Autonómnosť a profesionalita učiteľa v rámci interakcie učiteľ – žiak
PDF

Słowa kluczowe

teacher
beginning teacher
independence
professional behaviour
interaction
teachers’ communication

Jak cytować

Hudáková, T. (2018). Autonómnosť a profesionalita učiteľa v rámci interakcie učiteľ – žiak. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 143–157. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.08

Abstrakt

Paper presents beginning teachers reflection of their independence in professional behaviour and acts. It shows partially results of qualitative research using grounded theory design in independent professional behaviour of teaching beginners as reflexion of autonomous free self and brings categories of teachers professional activities among students, their inside view of independent choices of curriculum, teachers’ goals in society, in adaptation process, methods and forms of teaching.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.08
PDF

Bibliografia

Černotová M. 2002. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní a kompetencie učiteľa. In.: Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou. FF PU Prešov, s. 44-61. ISBN 80-8068-141-4.

Gilbet J. 2005. Catching the Knowledge: The Knowledge Society and the Future of Education. Wellington, NZ: New Zeland Council of Educational Research.

Helus Z. 2011. Jak chápat učitelství – impulzy pro pedagogické fakulty. In: Pedagogika, Roč. LXI, č. 4, s. 373 – 382, Praha: UK, ISSN 0031-3851.

Hudáková T. 2014. Pregraduálna príprava v reflexii začínajúcich učiteľov. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove. dizertačná práca.

Jirsa J. 2015. Idea univesity. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2375-9.

Kasáčová B. 2004. Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov. Metodickopedagogické centrum v Prešove. 85 s. ISBN 80-8045-352-7.

Kasáčová B. et al. 2006. Profesijný rozvoj učiteľov. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. 164 s. ISBN 80-8045-431-0.

Kaščák O., Pupala B. 2012. Škola zlatých golierov. Vzdelanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON, 208s. ISBN 978-80-7419-113-8.

Kosová B. 2000. Perspektívy predgraduálnej prípravy učiteľov. In: Vzdělávaní – brána k evropské integraci. Brno: Masarykova Univerzita, s. 453-458. ISBN 80-210- 2419-4.

Liessmann K.P. 2011. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědení. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1677-5.

Maňák J., Janík T., Švec V. 2008. Kurikulum současné škole. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-175-1.

Švaříček R., Šeďová, K. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-313-0.

Vašutová J. a kol. 2008. Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogickopsychologické přípravě studentů učitelství. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-405-2.

Vítečková M., Z. Gadušová, 2015. Vysokoškolské studium učitelství z pohledu začínajíciho učitele a identifikace jeho problematických oblastí. In: Edukácia. Vedeckoodobroný časopis. Roč.1, č.1, ISSN 1339-8725.