Wykorzystanie nowych technologii w orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

spatial orientation
visual disability
electronic orientation aids
electronic travel aids
electronic mobility aids

Jak cytować

Miler-Zdanowska, K. (2018). Wykorzystanie nowych technologii w orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 53–66. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.04

Abstrakt

The fast development of electronic and information technologies makes them becoming ever more present in the lives of the blind and visually impaired people. The aim of this article is to present modes of mobility of people with visual impairment, with particular focus on new technologies. The article contains the classification and characteristics of electronic aids used in spatial orientation and mobility for blind people. It also presents the benefits and difficulties of using these types of new technologies. The article presents research projects related to the construction and testing of new technical solutions in Poland.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.04
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Assistive products for persons with disability – Classification and terminology, ISO 9999, 4th ed. 2007.

Cuturi L.F., Aggius-Vella E., Campus C., Parmiggiani A., Gori M., From science to technology: orientation and mobili ty In blind children and adults, „Neuroscience and Biobehavioral Reviews” 2016, nr 71.

Czerwińska K., Miler-Zdanowska K., Teaching model for students with visual impairments, [w:] Education of Students with Special Needs. World Experience. Individualized Education and Therapy Programs (IETPs), red. E. Kulesza, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.

Domańska K., Pies przewodnik osoby niewidomej, „Szkoła Specjalna” 2014, nr 5.

Farcy F., Leroux R., Jucha A., Damaschini R., Grégoire C., Zogaghi A., Electronic travel aids and electronic orientation aids for blind people: technical, rehabilitation and everyday life points of view, Conference & Workshop on Assistive Technologies for People with Vision & Hearing Impairments Technology for Inclusion CVHI 2006.

Foundations of Orientation and Mobility. Second Editions, red. W.R. Wiener, R.L. Welsh, B.B. Blasch, AFB Press, New York 1997.

Garbat M., Wsparcie osób z niepełnosprawnością wzroku – krótka historia szkolenia psów przewodników i posługiwania się białą laską, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, nr III (8).

Guzik-Makaruk E.M., Jurgielewicz-Delegacz E., Badania nad bezpieczeństwem osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i słabowidzących, uczestniczących w ruchu drogowym, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016, nr 1.

Jacobson W.H., The Art. And Science of Teaching Orientation and Mobility to Persons with Visual Impairments. AFB Press, New York 2013.

Kuczyńska-Kwapisz J., Kwapisz J., Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Interart, Warszawa 1990.

Miler-Zdanowska K., Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku, [w:] Możliwości wykorzystania i wdrożenia nowoczesnych technologii do budowy narzędzi wspomagających codzienne funkcjonowanie osób niewidomych, red. K. Czerwińska, M.E.M. Guzik-Makaruk, Wydawnictwo PPBW Sp. z o.o., Kraków – Białystok – Poznań 2011.

Strumiłło P., Elektroniczne systemy wspomagające niewidomych w poruszaniu się i nawigacji, Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu – projektowanie, Łódź 2008.

Rotnicki M., Treeker Breeze – pomocnik w orientacji przestrzennej, „Tyfloświat” 2010, nr 3(9).

Śmiechowska-Petrovskij E., Kompetencje nauczycieli uczniów niewidomych i słabowidzących w zakresie wspomagających technologii informacyjno-komunikacyjnych, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2016, nr 21.

Trębacz I. , Uczeni z AGH opracowują GPS dla niewidomych, „Biuletyn AGH” 2011, nr 47.

Tyflopedagogika wobec współczesnych przemian przestrzeni edukacyjnej, red. K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463.

M. Walkiewicz-Krutak, „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych, [w:] Tyflopedagogika wobec współczesnych przemian przestrzeni edukacyjnej, red. K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18003&Itemid=533 [dostęp: 20.05.2015].

http://www.naviton.pl/ [dostęp: 21.05.2017].

http://okulistyka.mp.pl/aktualnosci/158694,laska-z-gps-dla-niewidomych [dostęp:15.05.2017].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.