Dziecko z chorobą przewlekłą w systemie oświaty
PDF

Słowa kluczowe

child chronically ill
individual teaching
hospitalization – special school in the subject medicinal diagnosis

Jak cytować

Serafin, T. (2013). Dziecko z chorobą przewlekłą w systemie oświaty. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 45–67. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.04

Abstrakt

Article with the chronic illness in the school system shows a sectioned regulations rela-
ting to the provision of medical and psycho-educational school environment. Draws attention system chronically ill children can attend any school perimeter and get in the psycho-pedagogical assistance and identifies principles for implementing this aid, and for those children and yang people with the panel public psychological and pedagogical issued judgment about the need for individual teaching – they can purse teaching in the place of residence or in the separate room in the school – if it is clear the recommendations of the judgment. However, for children who need to be hospitalized organized learning activities and special care in schools operating in this therapeutic entities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.04
PDF

Bibliografia

Informacje Ministra Zdrowia pt. Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z uwzględnieniem uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych, przedstawione w styczniu 2011 r. Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przy¬gotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. Nr 175, poz. 1086).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedago¬gicz¬nych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U., poz. 199).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U., poz. 380).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U., poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu

i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.