„Trening orientacji i zarządzania czasem” w toku czynności dnia codziennego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

moderate intellectual disability
the time workshop
comprehending of the time

Jak cytować

Hinc-Wirkus, M. (2018). „Trening orientacji i zarządzania czasem” w toku czynności dnia codziennego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 197–223. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.11

Abstrakt

A human is a social being, instinctively aspiring to become fully involved with the society. According to the statistics, however, one in ten Polish people is forced to overcome various problems in order to be active in the society. What are the main problems for a person with intellectual disability and their career? One of the main barriers for persons with intellectual disability, are the difficulties with the perception of the time; comprehending the very idea of the time flow and learning to use the watch or the calendar. A simple and cost-effective way to develop these skills is the training in time comprehension (‘The Time Workshop’), which is the subject of this article.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.11
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Ayllon T., Jak stosować gospodarkę żetonową i system punktowy, SPOA, Gdańsk 2000.

Bobińska K., T. Pietras, P. Gałecki, Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wyd. Continuo, Wrocław 2012;

Kijak R.J., Niepełnosprawność intelektualną: Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., ‘Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie’ – przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.

Červinková H., Gołębniak D. (Eds.), Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010.

Charbicka M., Integracja sensoryczna przez cały rok. Wyd. Difin, Warszawa 2017.

Cytowska B., Realizacja programu ‘Wspomagane zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną – Trener’, [in:] Żółkowska T., Wlazło M. (Eds.), Pedagogika specjalna– koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Vol. III. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

http://www.poradnikautystyczny.pl/post/kwestionariusze/skala_umiejetnosci_spolecznych_gunzburga_pac (Accessed 31 December 2016).

https://en.wiktionary.org/wiki/timeline (Access on 14 August 2017).

Jurek P., Pawlicka P., Kwestionariusz Diagnozy Funkcjonalnej: Podręcznik, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.

Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, GWP, Gdańsk 2016.

Kościelska M., Przeżywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością, [in:] Kijak R. (Ed.). Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Lausch-Żuk J., Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, [in:] Dykcik W. (Ed.), Pedagogik a specjalna, Wydaw. Nauk. UAM, Poznań 2006, pp. 149-165.

Majewski T., Miżejewski C., Możliwości zawodowe różnych kategorii osób niepełnosprawnych. Majewski T., Miżejewski C., Sobczak W. (Eds.), Gmina a niepełnosprawność. Podręcznik dla samorządów gminnych z zakresu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, KIGR, Warszawa 2007.

Meder J., Rehabilitacja, [in]: Bilikiewicz A, Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J. (Eds.). Psychiatry (Psychiatria). Vol. II. Podstawy psychiatrii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002.

Piotrowicz R., Wapiennik E., Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną, [in:] Piekut-Brodzka D. M., Kuczyńska-Kwapisz J. (Eds.), Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, Wyd. APS, Warszawa 2004.

Pisula E., Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – szanse i zagrożenia, PSOUU, Zarząd Główny, Warszawa 2008;

Piszczek M.(Ed.), Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, CMPP-P, Warszawa 2001.

Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami bezdomnymi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Podgórska-Jachnik D., Tłoczkowska D., Ruch self-adwokatów jako rozwijanie kompetencji w zakresie rzecznictwa własnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, [in:] Podgórska-Jachnik D., Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, Wyd. WSP, Łódź 2009.

Pyrgies D., Matematyka konkretna, Part 2. The Clock and the Calendar (Matematyka konkretna, Część 2. Zegar i kalendarz), PUS Series, Wydawnictwo Epideixis, Lublin 2012.

Sadowska K., Podstawowe założenia i wartości metody ośrodków pracy w szkolnictwie specjalnym, Nauczyciel i Szkoła, Issues 1-2(18-19)/2003.

Stelter Ż., Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej. Zagadnienia szczegółowe, [in:] ‘Dobry Start’ – szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych, Poznań 2006.

The International Classification of Diseases – ICD, [online] http://www.who.int/classifications/icd/ (accessed on 20 Dec 2016).

Tylewska-Nowak B., Wypełnianie zadań rozwojowych przez osoby dorosłe z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, [in:] Cytowska B. (Ed.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań). Wyd. Adama Marszałek, Toruń 2011.

Witkowski T., Podręcznik do inwentarza PAC-1H.C. (Podręcznik do inwentarza PAC-1 H.C. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym osób z upośledzeniem umysłowym), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1996.

Witkowski T., Podręcznik do inwentarza PAC-2 H.C. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym osób z upośledzeniem umysłowym, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1996.

Wolska D., Wpływ prawidłowego przystosowania społecznego na jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, [in:] Cytowska B. (Ed.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań). Wyd. Adama Marszałek, Toruń 2011.

www.metologia-badan.wyklady.org/wyklad/7_badania-w-dzialaniu-action-research.html (accessed on 14 August 2017).

Wyczesany J. (Ed.), Dydaktyka specjalna wybrane zagadnienia, HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2014.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wyd. ‘Impuls’, Kraków 2002.

Zawiślak A., Problemy autonomii osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną: Nauki o edukacji, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Issue 3/2008.

Zielińska M., Bagińska A., Interwencja behawioralna w przypadku wystąpienia skrajnej selekcji jedzenia, Psychologia Rozwojowa, Vol. 16, Issue 3/2011.