Pressto.

Nagłowek strony

Nr 13 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁY

Studia na kierunku pedagogika specjalna jako przestrzeń czytania naukowego PDF
Sławomira Sadowska 9–27
Wyznaczniki kształtujące sytuację ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej i integracyjnej – analiza dostępnych badań PDF
Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało 29–48
Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium przypadku osoby z niepełnosprawnością PDF
Zenon Gajdzica 49–66
Kategorie zdrowia, choroby w kontekście niepełnosprawności – ujęcie teoretyczne PDF
Beata Antoszewska, Urszula Bartnikowska 67–86
Interpretowanie i konstruowanie swojej dorosłości z perspektywy osób niepełnosprawnych PDF
Iwona Myśliwczyk, Katarzyna Ćwirynkało 87–101
Oczekiwania rodziców wobec edukacji seksualnej dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną PDF
Marzena Buchnat, Katarzyna Waszyńska 103–123
Wybrane aspekty aktywności edukacyjnej i zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami PDF
Joanna Jarmużek 125–140
Autonómnosť a profesionalita učiteľa v rámci interakcie učiteľ – žiak PDF
Tina Hudáková 143–157


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo