„Projektowanie włączające” – proces projektowania nowoczesnych technologii z aktywnym udziałem adresatów rozwiązań
PDF

Jak cytować

Marciniak-Madejska, N., & Adamska-Kijko, M. (2018). „Projektowanie włączające” – proces projektowania nowoczesnych technologii z aktywnym udziałem adresatów rozwiązań. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), 145–157. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.07

Abstrakt

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje społeczne”. Doniesienie z etapu badań „System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.07
PDF

Bibliografia

Marciniak-Madejska N., Warunki bytowe osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Subiektywna i obiektywna jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom

wsparcia realizatorów polityki społecznej, red. N. Marciniak-Madejska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań 2015, s. 54–77.

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Raport 2005, Open Society Instytute, Open Society Mental Health Initiative, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Warszawa 2005 http://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Report_ID_Polish

Version.pdf [dostęp: 28.11.2016].

Rej M., Sołkowski B., Wuniecki J., Zembicki R., System analizy skupień w danych liczbowych – praca inżynierska, Politechnika Poznańska, Poznań 2007.

Rubin K. S., Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

Steinfeld A., Jenkins O., Scassellati B., The Oz of Wizard: Simulating the Human for Interaction Research, http://www.cmu.edu/qolt/Research/publications/2009Pubs/

steinfeld_hri2009.pdf [dostęp: 28.11.2016].

Woźniak Z., Profile potencjalnych użytkowników pośrednich aplikacji wspierającej samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną (adresaci instytucjonalni), raport z badań w ramach projektu „System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Poznań 2016.

Woźniak Z., Ramowy projekt procedury wdrażania i upowszechniania aplikacji wspierającej samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemie instytucjonalnym oraz w rodzinach z niepełnosprawnym potomstwem. Raport z badań w ramach projektu „System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Poznań 2016.