„Racjonalne usprawnienie” w ramach edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – rozważania na kanwie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Część 2
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Convention on the Rights of Persons with Disabilities
reasonable accommodation
right to education

Jak cytować

Mikrut, A. (2018). „Racjonalne usprawnienie” w ramach edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – rozważania na kanwie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Część 2. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 15–34. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.02

Abstrakt

The authorities of the Republic of Poland have ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and have undertaken the responsibility to implement such changes in the internal law and in social policy which aim at ensuring full and equal enjoyment of all rights and freedoms by people with disabilities and preventing their discrimination in different aspects of life. One of the ways of fulfilling this commitment is described as ‘reasonable accommodation’. The author of this article has attempted to find manifestations of such activities in the field of school legislation and its practical examples. As a result, it turned out that in the analysed area many solutions are in line with the spirit of the ‘reasonable accommodation’.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.02
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017, Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podzialczesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2017-roku.html, [dostęp: 23.03.2017].

Fairbairn G., Fairbairn S., Intergracja problemem etycznym, [w] Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne, red. G Fairbairn, S. Fairbairn, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2000.

Gąciarz B., Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej, [w:] Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014.

Gołubiew-Konieczna M., Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcfinalrepe.htm [dostęp: 20.03.2017].

https://men.gov.pl/strony/wskazniki-kwoty-dotacji-celowej-na-zakup-podrecznikowdla-uczniow-niepelnosprawnych-nowe-rozporzadzenia-podpisane [dostęp: 20.03.2017].

https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/ksztalcenie-specjalne/informacja-o-podrecznikach-do-ksztalcenia-specjalnego.html [dostęp: 20.03.2017].

https://podreczniki.men.gov.pl/ [dostęp: 20.03.2017].

Hulek A., Kształcenie specjalne w systemie integracyjnym,[w:] Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?, MEN, Warszawa 2010.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Poradnik RPO, http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN RPO – Materiały nr 82 KPON.pdf [dostęp: 3.01.2017].

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007.

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012, poz. 1169.

Mikrut A., Edukacja integracyjna czy włączająca? O prawie do edukacji w kontekście polskich tłumaczeń konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Referat wygłoszony na konferencji naukowej, nt. O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością, Ustroń 2016.

Mikrut A., O promowaniu godności człowieka w ramach Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych – Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie” 2016, tom LXIX, w druku.

Mikrut A., O wątpliwościach moralnych wokół argumentowania i urzeczywistniania idei edukacji integracyjnej, „Wychowanie na co Dzień” 2015, nr 3.

Mikrut A., Reflection of Inclusive Education in Ethic, [w:] Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances), red. V. Lechta, B. Kudláčová, International Academic Publishers, Frankfurt am Main; Peter Lang; Veda. Publishing House of the Slovak Academy of Sciences Bratislava, Bratislava 2013.

Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997.

Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204).

Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204).

Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej, Załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204).

Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204).

Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204).

Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej, Załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204).

Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. 2015, poz. 1113.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz. U. 2015, poz. 843.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2012 r. poz. 977.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. 2012, poz. 204.

Szczupał B., Prawa osób niepełnosprawnych w aspekcie realizacji zasad sprawiedliwości społecznej, [w:] Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Szumski G., współpraca Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępne, www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/0205200701.doc [dostęp: 17.03.2017].

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, Dz. U. 2017, poz. 59.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, Dz. U.2017, poz. 60.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Dz. U. 2016, poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, stan prawny na 2 III 2017, www.prawo.vulcan.edu.pl [dostęp: 2.03.2017].

Zamkowska A., Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego, Dz. Urz. MEN Nr 9 poz. 36.