Edukacja włączająca w Norwegii
PDF

Słowa kluczowe

inclusion
Norwegian education
special pedagogy

Jak cytować

Antonik, A. (2013). Edukacja włączająca w Norwegii. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 87–99. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.06

Abstrakt

Norway belongs to the group of countries, where the idea of inclusive education, that is one of important UNESCO and European Commision’s directions, is nearly fulfilled. Every child, whatever their special educational needs would be, has the right to attend a local school and to get there a proper help to reach their potential. Special pedagogy should serve the mainsteream schooling, which aim is to be as selfsufficient as it is possible when it comes to adapted educational forms and methods od teaching. Special education is the last option, when general ways of solvings the problem fail. The educational reform toward integration and inclusion of pupils with special eduacational needs was neither easy nor quick, so it is worth for other countries to use norwegian experiences in this field.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.06
PDF

Bibliografia

AASE A., In search of Norwegian Values, [w:] E. Maagerø, B. Simonsen (red.), Norway: society and culture, Portal, Indiana 2005.

ANDRZEJEWSKA J., SITARCZYK M., Specjalne potrzeby edukacyjne w przestrzeni systemu oświaty. Teoretyczne i metodologiczne założenia programu: praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wsparcie kadry nauczycielskiej, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Lublin 2012.

DYKCIK W., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006.

FASTING R.B., Inclusion through the concept of adopted education: a review of Norwegian challenges, „Special Education” 2010, 1(22).

GAJDZICA Z., Organizacja kształcenia integracyjnego w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich, [w:] Z. Gajdzica, J. Rottermund, A. Klinik (red.), Uczeń niepełnosprawn y i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

HANSEN A., Education in Norway – equality, nature and knowledge, [w:] E. Maagerø, B. Simonsen (red.), Norway: society and culture, Portal, Indiana 2005.

JOHANSEN B., Introduction to the history of special needs education towards inclusion. A Norwegian and european context, [w:] H. Johnsen, M.D. Skjørten (red.), Education – Special Needs Education: An Introduction, Univ. Press, Oslo 2001.

NILSEN S., Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages in the development of Norwegian unitary school system, „International Journal of Inclusive Education” 2010, nr 5.

OKOŃ W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.

SZUMSKI G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

TØSSEBRO J., Stosunek do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzaj świadczonych im usług we współczesnej Norwegii, [w:] E. Zakrzewska-Manterys, A. Gustavsson (red.), Społeczny obraz upośledzenia, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2003.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.