Wkład antropologii kulturowej w studia nad niepełnosprawnością
PDF

Słowa kluczowe

cultural anthropology
disability studies
theoretical review

Jak cytować

Borowska-Beszta, B. (2018). Wkład antropologii kulturowej w studia nad niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), 15–41. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.02

Abstrakt

Interdisciplinary studies on disability are conducted in the world by scholars from different disciplines and sub-disciplines, including special education. This article deals with an analysis of the evolution of the concept of disability studies and its’ implementation in anthropology that was narrowed to cultural anthropology, primarily of American roots with references to British social anthropology. The basic question, which I answer from the perspective of the cultural anthropologists, is formulated as follows: why cultural anthropology is important in the disability studies? I give answers in the context of: ontological, epistemological, rhetorical and political issues. Anthropological analyzes are preceded by definitions of disability studies after Stteven aylor, Bonnie Shoultz, Pamela Walker; Colin Barnes; Dan Goodley; Sharon L. Snyder; David T. Mitchell and Ronald J. Berger.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.02
PDF

Bibliografia

Ablon J., Little people in America: The social dimensions of dwarfism, Praeger, New York 1984.

Ablon J., Living with difference: Families with dwarf children, Praeger, New York 1988.

Angrosino M., Opportunity House: Ethnographic Stories of Mental Retardation, Altamira Press, Walnut Creek 1998.

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa 2010.

Angrosino M., The Ethnography of Mental Retardation: An Applied Perspective, “Journal of Contemporary Ethnography” 1997, 26(1).

Angrosino M., Metaphors of Stigma: How Deinstitutionalized Mentally Retarded Adults See Themselves, “Journal of Contemporary Ethnography” 1992, 21(2).

Angrosino, M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa 2010.

Barnes C. , Disability Studies: what’s the point? (Notes for a verbal presentation at the ‘Disability Studies: Theory. Policy and Practice’ Conference; University of Lancaster, September 4th. 2003), http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Barnes-Whats-the-point.pdf s. 10 [dostęp: 7.04.2016].

Barnes C., Disabling Imagery And The Media. An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People. http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Barnes-disabling-imagery.pdf, 1992 [dostęp: 7.04.2016].

Barnes C., Mercer G., Disability Culture: Assimilation or Inclusion?, [w:] red. G.L. Albrecht, K. Seelman, M. Bury, Handbook of Disability Studies, Sage Publications, Inc. London, Londyn 2001.

Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Battles H., Toward Engagement: Exploring the Prospects for an Integrated Anthropology of Disability, “vis-à-vis: Explorations in Anthropology” 2011, Vol. 11, No. 1.

Becker H., Whose Side Are We On?, „Social Problems” Winter 1967, Vol. 14, No. 3.

Benedict R., Anthropology and the Abnormal, “Journal of General Psychiatry” 1934,No. 10.

Berger R.J., Introducing Disability Studies, Lynne Rienner Publishers, London 2013.

Borowska-Beszta B., Aborcja eugeniczna (aborcja ze względu na niepełnosprawność) w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich II. stopnia na kierunku pedagogika

specjalna: Raport z etnograficznego studium przypadku [Raport z badań w toku wydawniczym].

Borowska-Beszta B., Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Borowska-Beszta B., Kultury niepełnosprawności w kontekstach teoretycznych i realiach badawczych – szkice analizy strukturalnej http://www.pion.pl/artykuly/czytelnia/kultury-niepelnosprawnosci-w-kontekstach-teoretycznych-i-realiach-badawczychszki, 2014 [dostęp: 30.04.2016].

Borowska-Beszta B., Metodologiczne konteksty badań kulturowych w obszarze andragogiki specjalnej, „Rocznik Andragogiczny” 2009, 16.

Borowska-Beszta B., Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych, Impuls, Kraków 2012.

Borowska-Beszta B., W tym cieniu jest tyle słońca. Autoetnografia, „Pedagogika Kultury” 2009, t. 5.

Brown S.E., What Is Disability Culture?, “Disability Studies Quarterly” Spring 2002, Volume 22, No. 2, s. 34–50, www.dsq-sds.org Society for Disability Studies [dostęp: 30.04.2016].

Červinková H., Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2012, 1(57).

Cimpric A., UNICEF WCARO, Dakar https://www.unicef.org/wcaro/wcaro_children-accused-of-witchcraft-in-Africa.pdf April 2010 [dostęp: 7.04.2017].

