Metoda projektów płaszczyzną inkluzji dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną
PDF

Słowa kluczowe


the project method
inclusion
a student with mild intellectual disability

Jak cytować

Buchnat, M. (2013). Metoda projektów płaszczyzną inkluzji dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 31–44. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.03

Abstrakt

The project method as a teaching method, which is based on activating teaching strategies, ensures holistic development of a child. It allows to select activities for children at different stages of development, stimulates thinking, teaches to put the newly acquired knowledge into practice and enables to learn through doing, which in particular raises the level of effectiveness of teaching children with mild intellectual disabilities. The joint teamwork of the whole class on the project helped them to enter the social life of the school, becoming a good plane of inclusion. However, according to the studies, the problem is the knowledge and awareness of possibility of applying this method by primary education teachers to support the school functioning of children with special educational needs including those with mild intellectual disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.03
PDF

Bibliografia

BĄBKA J., Psychospołeczne aspekty efektywności edukacji w systemie integracyjnym, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych

w edukacji i interakcjach społecznych, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

BRANTLEY A., HUEBNER E.S., NAGLE R.J., Multidimensional Life Satisfaction Reports of Adolescents With Mild Mental Disabilities, „Mental Retardation” 2002, Vol. 40, No. 4.

BRZEZIŃSKA A., Refleksje w działalności nauczyciela, [w:] A. Brzezińska, D. Klus-Stań-ska, A. Strzelecka, O nowe podejście w kształceniu nauczycieli, MEN, Warszawa 1999.

CHODKOWSKA M., Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążenia-mi biologicznymi i środowiskowymi, WSP TWP, Warszawa 2004.

CHRZANOWSKA I., Uczeń z upośledzeniem umysłowym w szkole ogólnodostępnej, [w:]

W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, Wyd. Nauk. PTP, Ol-

sztyn–Poznań–Warszawa 2002.

ĆWIRYNKAŁO K., Pozycja socjometryczna uczniów niepełnosprawnych a postawa nauczy-cieli wobec integracji, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

DĄBROWSKI M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na pierwszym etapie edukacyjnym, IBE, Warszawa 2013.

GAJDZICA Z., O wychowaniu i kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

w szkole ogólnodostępnej, [w:] J. Wyczesany, Z. Gajdzica, Uwarunkowania edukacji

i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach rozwoju, Wyd. Nauk. Akademii Pe-dagogicznej, Kraków 2006.

GŁODKOWSKA J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 1999.

GOŁĘBNIAK D., TEUSZ G., Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Wyd. CDN, Warszawa 1999.

HELM J.H., KATZ L.G., Mali badacze metoda projektu w edukacji elementarnej, Wyd. CDN, Warszawa 2003.

KLUS-STAŃSKA D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Wyd. UWM, Olsztyn 2000.

KWIECIŃSKI Z., Nieobecne dyskursy, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 1991.

LIPIŃSKA J., ROGOŻA A., Stosunek i zachowanie dzieci pełnosprawnych wobec dzieci nie-pełnosprawnych w klasach integracyjnych, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudo-wolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecz-nych, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

LIPIŃSKA-LOKŚ J., Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, [w:] J. Bąbka (red.), Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach ży-cia, Wyd. „Żak”, Warszawa 2004.

MICHALAK R., Aktywizowanie ucznia edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2004.

NALASKOWSKI A., Szanse szkoły z wyboru: studium eksploracyjne, Wyd. Adam Marsza-łek, Toruń 1995.

SADOWSKA S., Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006a.

SADOWSKA S., Szkolne stosunki interpersonalne w ocenach zadowolenia uczniów z niepeł-nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, „Szkoła Specjalna” 2006b, nr 4.

SCHAFFER H.R., Social Development, Blackwell Publishers, Oxford 1998.

SZUMSKI G., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostęp-nych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

ZAMKOWSKA A., Psychospołeczne i edukacyjne funkcjonowanie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej, [w:] Z. Gajdzica (red.), Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.