Diagnoza logopedyczna noworodka i niemowlęcia
PDF

Słowa kluczowe

the early intervention
the speech-therapy diagnosis
a new-born child
an infant

Jak cytować

Gacka, E. (2018). Diagnoza logopedyczna noworodka i niemowlęcia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (14), 13–28. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.14.03

Abstrakt

The issues of the speech-therapy early intervention were brought up in the article. An outline of the speech-therapy diagnosis of the newborn child and the infant was presented, and also the chosen tools were introduced in order to make the speechtherapy assessment of those babies.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.14.03
PDF

Bibliografia

Als H. i in., Early experience alters brain function and structure, „Pediatrics” 2004, 113(4).

Amiel-Tison C., Neurologia perinatalna, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

Blakemore S.J., Frith U., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Błeszyński J.J., Wczesna interwencja – różne podejścia, ujęcia, definicje. Różne nie znaczy sprzeczne, [w:] Wczesna interwencja w logopedii, red. J.J. Błeszyński, D. Baczała, Harmonia Universlias, Gdańsk 2015.

Bogudzińska I., Woźniak T., Kwestionariusz wczesnej diagnozy logopedycznej (KWDL) – propozycja diagnozy dzieci w przedziale wieku od 6. do 36. miesiąca życia. „Logopedia” 2013, tom 42.

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

Cieślak-Osik B., Staniak I., Kornacka M.K., Metody wczesnej stymulacji rozwojowej oraz wspomaganie terapii noworodka przedwcześnie urodzonego. „Klinika Pediatryczna” 2007, vol. 15, nr 1.

Doroszewska J., Neurogeneza i plastyczność synaptyczna ośrodkowego układu nerwowego, [w:] Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, red. W. Kozubski, J. Doroszewska, Czelej, Lublin 2008.

Gazzaniga M.S., Kto tu rządzi – ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej woli, Smak słowa, Sopot 2013.

Grabias S. Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Grabias S., Pojęcie sprawności językowej a praktyka logopedyczna, „Logopedia” 1990, tom 17.

Kielar-Turska M., Białecka-Pikul M., Wczesne dzieciństwo, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Kołakowska Z, Alternatywy wczesnej interwencji, „Postępy w Neonatologii” 1999, tom 10.

Kossut M., Synapsy i plastyczność mózgu, http://fundacjarozwojunauki.pl/res/Tom1 /Nauka%20swiatowa%20i%20polska%5B1%5D Rozdzial%2009.pdf [dostęp: 19.09.2016].

Machoś M., Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia od 0 do 12 miesiąca życia. Ocena odruchów ze sfery orofacjalnej oraz umiejętności istotnych dla rozwoju mowy, Wydawnictwo Ergo Sum, Bytom 2011.

Masgutowa S., Regner A., Rozwój mowy w świetle integracji sensomotorycznej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2009.

Pluta-Wojciechowska D., Wczesna interwencja logopedyczna – moda, postulat czy konieczność, [w:] Wczesna interwencja w logopedii, red. J.J. Błeszyński, D. Baczała, Harmonia Universlias, Gdańsk 2015.

Simeonsson R.J., Early childchood Intervention, „Infants and Young Children” 2000, 12.

Stecko E., Logopedia małego dziecka, Wydawnictwo ES, Legionowo 2013.

Stoińska B., Montgomery A., Model i rola poradni wczesnej oceny rozwoju dziecka, [w:] Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia, red. M.K. Kornacka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Strassmeier W., Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014.

Świetliński J., Dobry dotyk, [w:] Neonatologia i opieka nad noworodkiem, red. J. Świetliński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie, https://www. nfz.rzeszow.pl/files/dokumenty/63_2005_zal.pdf [dostęp 19.09. 2016.].

Weitzman E., Greenberg J., Razem uczymy się mówić. Przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkoli, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014.

Zawitkowski P., Wczesna stymulacja rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie, [w:] Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia, red. M.K. Kornacka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.