Aktualne tendencje w wyborze formy kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem w obecnym systemie oświatowym w Polsce
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

hard of hearing student
deaf student
education of students with hearing impairment

Jak cytować

Olempska-Wysocka, M. (2018). Aktualne tendencje w wyborze formy kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem w obecnym systemie oświatowym w Polsce. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 87–107. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.06

Abstrakt

The aim of this article is to present changes in the education of deaf and hard of hearing persons over the last 7 years. The trends in the education of children with hearing impairment clearly point to the departure from special forms of education in favour of public education and integration. These changes, however, are a challenge for both teachers, parents and students with hearing impairment.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.06
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Barańska J., Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym, „Szkoła Specjalna” 2003, nr 4.

Chróścicka M., Kodura W., Kosmalowa J., Uwarunkowania decyzji o wyborze szkoły dla dziecka z wadą słuchu, [w:] Standardy postępowania diagnostyczno-orzekającorehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005.

Chrzanowska I., Poziom wrażliwości edukacyjnej uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jako predykator szans edukacyjnych, [w:] Osoba niepełnosprawna w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, red. C. Kossakowski, A. Krause, A. Żyta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Czajkowska-Kisil M., Klimczewska A., Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, red. E. Woźnicka Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2007.

Czajkowska-Klisil M., Siepkowska A., Sak M., Edukacja głuchych w Polsce, [w:] Sytuacja głuchych w Polsce. Raport zespołu ds.g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, red. M. Świdziński, Biuro rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.

Dryżałowska G., Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna, model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Dryżałowska G., Integracja edukacyjna a integracja społeczna. Satysfakcja z życia osób niesłyszących, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Dziurda-Multan A., Edukacja dziecka niesłyszącego w szkole ogólnodostępnej wyzwaniem nie tylko dla surdopedagoga, [w:] Kompetencje Pedagoga Specjalnego. Aktualne wyzwana dla teorii i praktyki, red. Z. Palak, A. Bujnowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.

Eckert U., Problemy wczesnego diagnozowania, poradnictwa i kształcenia integracyjnego dzieci z wadą słuchu, [w:] Dylematy pedagogiki specjalnej, red. A. Rakowska, J. Baran, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Kirejczyk K., Nauczanie głuchych razem ze słyszącymi, PWN, Warszawa 1970.

Krakowiak K., Propozycje zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spowodowanymi przez uszkodzenia słuchu (niesłyszących, słabosłyszących, niedosłyszących), „Człowiek – Niepełnosprawność Społeczeństwo” 2016, nr 2(32).

Kupisiewicz M., Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki, „Szkoła Specjalna” 2006, nr 5.

Olempska M., Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem, [w:] W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2009.

Podgórska-Jachnik D., Głusi wśród słyszących — głusi wśród Głuchych. Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie tożsamościowym, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, red. E. Woźnicka, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2007.

Podgórska-Jachnik D., Uwarunkowania i perspektywy edukacji włączającej osób z uszkodzonym słuchem, [w:] Edukacja Niesłyszących, red. E. Twardowska, M. Kowalska, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2011.

Podgórska-Jachnik D., Zmiany we współczesnej edukacji osób niesłyszących w Polsce w kontekście wybranych rozwiązań polityki oświatowej, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 22.

Power D., Hyde M., The characteristics and extent of participation of deaf and hard-ofhearing students in regular classes in Australian schools, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 2002, 7.

Powers S., Inclusion is an attitude not a place: Parts 1 and 2, “Journal of the British Association of Teachers of the Deaf” 1996, 20.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Sakowicz-Boboryko A., Podmiotowa rola rodziców w edukacji integracyjnej uczniów z wadą słuchu, [w:] Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo, red. D. Osik, A. Wojnarska, UMCS, Lublin 2001.

Sakowicz-Boboryko A., Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi, WSiP, Warszawa 1998.

Szumski G., Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych – mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia?, „Szkoła Specjalna” 2004, nr 4.

Szumski G., Teoretyczne implikacje edukacji włączającej, [w:] Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, red. Z. Gajdzica, Humanitas, Sosnowiec 2011.

Świdziński M. (red.) Edukacja głuchych w Polsce, [w:] Sytuacja głuchych w Polsce. Raport zespołu ds.g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Ustawa o Prawie Oświaty. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017 poz. 59).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243).

Zandberg S., Education of children with hearing impairment: Targets and their realization, Israel Ministry of Education, Jerusalem 2005.

Źródła internetowe

http://dera.ioe.ac.uk/9263/1/179_2.pdf [dostęp: 14.12.2016].

http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/139.html [dostęp: 1.07.2017].

http://www.wosp.org.pl/medycyna/nasze_programy/badania_sluchu [dostęp: 25.06.2017].

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2014_07_24_men_odp_01.pdf [dostęp:25.06.2017].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.