 4.

Brzezińska A., Psychologiczne portrety człowieka, GWP, Gdańsk 2015.

Dykcik W., Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Edukacja w zarysie, Raport, OECD 2015, http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en [dostęp: 20.05.2016].

Fatyga B., Balcerzak-Paradowska B., Biała księga młodzieży polskiej. Diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, Wydawnictwo MENiS, Warszawa 2004.

Garbat M., Paszkowicz M.A., Studenci z niepełnosprawnościami w polskich szkołach wyższych, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2015, 3, 10,

Harwas-Napierała B., Dorosłość jako spełnienie. Drogi i zagrożenia rozwoju człowieka w okresie dorosłości, Libron, Kraków 2012.

Jarmużek J., Rozwojowe implikacje dorosłości, [w:] Edukacja. Uniwersytet. Oświata dorosłych, red. W. Ambrozik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Kalita J., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów, Bezrobocie. Co robić?, Wydawnictwo FISE, Warszawa 2006.

Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

Majewski T., Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? poradnik dla pracodawców, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2007.

Miłkowska G., Aspiracje życiowe studentów niepełnosprawnych, [w:] Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, red. H. Ochonczenko, G. Miłkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Nowicka A., Przestrzeganie przez niepełnosprawnych studentów postaw wobec ich osoby koleżanek i kolegów z roku, [w:] Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, red. H. Ochonczenko, G. Miłkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Ochonczenko H., Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gospodarczych w Polsce, [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, red. J. Bąbka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

Piekarzewska M., Zajenkowska-Kozłowska A. Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r., GUS, 2015, Wydział Statystyki Zdrowia Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.

Raport Integracji Niepełnosprawni – Normalna sprawa, Warszawa 2002, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1402 [dostęp: 20.05.2016].

Raporty GUS poświęcone edukacji w Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ [dostęp: 20.05.2016].

Raszeja-Ossowska I., Młodzi – niepełnosprawni Sytuacja społeczna i zawodowa, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013.

Rutkowska E., Rakowska J., Bariery w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, W: M. Piasecki i J. Śliwak (red.). Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Norbertinum, Lublin 2008.

Struck-Peregończyk M., Czynniki kształtujące aktywność zawodową młodych osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] Polscy Niepełnosprawni pomiędzy deklaracjami, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, D. Żuchowskiej- Skiby, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.

Witek A., Kazanowski Z., Możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w roli studentów uczelni wyższych. Komunikat z badań, [w:] Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, red. Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.