Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z zespołem Aspergera w kontekście odgrywanej przez nie roli ucznia i kolegi
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Asperger syndrome
verbal communication
non-verbal communication
social role

Jak cytować

Gacka, E. (2018). Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z zespołem Aspergera w kontekście odgrywanej przez nie roli ucznia i kolegi. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 147–160. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.09

Abstrakt

Communication is one of the most important elements of human existence, because man as a social being strives to communicate with others. Communication skills influence the degree of acceptance of the person by other members of the community and help to achieve success in various aspects of life and social roles. The article focuses on the analysis of communication skills, both verbal and non-verbal, of a child with Asperger syndrome (AS). The purpose of this article is to show the specific way in which people with Asperger syndrome communicate, which makes it difficult for them to find themselves in the school community – being a good pupil and a good colleague.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.09
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Attwood T., Zespól Aspergera, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Błaszczyk-Kowalska S., Gacka E., Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 2015, nr 10.

Błeszyński J.J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań autystycznych, Harmonia Universlis, Gdańsk 2016.

Bryńska A., Deficyty językowe w zespole Aspergera jako możliwy wyraz dysfunkcji prawopółkulowej.

„Psychiatria i psychologia kliniczna” 2010, 10(4).

Cieszyńska-Rożek J., Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Omega Stage Systems, Kraków 2013.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4 th Ed, rev. (DSM-IV), American Psychiatric Assotiation, Washington 1994.

Gajda S., Jak się porozumiewamy?, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki.

Interdyscyplinarne podstawy logopedii. Tom I, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.

Gajda S., Wprowadzenie, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Interdyscyplinarne podstawy logopedii. Tom I, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.

Gallagher T.M., Language sill and the development of social competence in schoo-age Children. „Language, Speech and Hearing Services in the Schools” 1993, nr 24.

Gillberg C., Gillberg C., Asperger syndrome – Some epidemiological considerations: A reaserch note, „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, vol. 30.

Graaisma D., Rozstrojone umysły. Dzieje chorób i historie chorób, PIW, Warszawa 2009.

Grabias S., Interakcja językowa i jej uwarunkowania. Perspektywa lingwistyczna, [w:] Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Grabias S., O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.

Grabias S., Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia” 2008, t. 28.

Grice H.P., Logic and conversation, [w:] Syntax and semantics, red. P. Cole, J.L. Morgan, V/3, Academic Press, New York 1975.

Grice H.P, Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6.

Hadley P.A., Rice M., Conversational resposiveness of speech and language impaired preschoollers. „Journal of Speech and Hearing Research” 1991, nr 34.

Kaczmarek B., Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, red. S. Pużyński, J. Wciórka, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2007.

Korendo M., Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Omega Stage Systems, Kraków 2013.

Maciarz A., Biedasiewicz M., Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Morrison J., DSM-V® bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016.

Panasiuk J., Kaczyńska-Haładyj M.M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna naukowa, Warszawa 2008.

Urbaniak J., „Mali profesorowie czy inteligentni autyści. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera, [w:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Węsierska K., Gacka E., Langevin M., Węsierska M., Sytuacja szkolna dzieci jąkających się w Polsce – wstępne wyniki badań i strategie pomocy, [w:] Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. T. 1, red. K. Węsierska, Wydawnictwo Komlogo, Katowice 2015.

Winczura B., Autyzm, autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca, [w:] Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju, red. B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2012.