Edgerton R.B., A Patient Elite: Ethnography in a Hospital for the Mentally Retarded, “American Journal of Mental Deficiency” 1963, Nr 68.

Edgerton R.B., The Cloak of Competence: Stigma in the Lives of the Mentally Retarded, University of California Press, Berkeley 1967.

Fries K., Staring back: The disability experience from the inside out, Plume, New York 1997.

Goodley D., Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction, Sage, London 2011.

Guba E., Lincoln Y.S., Competing paradigms in qualitative research, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Handbook of qualitative research, CA Sage, Thousand Oaks 1994.

Hanks J.R., Hanks L.M., The Physically Handicapped in Certain Non-Occidental Societies, “Journal of Social Issues” 1948, Vol. 4, Issue 4.

Hershenson D., Conceptions of Disability: Implications for Rehabilitation, “Rehabilitation Counseling Bulletin” 1992, 35(3).

Hershenson D., Toward a Cultural Anthropology of Disability and Rehabilitation, “Counseling Bulletin” 2000, 43(3).

IDA submission for the joint General Comment/Recommendation of the Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on harmful practices, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/HarmfulPractices/InternationalDisabilityAlliance.pdf [dostęp:7.04.2016].

Ingstad B., Whyte S.R., Disability in Local and Global Worlds, Univ. Calif. Press, Berkeley 2007.

Kassnitz D., Switzer M., Shuttleworth R., Introduction: Anthropology in Disability Studies, “Disability Studies Quarterly” Summer 2001, Volume 21, No. 3, www.dsq-sds.org Society for Disability Studies.

Klotz J., The Culture Concept: Anthropology, Disability Studies and Intellectual Disability. Paper presented to Disability Studies and Research Institute Symposium, “Disability at the Cutting Edge: A Colloquium to Examine the Impact on Theory, Research and

Professional Practice”, University of Technology, 2003, http://www.transforming.cultures.uts.edu.au/pdfs/new_paths_klotz.pdf [dostęp: 7.04.2017].

Kumaniecka-Wiśniewska A. Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Kumar V., Anthropological Perspective of Disability, “International Journal of Information Research and Review” 2016, Vol. 03, Issue, 02.

McDermott R., Varenne H., Adam, Adam, Adam, and Adam: The Cultural Construction of a Learning Disability, [w:] Successful Failure: The School America Builds, red. H. Varenne, R. McDermott, CO: West-view Press, Boulder 1999.

Oswajanie odmienności psychosomatycznej. 11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych, red. B. Borowska-Beszta, WBW Omniscriptum, Saarbrucken 2016.

Pękala-Gawędzka D., Antropologia medyczna a etnofarmakologia, „Lud” 1994, t. 77.

Perzanowski A., Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009.

Rzepkowska A., Zespół Aspergera – społeczno-kulturowe konsekwencje diagnozy, „Zeszyty Wiejskie” 2014, t. 19.

Salzman P.C., Rice P.C., Myśleć jak antropolog, GWP, Gdańsk 2009.

Shakespeare T., Cultural representations of disabled people: dustbins for disavowal?, “Disability and Society” 1994, 9(3).

Shakespeare T., The Disability Reader: Social Science Perspectives, Cassell, London 1998.

Shakespeare T., Watson N., The social model of disability: an outdated ideology?, “Journal Research in Social Science and Disability” 2002, Vol. 2.

Shuttleworth R., Kasnitz D. Stigma, community, ethnography: Joan Ablon’s contribution to the anthropology of impairment/disability, “Medical Anthropology” 2004, 18(2).

Siebers T., Disability Theory, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2008.

Snyder S.L., Mitchell D.T., Cultural Locations of Disability, University of Chicago Press, Chicago 2006.

Spradley J., The Ethnographic interview, Holt, Rinehart and Winston, New York 1979.

Taylor S., Shoultz B., Walker P., Disability studies: Information and Resources, http://thechp.syr.edu/wp-content/uploads/2013/10/Disability_Studies_2003_current.pdf [dostęp: 7.04.2016].

Walczak B., Antropolog jako inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Wendell S., The Rejected Body. Feminist Philosophical Reflections on Disability, Routledge, New York 1996.

Zakrzewska-Manterys E., Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995.

Zakrzewska-Manterys E., Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa 2010.