Od nastoletniego macierzyństwa do życia w dorosłości w wypowiedziach kobiety z niepełnosprawnością intelektualną
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

intellectually disabled woman
teenage pregnancy
maternity
intergenerational transmission
life difficulties

Jak cytować

Mach, A. (2018). Od nastoletniego macierzyństwa do życia w dorosłości w wypowiedziach kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 99–116. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.06

Abstrakt

Maternity in the case of women with intellectual disabilities is exposed to many factors hindering its implementation. Research on this occurrence shows that one of the main reasons for that is insufficient or inept support for this group of women in different areas, such as educational, financial, informative, emotional. Teenage mothers with disabilities are in a particularly difficult situation. The article presents the analysis of statements of an adult woman with mild intellectual disability on her experience of teenage pregnancy as well as maternity as an adult woman. The humanistic attitude of giving the floor to the respondent allowed to determine other meaningful matters in the woman’s life (among others: relationships with life partners, relationship with the mother, vision of the future, financial situation) The methodology of research used was qualitative research. Two open interviews took place 8 months apart. The interviews were recorded to an electronic device. The material obtained was later transcribed. Triangulation of the sources was included (two family assistants were interviewed).

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.06
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bartnikowska U., Ćwirynkało K., Chyła A., Niepełnosprawność a macierzyństwo – możliwości i bariery. Studium fenomenograficzne samotnych matek z niepełnosprawnością intelektualną, “Studia nad Rodziną” 2013, XVII, nr 2(33).

Ćwirynkało K., Żyta A., Kobieta z niepełnosprawnością intelektualną jako matka – problematyka wsparcia, “Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2015, nr 18.

Dykcik W., Przygotowanie młodzieży upośledzonej umysłowo do życia seksualnego jako element przyszłej samorealizacji małżeńskiej i rodzinnej), [w:] Drogi samorealizacji młodzieży dorastającej, red. L. Niebrzydowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Farnicka M., Liberska H., Transmisja międzypokoleniowa- procesy zachodzące na styku pokoleń), [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015.

Gonera A., Symulatory niemowlęcia a uczenie się rodzicielstwa, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2015, nr 20.

Grütz M., Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice – dotychczasowe doniesienia badawcze, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Jones K.H., Woolcock-Henry C.O., Domenico D.M., Wake up call: pregnant and parenting teens with disabilities, “The International Journal of Special Education” 2005, Volume 20, nr 1.

Karwowska M., Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.

Kijak R., Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Lizoń-Szłapowska D., Usamodzielnianie wychowanek specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 8.

Lizoń-Szłapowska D., Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań własnych), [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Tom 11 serii: “Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych”, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Mach A., Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec życia w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.

Radochoński M., Perenc L., Radochońska A., Rodzina a zachowanie antyspołeczne, [w:] Psychologia rodziny, (ed. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015.

Sidorczuk D., Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a czynniki powodujące powstawanie tego zjawiska, “Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2002, nr 3.

Teenage Pregnancy – March of Dimes, cf. http://www.marchofdimes.org/materials/teenage-pregnancy.pdf [dostęp: 15.09.2016].

Żyta A., Małżeństwa i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – wyzwania współczesności, “Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2.